Jak pracuje Komitet Regionów?

Komitet Regionów wydaje 3 rodzaje opinii:

– w ramach konsultacji obligatoryjnej w przypadkach określonych w traktatach,
– w ramach konsultacji fakultatywnej,
– z własnej inicjatywy, jeśli uzna to za stosowne.

Praca Komitetu Regionów poza sferą koncentrująca się na procesie stanowienia unijnego prawa, polega na inicjowaniu działań promujących dialog i współpracę transgraniczną, w tym m.in.:

– organizowanie konsultacji przez KR w celu uzyskania informacji od władz lokalnych i regionalnych, ekspertów i innych zainteresowanych stron, tak by podmioty te mogły wnieść swój wkład w opinie, które członkowie KR-u proponują do przyjęcia na szczeblu UE.
– grupy międzyregionalne to grupy szczególnych interesów członków, którzy zbierają się, by przedyskutować kwestie na szczeblu lokalnym/regionalnym, a czasami transgranicznym.
– koordynowanie niektórych sieci, tak aby umożliwić regionom i miastom wymianę informacji o najlepszych praktykach, zarówno na szczeblu europejskim, jak i poza nim. Na przykład Partnerstwo Wschodnie (CORLEAP) i Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie Samorządów Lokalnych i Regionalnych (ARLEM) to wyraz wysiłków KR-u w dziedzinie polityki sąsiedztwa UE.

Komitet Regionów wyznacza spośród swoich członków przewodniczącego oraz zastępców całego zgromadzenia oraz komisji na okres dwóch i pół roku.

Komisje kadencji 2020-2025:

– Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX)
– Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER)
– Komisja Polityki Gospodarczej i Społecznej (ECON)
– Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE)
– Komisja Zasobów Naturalnych (NAT)
– Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC)

 

Więcej:

NOWA KADENCJA NA OKRES 2020–2025: PLANOWANIE STRATEGICZNE I KOMPETENCJE KOMISJI KR-U