Arrival Regions a inne inicjatywy dla cudzoziemców w regionie łódzkim

 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi realizuje projekt „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców” (FAMI), który zakończy się 31 października 2022 r. Budżet całkowity projektu to 3 214 667,00 zł w tym 75% pochodzi ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Podobnie jak w przypadku projektu Arrival Regions grupą docelową są cudzoziemcy, którzy nie posiadają obywatelstwa żadnego z krajów UE, a także pracownicy pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy, nauczyciele.

Porozumienie Wojewody Łódzkiego z Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zakłada realizację w ramach FAMI szeregu inicjatyw:
1. Uruchomienie i prowadzenie punktów informacyjno-doradczych dla cudzoziemców, w których będzie dostępna pomoc w załatwianiu spraw dotyczących legalizacji pobytu, pomoc psychologa, prawnika, doradcy zawodowego oraz pomoc mentora kulturowego.
2. Kursy języka polskiego dla cudzoziemców na co najmniej dwóch poziomach nauczania.
3. Kursy adaptacyjne dla cudzoziemców obejmujące zagadnienia dotyczące polskiej kultury, tradycji, świąt, kuchni, warunków życia, struktury społecznej i zasad współżycia społecznego.
4. Zajęcia integracyjne dla dzieci, w których wezmą udział dzieci obcokrajowców i ich polscy rówieśnicy.
5. Szkolenia dla pracowników pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy z zakresu obsługi cudzoziemców, różnic międzykulturowych, pomocy dla osób będących ofiarami handlu ludźmi.
6. Specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli w zakresie nauki języka polskiego jako obcego i problematyki pracy z klasą wielokulturową.

W ramach FAMI Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi organizował:
– w latach 2019-2020 r. dla pracowników pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy cykle szkoleń w zakresie komunikacji i asertywności, rozwiązywania problemów wynikających z różnic międzykulturowych, udzielania pomocy osobom będącym ofiarami handlu ludźmi;
– w latach 2019-2020 r. cykle szkoleń dla nauczycieli w zakresie podstaw nauczania języka polskiego jako obcego, pracy z uczniem obcojęzycznym, pracy z klasą wielokulturową;
– w 2019 r. konferencję z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, organizacji pozarządowych, jednostek pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy w zakresie integracji cudzoziemców i udzielania im pomocy na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej i ustawy o promocji zatrudnienia;
– w 2019 r. zajęcia integracyjne dla dwóch grup dzieci szkół podstawowych.

W 2020 r. uruchomiono 2 punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców spoza UE, w których mogą uzyskać pomoc doradcy integracyjnego, prawnika, doradcy zawodowego, psychologa i mentora kulturowego. Punkty funkcjonują w Łodzi w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Piotrkowska 103 i w Punkcie Obsługi Klienta w Skierniewicach ul. Jagiellońska 29. Od 31 marca 2021 r. obowiązuje nowy harmonogram. Rekrutacja trwa.

szczegóły

Ponadto cudzoziemcy spoza UE mają również możliwość nauki języka polskiego na co najmniej dwóch poziomach nauczania. Rekrutacja na kursy trwa.

szczegóły