Łódzkie dla biznesu – umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez udział w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju

CEL PROJEKTU

Projekt polegał na  udziale w międzynarodowym wydarzeniu gospodarczym, jakim była Wystawa Światowa EXPO 2020 w Dubaju oraz prowadzeniu działań ukierunkowanych na umiędzynarodowienie działalności gospodarczej przedsiębiorstw z województwa łódzkiego i budowanie międzynarodowej przewagi konkurencyjnej Łódzkiego, jako atrakcyjnego obszaru gospodarczego w kontaktach z rynkiem Bliskiego Wschodu.

planowane efekty

Wzrost inwestycji zagranicznych oraz rozwój eksportu poprzez promocję oferty MŚP podczas wystawy EXPO Dubaj 2020 i ich udział w spotkaniach biznesowych, a także zwiększenie atrakcyjności gospodarczej województwa łódzkiego poprzez umiejętne i systematyczne działania promujące jego potencjał ekonomiczny.

wartość projektu

2.347.444,55 PLN

wartość projektu

1.711.524,61 PLN

daty REALIZACJI

01.06.2020 – 30.06.2022