Komitet Regionów – Archiwum posiedzeń

14 grudnia 2018 – 21 posiedzenie komisji COTER w Brukseli
4 -6 grudnia 2018 – 132 sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli
22 listopada 2018 – 21 posiedzenie komisji ENVE w Brukseli
9 -10 października 2018 – 131 sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli
27 września 2018 – 20 posiedzenie komisji ENVE w Brukseli
25 września 2018 – 20 posiedzenie komisji COTER w Brukseli
4 -5 lipca 2018 – 130 sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli
28 -29 czerwca 2018 – 19 posiedzenie komisji ENVE i Konferencja na temat zrównoważonego rozwoju w europejskich regionach jezior w Balatonie, Węgry
6 -7 czerwca 2018 – 19 posiedzenie komisji COTER w Sofii i konferencja dotycząca wpływu długoterminowego budżetu UE po 2020 r. na władze lokalne i regionalne
16-17 maja 2018 – 129 sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli
27 kwietnia 2018 – 18 posiedzenie komisji COTER w Brukseli
12 kwietnia 2018 – 18 posiedzenie komisji ENVE w Brukseli
22 -23 marca 2018 -128 sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli
15 marca 2018– wizyta studyjna komisji ENVE: „Rola władz lokalnych w rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym” w Województwie Łódzkim
9 marca 2018 r -nadzwyczajne posiedzenie Europejskiej Partii Ludowej „Inwestowanie miast i regionów w edukację, jako jedna z wartości UE” w Sofii
27 lutego 2018 – 17 posiedzenie komisji COTER w Brukseli
8 lutego 2018 – 17 posiedzenie komisji ENVE w Brukseli
31 stycznia -1 lutego 2018 – 127 sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli
23-24 stycznia 2018 – Platforma wymiany wiedzy w zakresie innowacji w sektorze publicznym, warsztat w Espoo, Finlandia
30 listopada–1 grudnia 2017 – 126 sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli
22 listopada 2017 – 16 posiedzenie komisji ENVE w Brukseli
11–13 listopada 2017 – Konferencja „Third Climate Summit of Local and Regional Leaders” w Bonn
10–13 października 2017 – 126 sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli
9–11 października 2017 – 125 sesja plenarna Komitetu w Brukseli
27 września2017 16 posiedzenie komisji COTER w Brukseli
18 września2017 15 posiedzenie komisji ENVE w Brukseli
19 września2017 Konferencja „Financing climate action at local regional level: funding opportunities for the adaptation challenge” w Brukseli
7–8 września 2017 – posiedzenie Europejskiej Partii Ludowej w Budapeszcie

9 – 11 października 2017 – Sesja plenarna

Podobnie jak w poprzednich latach, w październiku odbywa się szczególna, trzydniowa Sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów połączona z obchodami Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne wydarzenie w Brukseli, podczas którego urzędnicy reprezentujący regionalne i miejskie organy administracji, a także eksperci i naukowcy mogą się dzielić dobrymi praktykami i wiedzą fachową w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. Jest to również uznana platforma komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE. Podnosi ona świadomość decydentów na temat znaczenia regionów i miast w kształtowaniu polityki UE. Europejski Tydzień Regionów i Miast to największe europejskie wydarzenie publiczne tego rodzaju.

Także i tym razem, 125 Sesja plenarna KR powiązana była z 15 Europejskim Tygodniem Regionów i Miast – „Regiony i miasta na rzecz lepszej przyszłości”. Spotkanie otworzył Przewodniczący KR, Karl-Heinz Lambertz wygłaszając pierwsze doroczne orędzie o stanie Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast, stanowiące podsumowanie obecnej sytuacji miast i regionów w UE i perspektywiczne spojrzenie na główne wyzwania nadchodzących lat.

„W Europejskim Komitecie Regionów spoglądamy na Unię z perspektywy lokalnej, z perspektywy zwykłych ludzi, oczyma naszych 350 demokratycznie wybranych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Ten właśnie punkt widzenia chcielibyśmy przekazać” – stwierdził przewodniczący Karl-Heinz Lambertz.

Następnie, Przewodniczący Lambertz zauważył, że „Europa zajmuje coraz istotniejsze miejsce w działaniach przywódców lokalnych i regionalnych. To oni odpowiadają za wdrażanie większości prawodawstwa UE. Przywódcy lokalni i regionalni tworzą i współfinansują projekty europejskie oraz nimi zarządzają. Dyskutują oni o Europie ze swoimi współobywatelami na forach swoich zgromadzeń. Tak jak poziom europejski wywiera wpływ na szczebel lokalny i regionalny, podobnie szczeble te powinny móc w pełni wpływać na to, co dzieje się na szczeblu europejskim”.

