„Innowacje społeczne w zakresie integracji społecznej i gospodarczej obywateli państw spoza UE” (ARRIVAL REGIONS)

Cel projektu

Celem projektu ARRIVAL REGIONS było budowanie i wzmacnianie współpracy
z organizacjami zajmującymi się problemami migrantów, spośród których największą grupę w województwie łódzkim stanowią obywatele Ukrainy. W projekcie ARRIVAL REGIONS przedstawiciele środowiska naukowego, biznesu, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne mają możliwość nawiązania współpracy w celu diagnozy potrzeb obywateli Ukrainy oraz wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie usług publicznych dla migrantów i na ich rzecz.

 

Rezultaty

W ramach projektu wypracowano katalog dobrych praktyk (innowacyjnych praktyk społecznych) dotyczących integracji obywateli spoza Unii Europejskiej, stworzono strategię innowacyjności społecznej dla obywateli spoza UE, a także opracowano przez wszystkich partnerów projektu raport, obejmujący  szczegółowe wskazówki dotyczące integracji obywateli spoza UE przedstawiono władzom lokalnym i regionalnym, które są odpowiedzialne za kwestie społeczne.

 

Możliwość współpracy projektowej

Nie dotyczy – projekt zakończony.

 

Wartość projektu/Finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków programu INTERREG CENTRAL EUROPE
Wartość projektu wynosi: 2 204 872,00 euro
W tym dofinansowanie z UE dla Województwa Łódzkiego: 114 877,50 euro
Budżet dla Województwa Łódzkiego: 135 150,00 euro

 

Partnerzy projektu

1. Leibniz Institute for Regional Geography, Niemcy
2. LAG Escartons and Waldensians Valleys, Włochy
3. City of Osijek, Chorwacja
4. Information legal centre, Chorwacja
5. Mountain Union of Mongia e Cevetta Valley Langa Cebana Alta Valle Bormida, Włochy
6. National Union of mountain municipalities and mountain communities – UNCEM Piemonte, Włochy
7. University of West Bohemia in Pilsen, Czechy
8. Center Rotunda, Koper, Słowacja
9. Municipality of Postojna, Słowacja
10. Uniwersytet Szczeciński, Polska Województwo Zachodniopomorskie, Polska
11. Burgenland District, Niemcy
12. Województwo Łódzkie, Polska

 

DATY REALIZACJI

01.04.2019 – 31.03.2022

 

wydarzenia projektowe

– Warsztat i seminarium dla przedstawicieli instytucji partnerskich w celu prezentacji założeń projektu, zorganizowane przez lidera projektu Instytut Geografii Regionalnej Instytutu Leibniza w Lipsku (Niemcy, V.2019)
– Wizyta studyjna zespołu projektowego, przedstawicielki społeczności ukraińskiej w Łodzi i lidera projektu Instytut Geografii Regionalnej Instytutu Leibniza w Lipsku w Warszawie w związkuz dokumentacją dobrych praktyk – Klub Kobiet Ukraińskich i Centrum Innowacji Społecznych (X.2019)
– Seminarium dla partnerów projektu i ekspertów zewnętrznych, poświęcone opracowaniu metodologii szkoleń z zakresu różnic kulturowych, innowacji społecznych i aktywności gospodarczej migrantów, zorganizowane przez Uniwersytet Zachodnio-Czeski w Pilźnie (Czechy, XI.2019)
– Seminarium dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych działaniami w środowisku migrantów-obywateli Ukrainy, prezentacja założeń projektu, zorganizowana przez Województwo Łódzkie (Łódź, I.2020)
– Seminarium dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych działaniami w środowisku migrantów-obywateli Ukrainy „Dialog międzykulturowy – zapobieganie i zwalczanie rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji” (Łódź, II.2020)
– Seminarium online dla przedstawicieli instytucji partnerskich poświęcona realizacji projektu w czasie pandemii, zorganizowane przez lidera projektu Instytut Geografii Regionalnej Instytutu Leibniza w Lipsku (V.2020)
– Seminarium dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych działaniami w środowisku migrantów-obywateli Ukrainy „Innowacje społeczne – edukacja dla integracji” (Łódź, VIII.2020)
– seminarium dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych działaniami w środowisku migrantów-obywateli Ukrainy ”Przedsiębiorczość migrantów” (Łódź, XI.2020)
– peer review – recenzja akcji pilotażowej przeprowadzonej w Czechach (maj) i Chorwacji (czerwiec)
– akcja pilotażowa w województwie łódzkim: zdalny kurs języka ukraińskiego dla 36 pracowników jednostek publicznych (powiatowe urzędy pracy, jednostki samorządu terytorialnego i ich wyspecjalizowane agendy zajmujące się problematyką migrantów-obywateli Ukrainy)
– akcja pilotażowa – udzielanie 264 porad prawnych dla obywateli spoza Unii Europejskiej, głównie z Ukrainy
– organizacja wydarzenia promocyjnego w dniu 06.07.2021r.- wręczenie certyfikatów uczestnikom kursu językowego (36 uczestników i uczestniczek z 10 instytucji, z 7 powiatów województwa łódzkiego)
– Warsztaty międzynarodowe w formie hybrydowej zorganizowane w Osijek, dotyczące przeprowadzonych akcji pilotażowych przez poszczególnych partnerów (IX.2021)
– przygotowanie dwóch filmów promocyjnych, których celem była prezentacja przykładów migrantów – np. obywateli Ukrainy, którzy skutecznie zintegrowali się w społeczeństwie polskim
– promocję działań w ramach projektu na stronie Facebook LodzkieHouse, stronie internetowej bruksela.lodzkie.pl ze szczególnym uwzględnieniem publikacji i promocji materiałów do samodzielnej nauki języka ukraińskiego
– Konferencja na zakończenie projektu, która odbyła się 3 marca 2022 roku w Filharmonii Łódzkiej, podczas której zaprezentowany został zestaw narzędzi tzw. „tool box”, zrealizowany w ramach projektu ARRIVAL REGIONS, mający pomóc władzom publicznym w efektywnej integracji imigrantów na obszarach wiejskich i miejskich. Prezentacja dokumentacji badawczej opracowanej w ramach projektu, prezentacja filmu przedstawiającego rezultaty projektu promującego tolerancję i integrację
– promocja działań w ramach projektu na stronie Facebook Lodzkie House, stronie internetowej bruksela.lodzkie.pl, na podstronie https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Arrival-Regions.html.
– Udział w Europejskim Forum Gospodarczym, prowadzenie panelu na temat sytuacji migrantów na rynku pracy w WŁ
– Finalne opracowanie dla Komisji Europejskiej nt. innowacji społecznych w integracji migrantów (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń partnerów, pochodzących z przeprowadzonych akcji pilotażowych)