Komisja SEDEC Europejskiego Komitetu Regionów 24.02.2020

Komisja SEDEC Europejskiego Komitetu Regionów rozpoczęła nową kadencję od dyskusji na temat inicjatyw Komisji Europejskiej na rzecz wzmocnienia społecznego wymiaru Unii Europejskiej.
 Na spotkaniu w dniu 24 lutego członkowie przyjęli również opinię, w której wzywa się do sprostania wyzwaniom demograficznym na wszystkich szczeblach rządowych i we wszystkich obszarach polityki UE. Te dwa tematy należą do głównych priorytetów programu prac SEDEC 2020

Program prac na rok 2020 Komisji SEDEC

Anne Karjalainen (FI / PSE), radna miasta Kerava, która została wybrana na przewodniczącą SEDEC na początku nowej pięcioletniej kadencji Komitet Regionów, powiedziała: „Wdrożenie europejskiego filaru praw socjalnych oznacza zapewnienie godnego standardu życie dla wszystkich, zwiększanie liczby osób w pracy i oferowanie wysokiej jakości miejsc pracy, podejmowanie odpowiednich środków w celu zmniejszenia ubóstwa, ochrona młodzieży i zapewnienie równych szans dla wszystkich. Są to cele wspólne dla regionów i miast. W związku z tym lepsze monitorowanie na szczeblu lokalnym a poziom regionalny ma kluczowe znaczenie dla formułowania skutecznych polityk służących osiągnięciu tych celów ”.

Jeszcze w tym roku Komisja Europejska opublikuje nowy raport na temat wpływu zmian demograficznych oraz zieloną księgę na temat starzenia się.

Projekt opinii KR-u Zmiana demograficzna: Propozycje pomiaru i walki z negatywnymi skutkami w regionach UE ostrzegają, że starzejąca się populacja Europy, niski wskaźnik urodzeń i pogarszający się nierówny podział populacji wymagają spójnej reakcji politycznej na wszystkich szczeblach sprawowania rządów i we wszystkich politykach UE, zalecenia sporządzone przez sprawozdawcę Jánosa Ádáma Karácsony’ego (HU / PPE), członka samorządu Tahitótfalu, zostaną przyjęte na następnej sesji plenarnej KR-u w dniach 25–26 marca.

Ponadto komisja SEDEC przygotowuje opinie na temat regionalnej tablicy wyników innowacji -https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en , która zawiera ocenę porównawczą wyników badań i innowacji w całej UE, a także niedawno opublikowanej białej księgi Komisji Europejskiej na temat sztucznej inteligencji – WHITE PAPER – On Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust.

Sprawozdawcami tych opinii są odpowiednio Mikel Irujo (ES / EA), dyrektor generalny ds. Działań zewnętrznych rządu Nawarry oraz Guido Rink (NL / PSE), radca Emmen.

 

Informacje na podstawie: Social Europe and demographic change, high priorities for SEDEC in 2020