Gościem specjalnym Sesji plenarnej był Donald Tusk – Przewodniczący Rady Europejskiej, który wygłosił przemówienie pt „Stan Unii z perspektywy regionów i miast”, podkreślając, że „pewność siebie i dobrobyt Europy zależy od żywotności naszych miast, regionów i gmin”.

Przewodniczący polskiej delegacji do KR, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak dodał: „Dobra przyszłość Unii Europejskiej wymaga nie tylko dialogu z obywatelami, ale także edukacji.(…) Potrzebujemy edukacji dla demokracji, praworządności, solidarności, edukacji dla pokoju, która przygotowuje do myślenia wspólnotowego, tej lokalnej, regionalnej, ale również europejskiej i budującej odpowiedzialność za nią”.

Drugiego dnia Sesji plenarnej głos zabrał Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień. Pan Marszałek w swoim przemówieniu zaprosił Członków KR do poparcia kandydatury Łodzi w organizacji wystawy International EXPO 2022, w temacie stanowiącym globalne wyzwanie „City Re:Invented”. Pan Marszałek przedstawił Łódź jako jedynego kandydata z Europy, a także pokreślił, że doniosłość tematu zaproponowanego przez polski rząd „City Re – Invented”, jako niezwykle istotnego dla wszystkich Europejczyków. Zdaniem Marszałka Stępnia, świadczą o tym cztery powody:

Europa jest jednym z najbardziej zurbanizowanych kontynentów na świecie, a odsetek ten stale wzrasta, miasta odgrywają kluczową rolę w rozwoju terytorialnym, przyczyniają się zarówno do powstawania problemów, jak ich rozwiązywania, istnienie wspólnej wizji europejskiego miasta przyszłości jako-miejsca zaawansowanego postępu społecznego z wysokim poziomem spójności społecznej, kluczowa rola miast w realizacji strategii „Europa 2020” poprzez inteligentny wzrost gospodarczy, rozwój ekologiczny i rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

Podczas Sesji plenarnej przyjęto następujące, istotne z pkt widzenia interesów Województwa Łódzkiego, opinie Europejskiego Komitetu Regionów:

1. Osiągnięcie korzyści z polityki ochrony środowiska UE poprzez regularny przegląd   wdrażania tej polityki (ENVE-VI/021),
2. Przyszłość inicjatywy „Łącząc Europę” w sektorze transportu (COTER-VI/027),
3. Wzmocnienie odporności regionów: kompetencje dla miast i regionów w obliczu globalizacji (ECON-VI/024)

Sesji plenarnej towarzyszyło spotkanie polskiej delegacji do KR z Sekretarzem Stanu, Panem Jerzym Kwiecińskim, na którym zaprezentowano stanowiska polskiego rządu i regionów  ws. przyszłości polityki spójności.

Podczas Sesji plenarnej odbyło się także posiedzenie Międzyregionalnej Grupy Regionów Słabiej Rozwiniętych, do której należy Województwo Łódzkie. Głównym tematem spotkania, w którym wziął udział Pan Marszałek było przyjęcie projektu „Stanowiska w sprawie uproszczeń w ramach Polityki Spójności po 2020 r.”.

Konferencja „Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki” (An EU Action Plan for nature, people and the economy) – 6 czerwca 2017 r., Europejski Komitet Regionów, Bruksela

Celem konferencji było:

Przedstawienie planu działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki, i omówienie jego realizacji z krajami członkowskimi i zainteresowanymi stronami

Plan działania powstał w celu poprawy realizacji dyrektyw dotyczących ochrony przyrody i uzyskania odpowiednich rezultatów, a co za tym idzie celów UE dotyczących różnorodności biologicznej.

Plan skoncentrowany jest na czterech priorytetach i 15 działaniach, które mają zostać przeprowadzone do 2019 roku.
Uczestnicy konferencji brali udział w czterech sesjach, w trakcie których zostali zapoznani z planem działania oraz wysłuchali przemówień przedstawicieli organów publicznych, jak również organizacji pozarządowych, dotyczących większego zaangażowania w ochronę środowiska.

