Komitet Regionów – Aktywność Marszałka Województwa Łódzkiego

Marszałek Województwa Łódzkiego bierze udział w pracach dwóch Komisji: ENVE oraz COTER.

1. Komisja ENVE

Marszałek pełni funkcję I Wiceprzewodniczącego komisji. W swojej pracy zwraca uwagę na priorytetowe, z punktu widzenia województwa, obszary działań:

energia odnawialna
ochrona zdrowia
gospodarka cyrkularna
programy ochrony środowiska

Marszałek przyjął funkcję sprawozdawcy dwóch opinii Komisji ENVE:

„Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii” – (ENVE – V/27)
„Śródokresowa ocena programu LIFE” – (ENVE-VI/016)

Ponadto, w 2012 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji w Uniejowie, którego gospodarzem był Pan Marszałek. Posiedzenie poświęcone było ukazaniu korzyści technicznych i ekonomicznych związanych z wykorzystaniem wód geotermalnych i biomasy do wytwarzania energii cieplnej.

2. Komisja COTER

Marszałek angażuje się w szczególności w prace związane z:

polityką miejską
transportem
współpracą terytorialną

W ramach swojego zaangażowania podejmuje m.in. następujące działania:

brał udział w VI Europejskim Szczycie Regionów i Miast w Atenach – 6-9 marca 2014 r.
brał udział w Światowym Szczycie Regionów „World Summit Climate and Territories”, w ramach, którego brał udział w pracach nad wspólną deklaracją uczestników szczytu w zakresie transportu – Lyon – 1-2 lipca 2015 r.
brał udział w Forum Komitetu Regionów na temat programu UE dla miast w Amsterdamie – 30-31 maja 2016 r.
brał udział w VII Europejskim Szczycie Regionów i Miast w Bratysławie – 8 lipca 2016 r. w ramach, którego brał udział w pracach nad kształtem Deklaracji Bratysławskiej poświęconej zwiększeniu inwestycji w Europie w celu stymulowania spójności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w miastach i regionach

3. Inne działania

Oprócz pracy w Komisjach, Marszałek jest także członkiem dwóch grup międzyregionalnych Komitetu Regionów:

Międzyregionalnej Grupy Regionów Słabiej Rozwiniętych
Międzyregionalnej Grupie ds. Zdrowia

Ponadto, uczestniczy także w Platformie Wymiany Wiedzy (Knowledge Exchange Platform – KEP), która jest rodzajem współpracy między Europejskim Komitetem Regionów a Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD). Ma na celu prezentację nowych rozwiązań z dziedziny badań i rozwoju, innowacyjnych produktów oraz najlepszych praktyk w odpowiedzi na wyzwania społeczne, w obliczu których stoją władze lokalne i regionalne w Europie. Tematami wydarzeń organizowanych w 2017 r. będą energia i innowacje w sektorze publicznym. Platforma wymiany wiedzy działa m.in. za pośrednictwem cyklicznych: seminariów tematycznych organizowanych w Brukseli przez Komitet i DG RTD oraz
wydarzeń partnerskich odbywających się w regionach, organizowanych na szczeblu lokalnym przez członka Komitetu Regionów.