Komitet Regionów – Sposób działania

Członkami Komitetu są posiadający mandat wyborczy politycy regionalni lub lokalni reprezentujący pełen zakres działań samorządu lokalnego i regionalnego w UE. Mogą oni być osobami stojącymi na czele regionów, posłami do parlamentów regionalnych, radnymi lub burmistrzami miast. Rada mianuje członków Komitetu na okres pięciu lat z możliwością ponownego mianowania. Komitet wyznacza spośród swoich członków przewodniczącego na okres dwóch i pół roku.

Członkowie Komitetu mieszkają i pracują w swoich regionach. Spotykają się w Brukseli pięć razy w roku na sesjach plenarnych, na których określają kierunek działań Komitetu i przyjmują opinie oraz rezolucje. Sesje plenarne przygotowuje sześć specjalistycznych komisji składających się z członków Komitetu i obejmujących różne obszary polityki:

Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER)

Działalność Komisji dotyczy między innymi współpracy terytorialnej, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, funduszami strukturalnymi, transportem oraz polityką miejską. Częścią Komisji jest Grupa robocza ds. Budżetu zajmująca się kwestiami finansowymi UE.

Komisja Polityki Gospodarczej (ECON)

Działalność Komisji dotyczy między innymi polityki gospodarczej, handlowej i pieniężnej oraz zagadnień rynku wewnętrznego.

Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC)

Działalność Komisji dotyczy między innymi polityki zatrudnienia, równości szans na rynku pracy i ochrony socjalnej, kultury, społeczeństwa cyfrowego i technologii mediów.

Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE)

Działalność Komisji dotyczy między innymi zmian klimatu, energetyki i ochrony środowiska.

Pierwszym Wiceprzewodniczącym Komisji jest Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego.

Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX)

Działalność Komisji dotyczy między innymi swobód obywatelskich, aktywności obywatelskiej, decentralizacji władzy oraz terroryzmu międzynarodowego i kontroli granic.

Komisja Zasobów Naturalnych (NAT)

Działalność Komisji dotyczy między innymi rozwoju obszarów wiejskich, polityki morskiej, zdrowia publicznego, produkcji żywności oraz turystyki. Każdy Członek Komitetu Regionów przynależy do jednego z pięciu ugrupowań politycznych. Członkowie działają ponadto w ramach delegacji krajowych – po jednej delegacji na każde państwo członkowskie UE. W Komitecie funkcjonują także grupy międzyregionalne, których celem jest wspieranie współpracy transgranicznej.