LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż Województwa Łódzkiego

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie wartości eksportu firm z branż posiadających strategiczne znaczenie dla gospodarki regionu łódzkiego poprzez umożliwienie im udziału w odpowiednio dobranych dla danej branży zagranicznych wydarzeniach o charakterze gospodarczych, takich jak targi i misje gospodarcze. Działania ujęte projektem mają na celu stały i długotrwały rozwój sektora MŚP.

planowane efekty

Projekt ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności firm z województwa łódzkiego poprzez stworzenie warunków sprzyjających ich internacjonalizacji oraz przynieść wymierne efekty w postaci zagranicznych kontraktów handlowych, zawartych przez przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Wartość projektu

5 976 800,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

4 130 308,95 PLN

DATY REALIZACJI

01.01.2017 – 31.12.2023