I Regionalne spotkanie w ramach Projektu AQUARES 10.09.2018

10 września 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się I Regionalne spotkanie w ramach Projektu AQUARES pt. „Doskonalenie polityk w zakresie ponownego wykorzystania wody dla oszczędzania zasobów w regionach europejskich”.

Uczestnikami spotkania byli eksperci w zakresie ekohydrologii, gospodarki wodnej, ochrony środowiska oraz nauki i techniki z: Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Centrum Nauki i Techniki EC1, Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji, Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi i Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Tematem spotkania były kwestie doskonalenia technologii ponownego wykorzystania wody oraz bardziej oszczędnego gospodarowania nią. Doskonalenie polityki regionalnej w powyższym zakresie jest jednym z głównych celów Projektu AQUARES. Region Łódzki jako partner Projektu potrzebuje wiedzy oraz doświadczeń specjalistów, aby ten cel zrealizować  jak najlepiej.

Zaproszeni goście przedstawili swoje dokonania w dziedzinie poprawy jakości wód powierzchniowych oraz stosowania innowacyjnych rozwiązań dotyczących gospodarki wodnej i ekologii w regionie łódzkim, m.in.

– projekt MONSUL zrealizowany przez Politechnikę Łódzką – uruchomienie systemu pomiarowego, służącego do oceny parametrów jakości wody w zbiorniku a także opracowanie modelu 3D zbiornika Sulejowskiego, który umożliwi wykonanie obliczeń rozkładu temperatur, prędkości przepływów i stężeń zanieczyszczeń oraz symulację stanu ekologicznego zbiornika,

– Zatoka Sportu (Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej), czyli przykład innowacyjnej technologii uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej-

– WaterPraxis (Politechnika Łódzka we współpracy z gminą Mniszków) – projekt będący innowacyjną metodą ograniczania emisji biogenów do rzek i jezior,

– Projekt EH-REK polegający na rekultywacji Arturówka, zrealizowany przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN,

– Projekt Switch (Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN) dotyczący zastosowania ekohydrologii do renaturyzacji rzeki miejskiej w celu zwiększenia retencji wody oraz poprawy jakości życia w mieście (rzeka Sokołówka) oraz systemowego podejścia
do zarządzania wodą w mieście poprzez zastosowanie fitotechnologii do utylizacji osadów ściekowych, produkcji bioenergii i poprawy jakości wody (rzeka Ner)

– EC1 jako przykład nowoczesnej, ekologicznej i innowacyjnej inwestycji: posiada 6 zbiorników trapezowych (poj. 1 700 m3) magazynujących deszczówkę, która jest wykorzystywana
in. do zasilania chłodni kominowej oraz spłukiwania toalet. Ponadto dysponuje zielonym dachem, co  jest  bardzo  korzystne  pod  wieloma  względami: ekologicznym, społecznym, urbanistycznym, technicznym, a także ekonomicznym.

Projekt AQUARES realizowany jest w formule partnerstwa, wynikającego ze Strategicznego planu realizacji europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wody ustanowionego przez Komisję Europejską. Stwarza to szansę na szybsze wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie metod ponownego wykorzystania wody poprzez innowacyjny sposób myślenia i wykorzystanie wiedzy eksperckiej skupionej wokół partnerów projektu.

Ostatecznym produktem Projektu AQUARES dla Województwa Łódzkiego będzie  plan działań (action plan) prowadzący do doskonalenia instrumentów polityki regionalnej w zakresie wdrożenia nowych rozwiązań wspierających ponowne wykorzystanie wód (np. zaprojektowanie nowych typów projektów z obszaru ekoinnowacji wodnych lub narzędzi do implementacji  i monitorowania wdrażania nowych inwestycji związanych z ponownym wykorzystaniem wody).

Kolejnym etapem realizacji Projektu AQUARES będzie przeprowadzenie naboru Interesariuszy, a następnie podpisanie z nimi stosownych porozumień.