Komitet Regionów – czym jest?

Komitet Regionów z siedzibą w Brukseli, jest organem doradczym składającym się z przedstawicieli europejskich władz regionalnych i lokalnych, powołanym do życia w 1994 roku na mocy Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht.

Około 75% przepisów unijnych wdrażanych jest na szczeblu lokalnym lub regionalnym, dlatego zasadnym jest, by przedstawiciele samorządów lokalnych zabierali głos w procesie tworzenia nowych przepisów unijnych. Przedstawiciele wspólnot lokalnych posiadający mandat wyborczy znajdują się najbliżej obywateli Europy i spraw, które są dla nich ważne. Dzięki ich zaangażowaniu Komitet Regionów stanowi czynnik rozwoju demokracji w Unii Europejskiej.

Delegacje krajowe składają się z członków Komitetu Regionów reprezentujących jedno z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Odzwierciedlają ogólną równowagę polityczną, geograficzną
 regionalną bądź lokalną w danym państwie członkowskim.

Członków KR-u mianuje oficjalnie Rada Unii Europejskiej na wniosek państw członkowskich.

Razem tworzą oni obecnie 329-osobowe Zgromadzenie Plenarne KR-u, które zbiera się w Brukseli kilka razy w roku, aby omawiać priorytety polityczne i przyjmować opinie w sprawie prawodawstwa UE.

 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 24 stycznia 2020 opublikował decyzję Rady Unii Europejskiej
 z dnia 20.01.2020 r. o mianowaniu członków Europejskiego Komitetu Regionów na kolejna kadencję 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r.

Artykuł 1

Niniejszym mianuje się do Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r.: — na stanowiska członków – wymienione w wykazie zawartym w załączniku I osoby wskazane przez państwo członkowskie, — na stanowiska zastępców członków – wymienione w wykazie zawartym w załączniku II osoby wskazane przez państwo członkowskie.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 stycznia 2020 r.

 

Więcej: DECYZJA RADY (UE) 2020/101 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Rzeczpospolitą Polską