pl    en

 

 

Łódzkie w Europie

Obecność w Brukseli przedstawicieli regionu łódzkiego umożliwia uczestnictwo w tworzeniu unijnych regulacji oraz w dyskusjach prowadzonych w ramach Unii nad głównymi kierunkami jej rozwoju. Prezentowanie stanowisk pracownikom podmiotów kształtujących i realizujących politykę Unii Europejskiej następuje zarówno podczas oficjalnych spotkań grup roboczych, organów konsultacyjnych jak również na forach kształtujących bieżącą i przyszłą politykę UE
Biuro czynnie współpracuje z Posłami do Parlamentu Europejskiego, urzędnikami poszczególnych instytucji europejskich (przede wszystkim Komisja Europejska i Komitet Regionów), innymi placówkami przedstawicielskimi w Brukseli (m.in. 15 polskimi biurami i placówkami regionów partnerskich), oraz sieciami współpracy regionalnej (ERRIN, AER, Platforma Monitoringu Strategii Lizbońskiej). Począwszy od roku 2009 r. Łódzkie, jako pierwszy region z nowego kraju członkowskiego, wchodzi także w skład Rady Zarządzającej ERRIN.
Przedstawiciele RBWŁ uczestniczą także w regularnych spotkaniach organizowanych przez Stałe Przedstawicielstwo Polski przy UE oraz Ambasadę RP w Belgii, których celem jest stała wymiana informacji i kształtowanie wspólnych stanowisk z zakresu polityki regionalnej, polityki transportowej, środowiskowej i w zakresie innych zmian w prawodawstwie unijnym.

 

Promocja marki Wójewództwa Łódzkiego

Promowanie Województwa Łódzkiego w Brukseli oraz kreowanie rozpoznawalności marki ŁÓDZKIE to sfera działalności, której RBWŁ poświęca szczególnie dużo uwagi już od pierwszych lat swojego funkcjonowania.
Moment rozszerzenia UE o nowe kraje członkowskie, w tym Polskę oznaczał zwiększenie liczby jednostek administracyjnych NTS II o kilkadziesiąt regionów, z których każdy chciał utrwalić pozytywny obraz na arenie międzynarodowej, prezentując unikalne dziedzictwo kulturowe, walory turystyczne czy bogactwo przyrodnicze. Prowadzenie aktywnej działalności w tym zakresie stanowi zatem ważny element tworzenia wizerunku dynamicznego i atrakcyjnego partnera, gotowego do nawiązania współpracy w różnych sferach polityki europejskiej.

Przez cały okres swojego funkcjonowania RBWŁ przy współpracy z Sekcją Miasta Łodzi kształtuje wizerunek „silnego województwa z silną stolicą”. Działania promocyjne podejmowane przez RBWŁ obejmowały w tym czasie organizację:
• imprez promocyjnych o charakterze ogólnym,
• imprez z dziedziny polityki regionalnej,
• wydarzeń promujących walory gospodarcze i inwestycyjne województwa łódzkiego,
• wydarzeń promujących walory turystyczne regionu łódzkiego.

 

Międzynarodowa obecność

Promowanie walorów województwa łódzkiego miało miejsce również podczas tak istotnych na arenie międzynarodowej wydarzeń, jak: Salon des Vacances (największe targi turystyczne w Belgii), Open Doors (drzwi otwarte instytucji europejskich), czy Open Days (Europejski Tydzień Regionów i Miast).

Dzięki swej działalności RBWŁ przyczynia się do promocji ciekawych miejsc, walorów turystycznych, dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego, dorobku artystycznego łódzkich twórców oraz innowacyjnych przedsięwzięć i form rozwoju.
Aktywność RBWŁ w Brukseli daje możliwość  bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami wszystkich kluczowych instytucji europejskich, euro parlamentarzystów, a także mieszkańców Belgii. Stanowi więc niepowtarzalną szansę kreowania rozpoznawalności marki ŁÓDZKIE w środowisku międzynarodowym w sposób ciągły, nie zaś w trakcie jednorazowych imprez promocyjnych, które często nie pozostają na długo w pamięci odbiorców.
Województwo łódzkie jest regionem o unikatowym dziedzictwie kulturowym i ogromnej różnorodności. Promowanie jego walorów w trakcie imprez organizowanych w Łodzi nie przyczyni się jednak w pełni do zwiększenia rozpoznawalności marki ŁÓDZKIE, ani też przyciągnięcia nowych inwestorów, potencjalnych partnerów do współpracy w ramach działalności badawczo rozwojowej, ani nawet turystów. Mieszkańcy województwa znają bowiem zazwyczaj zarówno ciekawe miejsca, które warto zwiedzić, jak i możliwości jakie daje im region łódzki, a to głównie oni są odbiorcami takich wydarzeń.

 

Marka Łódzkie

Promocja marki ŁÓDZKIE na arenie międzynarodowej stanowi natomiast realną szansę na zainteresowanie regionem łódzkim, zwiększenie rozpoznawalności lokalnych i regionalnych produktów turystycznych, nawiązanie współpracy zagranicznej i tworzenie partnerstw przez łódzkie instytucje kultury, jednostki badawczo – rozwojowe oraz organizacje wspierające rozwój regionalny.

Budowanie i promocja marki województwa łódzkiego w Brukseli jest jednym z priorytetów zawartych w Strategicznym Planie Działań RBWŁ na 2011 r. i działalnością prowadzoną w sposób ciągły przez pracowników Biura. Jednak z powodu ograniczeń budżetowych nie jest możliwe wykorzystanie pełnego potencjału przedstawicielstwa regionu, jako centrum szerzenia wiedzy o województwie łódzkim oraz miejsca ułatwiającego nawiązywanie międzynarodowych kontaktów, spotkań bilateralnych, tworzenie partnerstw.
Stworzenie cyklu stałych ekspozycji prezentujących dziedzictwo kulturowe województwa łódzkiego oraz dorobek artystyczny łódzkich twórców, wzbogacone imprezami towarzyszącymi, ściśle powiązanymi z ich tematyką, takimi jak: wieczorki artystyczne, prelekcje, pokazy mody, filmów, prezentacje dobrych praktyk itp., zapewni promocję marki ŁÓDZKIE w sposób ciągły. Działania prowadzone będą w sposób spersonalizowany, przy uwzględnieniu specyfiki docelowych grup odbiorców. Będą również wkomponowane w ogólny kalendarz wydarzeń społeczności europejskiej w Brukseli i będą stanowić ich naturalny element.
Realizacja projektu wykorzystującego pełen wachlarz środków przekazu i narzędzi marketingowych umożliwi zatem zdystansowanie konkurencji. Dzięki temu produkt - region łódzki ma szansę dobrze się sprzedać i przyciągnąć nowych turystów i inwestorów, ale przede wszystkim pozyskać coraz większą ilość „ambasadorów marki” wśród społeczności Unii Europejskiej.

 

Więcej w tej kategorii: « Informacje ogólne Kontakt »

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

Email:
Temat:
Wiadomość:

Znajdź nas na Facebooku