Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 32

pl    en

Nasz zespół

Marcin Podgórski
Dyrektor Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli


Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, studiował także na Albert –Ludwigs Universitaet Freiburg im Breisgau. Ukończył także kursy na National Tsing Hua University, College of Technology Management na Tajwanie, oraz w Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Agencji Ekologicznej, zakończony tytułem trenera ds. europejskich.


Od 2001 roku jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Jako Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju Województwa odpowiedzialny był za przygotowanie Kontraktu Wojewódzkiego. W kolejnych latach pracy brał czynny udział w przygotowaniu Narodowego Planu Rozwoju i realizowanego w jego ramach ZPORR.


Kierując zespołem ds. strategii przygotował projekt, przeprowadził proces uzgadniania i zatwierdzania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020.


Jako zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Pełnomocnik Zarządu Województwa Łódzkiego, był odpowiedzialny i z sukcesem przygotował struktury Urzędu Marszałkowskiego, do absorpcji środków z EFS w ramach PO KL.


W okresie poprzedzającym perspektywę finansową 2007 -2013 był głównym projektantem RPO WŁ. Jako Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej od 2007r. był odpowiedzialny w Instytucji Zarządzającej za programowanie, monitoring, ewaluację i promocję Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Nadzorował także realizację projektu systemowego Strategiczna Mapa Regionu finansowanego z POKL oraz projektów międzynarodowych EURIS, INNOPOLIS, MKW finansowanych w ramach inicjatywy INTERREG IVC, a obecnie w ramach programu Europa dla Obywateli, SMARTSPEC, oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.


Współpracuje jako wykładowca i prelegent z wieloma instytucjami m.in. Uniwersytetem Łódzkim, Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości, Forbes, Forum Funduszy Europejskich, Wyższą Szkołą Marketingu i Biznesu w Łodzi, Instytutem Europejskim. Biegle zna język niemiecki i angielski, w stopniu komunikatywnym hiszpański, portugalski, rosyjski i francuski.


Prywatnie ma żonę, 2 dzieci, jest ironmanem i maratończykiem, a jego pasją jest polityka regionalna.


Biuro w Brukseli

Ewa Guzek jest związana z Biurem od 2013 roku i odpowiada za kontakty z przedstawicielami regionów europejskich oraz organizacjami międzynarodowymi w Brukseli.


W ramach swoich obowiązków uczestniczy w pracach grup roboczych międzynarodowych sieci działających w Brukseli, przede wszystkim w obszarach MŚP, energii i transportu, rozpowszechnia informacje, utrzymuje kontakty i wspierania podmioty z powyższych sektorów. Udziela wsparcia podmiotom z regionu w pozyskiwaniu środków na realizację projektów oraz koordynuje proces tworzenia międzynarodowych konsorcjów projektowych kojarząc partnerów.


Ewa jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego oraz National Graduate Institute for Policy Studies in Tokyo. Studiowała również na Universitat de Vic w Hiszpanii. Biegle posługuje się językiem angielskim.


Magda Michałek jest związana z Biurem od 2013 roku i odpowiada za kontakty z łódzkimi uczelniami wyższymi – Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Politechniką Łódzką.


Do jej kompetencji należy reprezentowanie interesów uczelni na forum międzynarodowym oraz promowanie ich potencjału naukowo-badawczego w Brukseli. W ramach swoich obowiązków uczestniczy w pracach grup roboczych międzynarodowych sieci działających w Brukseli, przede wszystkim w obszarach biogospodarki i zdrowia, rozpowszechnia informacje w zakresie edukacji, badań, rozwoju i innowacji. Wspiera partnerów z regionu w pozyskiwaniu środków na realizację projektów oraz koordynuje proces tworzenia międzynarodowych konsorcjów projektowych kojarząc partnerów.


Magda jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Studiowała również na Uniwersytecie Mateja Bela na Słowacji oraz odbyła roczny staż w organizacji pozarządowej w Moskwie, w Rosji. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim.

 

Biuro w ŁodziBogumiła Grzelczak jest związana z Biurem od 2011 roku i odpowiada za organizację pracy Wydziału Inicjatyw Rozwojowych w zakresie analizowania potencjału i potrzeb podmiotów z regionu w kontekście możliwości aplikowania o środki w ramach programów wspólnotowych oraz aktywizacji i wspomagania samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków finansowych oferowanych przez UE.


Do jej kompetencji należy nadzór nad przygotowaniem przez pracowników Wydziału dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi na wybrane konkursy, realizacją i rozliczeniem projektów oraz utrzymywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi i regionalnymi.


Zajmuje się również koordynacją działalności informacyjnej Biura w regionie we współpracy z krajowymi i regionalnymi punktami kontaktowymi ds. programów unijnych oraz nadzorem nad realizacją zadań związanych z planowaniem budżetu i rozliczaniem wydatków.


Bogumiła Grzelczak jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno–Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła również studia podyplomowe w zakresie funduszy UE.


Anna Blumenfeld-Wrońska jest związana z Biurem od 2007 roku i odpowiada przede wszystkim za bieżące kontakty z podmiotami z regionu łódzkiego.


W ramach swoich obowiązków zdobywa informacje nt. możliwości dofinansowywania projektów w ramach programów unijne, współpracując przy tym m.in. z przedstawicielami regionalnych i krajowych punków kontaktowych. Dba o to by zdobyta wiedza trafiała do podmiotów regionalnych, które są zainteresowane zaangażowaniem się w projekty międzynarodowe. Poprzez prowadzenie spotkań indywidualnych oraz organizację otwartych szkoleń z udziałem ekspertów rozpowszechnia informacje, aby zwiększyć świadomość jednostek z województwa łódzkiego nt. możliwości jakie dają projekty międzynarodowe. Udziela również wsparcia podmiotom, które planują realizować projekt międzynarodowy i poszukują zagranicznych partnerów do konsorcjum.


Ania jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Jako stypendystka programu Socrates/Erasmus studiowała również na Uniwersytecie Pikardyjski Juliusza Verne'a w Amiens (Francja). Biegle posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.


Katarzyna Kurniawka pracuje w Regionalnym Biurze Województwa Łódzkiego w Brukseli od 2012 roku. Zajmuje się realizacją projektów Samorządu Województwa Łódzkiego wdrażanych przez Biuro, w szczególności rozliczaniem finansowym.


Do jej obowiązków należy planowanie i monitorowanie budżetu Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, konstruowanie budżetów projektowych oraz rozliczanie bieżącej działalności Biura. Bierze udział w przygotowaniu seminariów i konferencji organizowanych w regionie mających na celu promocję Województwa Łódzkiego oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach programów unijnych.


Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Konrad Sikorski dołączył do zespołu na początku 2014 roku. W ramach swoich obowiązków jest odpowiedzialny za kontakty z Komitetem Regionów Unii Europejskiej oraz wsparcie organizacyjne aktywności Marszałka Województwa Łódzkiego, jako Członka Komitetu Regionów.


Do jego kompetencji należy również koordynacja organizacji przetargów i zamówień publicznych prowadzonych przez Biuro na materiały i usługi promocyjne. Ponadto, zajmuje się pozyskiwaniem informacji o potencjalnych możliwościach dofinansowania ze źródeł zewnętrznych zadań Województwa realizowanych przez Biuro oraz współpracą z krajowymi i regionalnymi punktami kontaktowymi ds. programów wspólnotowych w celu pozyskania wiedzy na potrzeby projektów własnych i działalności informacyjnej prowadzonej przez Biuro na terenie województwa.


Konrad jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego.

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

Email:
Temat:
Wiadomość:

Znajdź nas na Facebooku