Zielone zamówienia publiczne na rzecz zasobooszczędnego rozwoju regionalnego

O projekcie

Województwo Łódzkie przystąpiło do projektu pn. „Green public procurement for resource-efficient regional growth” – GPP4Growth w ramach Programu INTERREG EUROPE, Oś Priorytetowa IV: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

Głównym celem projektu jest poprawa wdrażania instrumentów polityki rozwoju regionalnego w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez promowanie zastosowania zielonych zamówień publicznych.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wymianę doświadczeń oraz próbę wdrożenia dobrych praktyk w zakresie stosowania zielonych zamówień publicznych do głównego nurtu polityki regionalnej partnerów projektu.

II Nabór do Grupy Interesariuszy Regionalnych w ramach projektów GPP4Growth

W związku z udziałem Województwa Łódzkiego w projekcie GPP4Growth, zapraszamy zainteresowane instytucje (podmioty prawa publicznego oraz instytucje okołobiznesowe z sektora non-profit) do współpracy w zakresie obszarów tematycznych objętych projektem.

Współpraca w ramach Grupy Interesariuszy Regionalnych pozwoli na jeszcze lepszą współpracę, m.in. w ramach planowanych szkoleń i konferencji tematycznych.

Chętne do współpracy w ramach projektu GPP4Growth  instytucje zapraszamy do przesłania swojego zgłoszenia wraz z krótkim opisem proponowanego merytorycznego wkładu do projektu do dnia 31 marca 2018 r. na adres e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl.

Wypełnij Kwestionariusz

Badanie czynników wpływających na wzrost Zielonych Zamówień Publicznych

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej zbadania czynników mających wpływ na zielone zamówienia publiczne zarówno po stronie Dostawców jak i Zamawiających:

Ankieta

Badanie ankietowe przeprowadzane jest w 9 regionach partnerskich w ramach projektu GPP4Growth, w ramach zadania 1.4 – zbadania czynników wpływających na wzrost udzielanych zielonych zamówień publicznych, jak i wzrost zainteresowania udziałem Oferentów w dostarczaniu „zielonych produktów”.

Wiedza uzyskana z badania ankietowego przyczyni się do lepszego planowania rozwoju zielonych zamówień publicznych i „eko-innowacji”.

Wydarzenia projektowe

Zadania zaplanowane w ramach projektu, którego czas trwania to 5 lat, obejmują m.in. nawiązanie współpracy z grupą interesariuszy w regionach partnerskich, wymianę doświadczeń w ramach tematycznych seminariów, warsztatów oraz wizyt studyjnych, stworzenie regionalnych planów działań.

14-16 listopada 2017 odbyło się spotkanie Partnerów projektu GPP4Growth:

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji partnerskich projektu: Uniwersytetu w Patras (Grecja), Regionu Lombardia (Włochy), Prowincji Antwerpia (Belgia), Ministerstwa Środowiska i Planowania Przestrzennego Regionalnego Rządu Andaluzji (Hiszpania), Regionu Zemgale (Łotwa), Agencji Rozwoju Regionalnego regionu Stara Zagora (Bułgaria), Departamentu ds. Klimatu i Środowiska (Irlandia) oraz Fundacji Dialogu i Rozwoju Regionalnego (Malta).

Uczestnicy wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego/Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dotyczących różnych podejść do zielonych zamówień publicznych. Mieli oni szansę zapoznania się ze sposobem wdrażania zielonych zamówień publicznych w poszczególnych krajach UE, oraz wymiany swoich doświadczeń i spostrzeżeń w tym zakresie.

Podejście do zielonych zamówień publicznych prezentuje się różnie w poszczególnych krajach partnerskich projektu. Najbardziej zaawansowane działania w tym zakresie przedstawiła delegatka z Regionu Lombardia (Włochy), gdzie stosowanie zielonych zamówień publicznych jest obligatoryjne przy korzystaniu ze środków UE. Prelegentka z Antwerpii zaprezentowała pozostałym uczestnikom warsztatów mechanizm wsparcia podmiotów udzielających zamówień publicznych, polegający na funkcjonowaniu w ramach władz w/w miasta instytucji doradcy w zakresie zielonych zamówień publicznych, służącego wsparciem w zakresie włączania aspektów środowiskowych do udzielanych zamówień. Delegaci z Malty przedstawili system udzielania zamówień publicznych w tymże kraju, gdzie zamówienia publiczne są przeprowadzane całkowicie elektronicznie. Główne wnioski płynące z dyskusji dotyczyły konieczności ujęcia zielonych zamówień publicznych jako obligatoryjnych a nie fakultatywnych. Zaznaczono też konieczność prowadzenia działań szkoleniowo-informacyjnych we wszystkich krajach partnerskich w tymże zakresie. W celu promowania zielonych zamówień publicznych wskazano na konieczność przeprowadzenia szeroko zakrojonej akcji informacyjnej, skierowanej przede wszystkim do udzielających zamówień, jak również do potencjalnych oferentów. Działania takie zostały zaplanowane w ramach realizacji projektu GPP4Growth.

Kolejne warsztaty w ramach projektu GPP4Growth zaplanowano w maju 2018 r., będą one dotyczyły stosowania ekologicznych etykiet w zielonych zamówieniach publicznych w krajach UE.

Finansowanie

Projekt dofinansowany jest z środków programu INTERREG EUROPA
Wartość projektu wynosi: 1 734 769,00 EUR
W tym dofinansowanie z UE: 1 454 797,95 EUR Budżet dla województwa łódzkiego: 146 928,00 EUR

Okres realizacji

styczeń 2017 – grudzień 2021

Partnerzy

Do Partnerstwa projektowego (oprócz Województwa Łódzkiego) przystąpiły następujące instytucje:

Uniwersytet w Patras (Grecja) – Lider projektu
Region Lombardia (Włochy)
Prowincja Antwerpia (Belgia)
Ministerstwo Środowiska i Planowania Przestrzennego (Regionalny Rząd Andaluzji)
Region Zemgale (Litwa)
Agencja Rozwoju Regionalnego Stara Zagora (Bułgaria)
Departament Środowiska, Wspólnota Władz Lokalnych i Regionalnych (Irlandia)
Fundacja Rozwoju i Dialogu Regionalnego (Malta)