I Spotkanie Partnerów projektu FINCH, 3-4 lipca 2018 r.

Spotkanie Partnerów projektu FINCH, 3-4 lipca 2018 r.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji partnerskich projektu: Polska (Województwo Łódzkie), Włochy (Region Piemont, Uniwersytet w Turynie), Niemcy (Bank Rozwoju Regionu Saksonia-Anhalt), Rumunia (Agencja Rozwoju Regionalnego South-West Oltenia), Hiszpania (Rząd Regionu La Rioja), Finlandia (Region South Ostrobotnia).

Projekt FINCH ma na celu promocję i rozwój instrumentów finansowych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie waloryzacji dziedzictwa kulturowego na szczeblu lokalnym i regionalnym. Finansowanie inwestycji w dziedzictwo kulturowe ma bezpośredni wpływ na wzrost i duży potencjał w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, co prowadzi do długoterminowych korzyści społecznych i gospodarczych. Aktywny udział w spotkaniu wszystkich partnerów projektu stanowił dobry punkt wyjścia do realizacji celów projektu. Wprowadzenie sporządzone przez przedstawicieli Uniwersytetu w Turynie na temat instrumentów finansowych i partnerstwa publiczno-prywatnego – główne zagadnienia projektu, pobudziło dyskusję i wyznaczyło punkt wyjścia do wymiany doświadczeń i szukania rozwiązań, które mogą być przeniesione i wdrożone w poszczególnych regionach partnerskich. Jedną z najważniejszych omawianych koncepcji jest to, że wszystkie wydatki w sektorze kultury mogą wpływać na całą lokalną gospodarkę, wpływając i przyczyniając się do rozwoju innych sektorów. Bezpośredni związek to płace i dochody, które zostaną ponownie zainwestowane w gospodarkę. Sztuka i kultura aktywizują dynamikę ekonomiczną, więc zasoby zainwestowane w kulturę można przekształcić w wartość dodaną. Niewątpliwie, konieczna jest długoterminowa umowa o współpracy między stroną prywatną a podmiotem publicznym (z rolą koordynacji i kontroli). Obie strony odnoszą korzyści, a pozwalając każdej ze stron na realizację swoich interesów, usługi publiczne i infrastruktura mogą być świadczone w bardziej wydajny sposób.

FINCH to projekt współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach programu Interreg Europa, z 1.250.000 euro z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i koordynowany przez Region Piemont (Włochy).