I-CARE SMART na pokładzie !

 

Nie bez powodu w ostatnich latach tak wiele mówiono o starości, aktywnym starzeniu się i koniecznych zmianach w obszarze społeczno-gospodarczym. Starzenie się ludności UE jest i pozostanie jednym z najważniejszych wyzwań dla rozwoju państw członkowskich. Międzynarodowy projekt „Innowacyjny ekosystem inteligentnej opieki nad osobami starszymi” (I-CARE-SMART) jest częścią tego trendu wspierania osób starszych. Celem projektu I-CARE-SMART jest budowanie i wzmacnianie współpracy z organizacjami, które są w stanie zapewnić najnowocześniejsze technologie w opiece zdrowotnej i społecznej nad osobami starszymi.
Pierwsze spotkanie projektu odbyło się w dniach 27-28 czerwca 2019 roku w Budapeszcie (Węgry). Realizacja projektu rozpoczęła się 1 maja 2019 roku. Projekt jest przygotowywany we współpracy z instytucjami regionalnymi, odpowiedzialnymi za wdrażanie aktywnych środków polityki społecznej i wsparcie dla osób starszych, projekt odpowiada na wyzwania regionu związane ze starzeniem się społeczeństwa i niewystarczającą ofertą dla osób starszych.
Tematem pierwszego spotkania, zorganizowanego przez Lidera Projektu – Gminę Újbuda, było uzgodnienie kwestii organizacyjnych i finansowych, w tym ustanowienie komitetu sterującego, zaplanowanie działań promocyjnych i informacyjnych, uzgodnienie podziału obowiązków pomiędzy partnerów projektu. Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele jednostek partnerskich z 7 krajów europejskich (Węgry, Polska, Słowacja, Włochy, Czechy, Niemcy, Austria).
I-CARE-SMART umożliwi tworzenie partnerstw pomiędzy władzami publicznymi, uczelniami, przedsiębiorstwami, opiekunami i opiekunami. Projekt przyczyni się do opracowania skutecznych rozwiązań, które pozwolą odpowiedzieć na niezaspokojone potrzeby osób starszych w dziedzinie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Osoby starsze, często również samotne i niepełnosprawne, potrzebują specjalistycznego wsparcia. Istniejące rozwiązania, takie jak elektroniczna wymiana danych pacjentów, e-zdrowie, opaski na rękę, czujniki upadku i sprzęt medyczny nie pozwalają na całkowitą poprawę jakości życia osób starszych i zaspokojenie wszystkich potrzeb zdrowotnych tych osób. Dlatego tak ważne jest dostosowanie oferty usług dedykowanych osobom starszym. Partnerzy projektu i zainteresowane strony ocenią wykonalność nowych rozwiązań i zaproponują środki służące ich wdrożeniu przez system opieki społecznej i zdrowotnej.
Kolejne spotkanie projektowe odbędzie się w dniach 18-19 września w Grazu (Austria). Tematem spotkania będzie uzgodnienie wspólnej metodologii badań nad sytuacją osób starszych oraz zasad funkcjonowania Komitetu Sterującego projektu.