II Regionalne spotkanie Interesariuszy projektu AQUARES 26.04.2019

26 kwietnia 2019 roku odbyło się II Regionalne spotkanie Interesariuszy projektu AQAURES „Doskonalenie polityk w zakresie ponownego wykorzystania wody dla oszczędzania zasobów w regionach europejskich” realizowanego w ramach Programu Interreg Europe.

Celem spotkania była dyskusja nad potrzebami województwa łódzkiego w zakresie ograniczania poboru oraz ponownego wykorzystania wody. Projekt AQUARES zakłada wypracowanie regionalnego planu działania, który stanie się podstawą do doskonalenia polityki regionalnej poprzez m.in. wprowadzenie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego elementów promujących rozwiązania z obszaru odzysku i ponownego wykorzystania wody.

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele administracji samorządowej (w tym Instytucji Zarządzającej RPO WŁ), nauki oraz biznesu.

Głównym problemem w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej w województwie łódzkim jest zły stan wód powierzchniowych (np. w zbiornikach Sulejów i Jeziorsko oraz w ich zlewniach). Za tę sytuację odpowiedzialna jest przede wszystkim uboczna działalność rolnicza oraz przemysłowa.

W toku dyskusji padły propozycje uruchomienia dofinansowania do następujących rozwiązań w obszarze ponownego użycia wody:

   promowanie naturalnych procesów biologicznych w oczyszczaniu wód (biotechnologie ekosystemowe),
   systemy oczyszczania w miejscach, w których powstają ścieki (np. w zakładach przemysłowych),
   tworzenie rezerwuarów wody,
   odbudowa i ochrona mokradeł,
   stosowanie studni rozprężnych w mających powstać budynkach,
   wspieranie rolnictwa ekologicznego.

Jedną z najważniejszych barier w stosowaniu technologii odzysku wody są kwestie ekonomiczne i związana z nimi niska świadomość społeczna dotycząca korzyści jakie mogą płynąć ze stosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej. Innym, również istotnym problemem jest brak fachowej wiedzy przedsiębiorców gotowych do wdrożenia technologii oczyszczania ścieków powstających w ich zakładzie. Ponadto, groźną dla zasobów wody województwa łódzkiego jest praktyka stawiania budynków przeznaczonych do celów komercyjnych (np. markety) na terenach stanowiących naturalne obszary retencji.

Rozwiązaniem, które pozwoliłoby na rozwój technologii ponownego użycia wody w województwie łódzkim jest włączenie elementów związanych z tym zagadnieniem w odpowiednie zapisy konkursowe. Użycie technologii odzysku i ponownego użycia wody dawałoby dodatkowe punkty beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie w różnych obszarach, nie tylko tych związanych z ochrona środowiska, czy w szczególności gospodarką wodną.

Podczas spotkania omówiono także wstępnie kwestie organizacyjne związane z pierwszą wizytą studyjną w ramach projektu AQUARES prezentującą inwestycje i rozwiązania związane z ponownym wykorzystaniem wody. Organizatorem wizyty w październiku 2019 r. będzie Województwo Łódzkie

Praktyki, które zostaną przedstawione i promowane obejmować będą sprawdzone inwestycje i rozwiązania, które warto replikować ze względu na ich pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz poprawę warunków życia na terenach zurbanizowanych.

W trakcie wizyty studyjnej zaprezentowane zostaną następujące miejsca:

  Politechnika Łódzka – Zatoka Sportu – przykład innowacyjnej technologii wody basenowej, filtry ciśnieniowe z wykorzystaniem ziemi okrzemkowej, proces uzdatniania wody na miejscu w celu ponownego wykorzystania;

  Stacja Uzdatniania Wody (Sieradz – Męka, Górka Kłocka) – technologia filtracji piaskiem, sedymentacja;

  Europejskie Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk – projekt EH-REK „Life+” – rekultywacja Arturówka (aktualnie projekt jest realizowany w Radomiu), projekt Switch: rzeka Sokołówka i zastosowanie ekohydrologii do renaturyzacji rzeki miejskiej w celu zwiększenia retencji wody oraz poprawy jakości życia w mieście; rzeka Ner i systemowe podejście do zarządzania wodą w mieście – zastosowanie fitotechnologii do utylizacji osadów ściekowych, produkcji bioenergii i poprawy jakości wody (we współpracy z GOŚ),

  Zakład Włókienniczy Biliński Sp. j. – innowacyjny proces barwienia tkanin z włókien celulozowych oparty na zautomatyzowanym zamkniętym obiegu solanki (30% odsalania), metoda głębokiego utleniania odbarwiania ścieków tekstylnych w warunkach przemysłowych (50% wody w cyklu zamkniętym).