Warsztaty „Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkularnej”

Synergic CirculaR Economy across European RegioNs (SCREEN)

14 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zorganizowano warsztaty regionalne w ramach projektu „Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkularnej” (SCREEN).

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele środowiska naukowego, min. Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN, Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. dra med. Jerzego Nofera, reprezentanci biznesu (z branży recyklingu), samorządowcy i trzeci sektor m.in. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Spotkanie otworzył Carlo Polidori Koordynator projektu z VELTHA, Bruksela. Warsztaty były okazją do zaprezentowania dotychczasowych działań w projekcie SCREEN. Celem warsztatów jest nawiązanie współpracy z interesariuszami z regionu łódzkiego. Jest to pierwszy etap do wyłonienia grupy podmiotów w regionie łódzkim, które będą dalej współpracowały z Regionalnym Biurem w ramach projektu SCREEN.

 

W drugim etapie celem będzie ustanowienie nowych ram dla optymalnego wykorzystania funduszy na badania i innowacje na rzecz rozwoju gospodarki cyrkulacyjnej oraz stworzenie systemu wsparcia dla projektów, które uzyskały wysoką ocenę punktową w konkursach ogłaszanych w ramach Programu Horyzont 2020, ale nie uzyskały dofinansowania ze względu na limit środków.

Zgodnie z założeniami Projekt SCREEN przyczyni się do:

zaangażowania regionalnych podmiotów we wspólne działania mające na celu zwiększenie synergii w gospodarce cyrkulacyjnej
utworzenia transnarodowej sieci współpracy na rzecz rozwoju
maksymalizacji inwestycji poprzez wspieranie przedsiębiorczych inicjatyw.