28-30.01.2020 Genua, Włochy – międzynarodowe spotkanie

 

Wzajemne uczenie się od siebie, wspieranie kreatywności i współdzielenie wiedzy – bo razem możemy więcej

W dniach 28-30 stycznia 2020 r. w Genua (Włochy) odbyło się kolejne spotkanie w ramach międzynarodowego projektu „Innowacyjny ekosystem w zakresie inteligentnej opieki nad osobami starszymi”.  Głównym celem było przedstawienie wyników regionalnych badań nad potrzebami osób starszych oraz otwartością firm na współpracę z nimi w zakresie tworzenia innowacyjnych usług
i towarów.

Badania w poszczególnych regionach w Polsce, Czechach, Słowacji, Włoszech, Austrii i Węgrzech opierały się na podstawie jednakowej metodologii. W ramach analizy regionalnej partnerzy zorganizowali dwa wywiady eksperckie, dwa wywiady grupowe z osobami starszymi oraz jeden z grupą fokusową z krewnymi sprawującymi opiekę i specjalistami pracującymi z osobami starszymi w regionie. Ponadto, wszyscy partnerzy przeprowadzili badanie źródeł wtórnych (desk research) w celu poznania podstawowych faktów na temat sytuacji życiowej osób starszych w zainteresowanych krajach.

Przeprowadzono:

  • 18 grupowych wywiadów fokusowych z osobami starszymi (81 uczestników),
  • 7 grup fokusowych z osobami formalnymi i nieformalnymi pracującymi z osobami starszymi (56 uczestników),
  • 12 indywidualnych wywiadów ekspertów z organizacjami (13 uczestników).

Podstawowym wnioskiem jest fakt nie traktowania osób starszych jako grupy homogenicznej. Sytuacja seniorów jest zróżnicowana ze względu na ich wiek (inne są potrzeby osób 60+, a inne 80+), stan zdrowia, dochód, umiejętności komputerowe, otwartość na nowe technologie.

Podczas spotkania dzielono się także dobrymi praktykami dotyczącymi zaangażowania osób starszych.

 W większości regionów doceniona jest rola centralnego centrum informacyjnego w zakresie opieki. Jednym z nich jest Call Center dla aktywnego starzenia się w Ligurii, które działa od 15 lipca 2019 r. Regionalne centrum telefoniczne jest usługą informacyjną i opiekuńczą dla osób starszych i ich rodzin. Dzięki centrum można uzyskać informacje dotyczące między innymi:

  • porad dotyczące postępowania w przypadku fal upałów lub innych sytuacji kryzysowych związanych z klimatem,
  • usług socjalnych, zdrowotnych i socjalnych,
  • organizacji czasu wolnego i życia społecznego (wydarzeń społeczno-kulturalne, propozycji domów kultury).

Podobne rozwiązanie istnieje w Czechach. Centrum Opieki Nieformalnej  to projekt finansowany przez EFS w Instytucie Usług Społecznych Praga 4. Multidyscyplinarny zespół zapewnia pełne doradztwo, edukację i praktyczne wskazówki dla nieformalnych opiekunów. Jego usługi są bezpośrednio związane z innymi działaniami opiekuńczymi instytutu (ośrodka opieki zastępczej, ośrodka opieki dziennej, usług opieki ambulatoryjnej). Multidyscyplinarny zespół udziela porad w kwestiach finansowych, prawnych, społecznych, psychologicznych i zapewnia szkolenia dla opiekunów.

Podczas spotkania w Geniu wskazano także ważne bariery współpracy przedsiębiorstw z podmiotami ich otoczenia. Do głównych można zaliczyć: brak wiedzy na temat kooperacji i korzyści z tym związanych, trudności ze znalezieniem odpowiednich partnerów, utrudnione możliwości finansowe, ograniczone zaufanie. Zaangażowanie ostatecznych użytkowników produktów w ich kreowanie ma jednak zdecydowaną korzyść dla interesariuszy i przedsiębiorstw. Spełnienie oczekiwań klientów przekłada się na zysk finansowy. Co-creation to bowiem wzajemne uczenie się od siebie, wspieranie kreatywności i współdzielenie wiedzy.

[Best_Wordpress_Gallery id=”47″ gal_title=”Genua 28-30.01.20″]