Cele i priorytety planu działania:

Szybka poprawa praktycznego wdrożenia dyrektyw dotyczących ochrony przyrody
i przyspieszenie postępów na drodze osiągnięcia celu strategii „Europa 2020”

Priorytet A: Ulepszenie wytycznych oraz poprawa wiedzy i zapewnienie większej spójności
z szerszymi celami społeczno-gospodarczymi

Priorytet B: Budowanie zaangażowania politycznego i wzmocnienie zgodności

Priorytet C: Zwiększenie inwestycji w sieci Natura 2000 oraz wzmocnienie synergii z unijnymi instrumentami finansowania

Priorytet D: Lepsza komunikacja i działania informacyjne, angażowanie obywateli, zainteresowanych stron i społeczności
Marszałek Województwa Łódzkiego zabrał głos w trakcie czwartej sesji – „Angażowanie ludzi na rzecz przyrody”. Podkreślił wkład Komitetu Regionów w ramach planu działania w zakresie angażowania władz lokalnych i regionalnych. Do najbardziej istotnych działań Komitetu zaliczył wspieranie programu Natura 2000 oraz zwrócił uwagę na potrzebę wzmocnienia inwestycji w ten program. W odniesieniu do Regionu Łódzkiego za kluczową kwestię uznał tworzenie większej liczby firm tzw. zielonej gospodarki oraz zachęcanie do inwestycji prywatnych, z wykorzystaniem potencjału intelektualnego i naturalnego regionu. Celem w regionie ma być rozwój zielonej infrastruktury z wykorzystaniem instrumentów polityki UE w dziedzinie badań i innowacji.

Strona konferencji

Posiedzenie ENVE 24 kwietnia 2017

Na posiedzeniu Komisji ENVE, przyjęto następujące, ważne z punktu widzenia interesów Województwa Łódzkiego, projekty opinii:

„Zarządzanie unią energetyczną i czysta energia” (ENVE-VI/018),
„Efektywność energetyczna i budynki” (ENVE-VI/019),
„Energia ze źródeł odnawialnych i rynek wewnętrzny energii elektrycznej” (ENVE-VI/020), których ostateczne przyjęcie nastąpi na sesji plenarnej 12 – 13 lipca 2017 roku.

Uczestnicy posiedzenia wysłuchali również wstępnego oświadczenia sprawozdawcy opinii „Wytwarzanie energii z odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym” (ENVE-VI/023). Na spotkaniu ENVE 4 lipca br. w Tallinie odbędzie się wymiana poglądów w tej sprawie, w szczególności w kontekście doświadczeń w zakresie produkcji energii z odpadów. Planowane przyjęcie projektu w Komisji odbędzie się na posiedzeniu w dniu 18 września 2017 roku, natomiast ostateczne przyjęcie opinii planowane jest na sesji plenarnej 30 listopada – 1 grudnia 2017 roku.

Przewodniczący Komisji poinformował również członków ENVE o propozycjach od przyszłej estońskiej prezydencji UE, z których dwie wchodzą w zakres kompetencji Komisji ENVE:

promowanie ekoinnowacji jako czynnika umożliwiającego funkcjonowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w kontekście inteligentnych miast i programu rozwoju miast.
rozwiązania cyfrowe w zakresie funkcjonowania rynku energii elektrycznej.

 

Sesja plenarna 22 – 23 marca 2017

Najważniejszymi punktami obrad 122 sesji plenarnej Komitetu Regionów, z pkt widzenia interesów Województwa Łódzkiego, było:

przyjęcie wspólnych wniosków ENVE-VI/017 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji
i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów
i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu,
przyjęcie rezolucji w sprawie praworządności w UE z perspektywy lokalnej i regionalnej (RESOL-VI/020)

Ponadto, Marszałek Województwa Łódzkiego wziął udział w posiedzeniu Międzyregionalnej Grupy ds. Zdrowia, podczas którego poruszono sprawy dotyczące:

opinii Komitetu: „Integracja, współdziałanie i wydajność systemów opieki zdrowotnej” (NAT-VI/017) Europejskiej Agendy poświęconej ochronie zdrowia

Równowagi systemów ochrony zdrowia – wyzwań, możliwości oraz prawodawstwa z tym związanego

Marszałek Województwa Łódzkiego 24 marca wziął także udział w seminarium „Innovative Energy Solutions for European Regions and Cities” w ramach Platformy Wymiany Wiedzy, podczas której wygłosił krótkie wystąpienie, w którym podkreślił rolę, jaką odgrywa energia odnawialna w województwie łódzkim – regionie który odpowiada za produkcję 20% energii w skali kraju. Pan Marszałek wskazał, że kluczem do stałego zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w jej produkcji jest wsparcie ze środków unijnych funduszy strukturalnych i tworzenie partnerstw z przemysłem.