Wdrażanie Regionalnego Planu Działań w Województwie Łódzkim

Projekt FINCH znajduje się obecnie w II fazie, która będzie trwała aż do jego zakończenia w listopadzie 2022 r. Druga faza projektu to przede wszystkim monitorowanie wdrażania przygotowanego przez każdy region planu działania.  Regionalny Plan Działań Województwa Łódzkiego (PRD) zawiera dwa działania. Każde z nich ma na celu zwiększenie gospodarczej i społecznej roli przedsięwzięć związanych z waloryzacją dziedzictwa kulturowego poprzez promowanie jego rozwoju w ramach nowych modeli biznesowych, w tym poprzez partnerstwa różnych podmiotów i nowe formy finansowania takich inwestycji.

Pierwszym działaniem w RPD jest uwzględnienie wybranych rozwiązań, zaprezentowanych przez partnerów projektu FINCH w „Wojewódzkim Programie Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2020-2023”. To działanie zostało już zrealizowane. Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami został zaplanowany do realizacji przy wykorzystaniu wielu źródeł finansowania, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w tym środków krajowych, jednostek samorządowych, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W ramach tego działania zaplanowano upowszechnianie wiedzy i inspirowanie publicznych oraz prywatnych podmiotów w regionie do sięgania po nowe rozwiązania organizacyjno-finansowe, wzorowane na doświadczeniach partnerów projektu FINCH.

Drugim działaniem w ramach RPD jest opracowanie, rozwój i wdrożenie platformy internetowej służącej promocji regionalnego dziedzictwa kulturowego i sposobów jego finansowania.  Planowane jest, że
będzie ona obejmować przykłady waloryzacji dziedzictwa kulturowego, wytyczne dotyczące dostępu do różnych źródeł finansowania w regionie, a także informacje o pojawiających się możliwościach finasowania tego dziedzictwa. Przyszła platforma internetowa, będzie także narzędziem do:

  • dzielenia się informacjami i nabywania wiedzy oraz zbudowania bazy danych o aktualnych możliwościach oraz potrzebach waloryzacji dziedzictwa kulturowego w regionie
  • przekazania wiedzy z procesu wymiany doświadczeń w ramach projektu FINCH jako źródła inspiracji do podejmowania podobnych działań przez podmioty z regionu
  • prezentowania istniejących możliwości finansowania dziedzictwa na poziomie regionalnym
    i krajowym
  • pokazania obiektów zabytkowych dofinansowanych z dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego.