GPP4Growth w ramach konferencji w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”

Główne założenia zielonych zamówień publicznych oraz działania podejmowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w ramach projektu GPP4Growth (Program INTERREG Europa), zostały przedstawione podczas zorganizowanej przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej (RCPS) w Łodzi w dniu 11 grudnia 2019 r. w Łódzkim Domu Kultury konferencji dotyczącej rozwoju ekonomii społecznej. Wydarzenie adresowane było do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa.

Pierwszą część spotkania poświęcono działaniom służącym dynamizacji stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych – w tematykę spotkania uczestników wprowadziła p. Marta Lewandowska. Następnie, p. Robert Przybyła – Zastępca Dyrektora RCPS w swoim wystąpieniu przedstawił aspekty społeczne stosowane w zamówieniach publicznych przez ww. instytucję. P. Michał Kaczmarczyk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprezentował praktyczne możliwości stosowania zielonych zamówień publicznych. Na koniec pierwszej części przedstawiciel Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi – p. Piotr Walczak, ukazał obszary ryzyka w zastosowaniu zamówień publicznych w kontekście klauzul społecznych.

Druga część spotkania poświęcona była certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej znakiem „Zakup Prospołeczny”, który jest wspólną marką wyróżniającą podmioty ekonomii społecznej w całej Polsce.

Spotkanie, odbyło się w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3: Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2: Koordynacja ekonomii społecznej) projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.rcpslodz.pl/index.php/2-aktualnosci/382-regionalne-spotkanie-nt-dobrych-praktyk-stosowania-klauzul-spolecznych-w-zamowieniach-publicznych.