Konsultacje społeczne w zakresie regionalnych potrzeb dotyczących odzysku i ponownego użycia wody (projekt AQUARES)

Szanowni Państwo,

jednym z największych problemów, z jakimi mierzy się województwo łódzkie jest susza. W Polityce Ekologicznej Państwa 2030 wskazano, iż nasz region będzie zagrożony silnym pustynnieniem a obszar deficytu wody obejmować będzie znaczną część województwa. Zasadne jest więc podjęcie działań w zakresie wspierania wydajnego gospodarowania wodą.

Kwestią wymagającą interwencji jest m.in wysokie zużycie wody w przemyśle, szczególnie w branży włókienniczej, która stanowi jedną z regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego. Dodatkowo ścieki tekstylne stanowią duży problem dla środowiska ze względu na swoją toksyczność. W regionie istnieją wprawdzie przedsiębiorstwa włókiennicze, w tym farbiarnie wyposażone w przyzakładowe oczyszczalnie ścieków jednak aby pozytywny efekt tego rodzaju rozwiązań był zauważalny w skali województwa, odzysk i ponowne wykorzystywanie wody w procesach produkcyjnych powinien stać się standardem.

Niniejsza ankieta służy skonsultowaniu z szerszą publicznością, reprezentującą różne środowiska
w obszarze gospodarki wodnej z województwa łódzkiego rozwiązań, które mogą zostać wdrożone do regionalnego planu działania w celu promowania odzysku wody i jej ponownego wykorzystania wody w naszym regionie.

Tematy poruszane w ankiecie wynikają ze wspólnej koncepcji dla całego projektu AQUARES, w którym Województwo Łódzkie jest jednym z partnerów.

Będziemy Państwu wdzięczni za wszelkie uwagi i propozycje.