Międzyregionalna konferencja: Zielone zamówienia publiczne (Sliema, 10-11.12.2019 r.)

Międzyregionalna konferencja: Zielone zamówienia publiczne (Sliema, 10-11.12.2019 r.)

W konferencji wzięło udział ponad 100 przedstawicieli instytucji partnerskich projektu: Uniwersytetu w Patras (Grecja), Regionu Lombardia (Włochy), Prowincji Antwerpia (Belgia), Ministerstwa Środowiska i Planowania Przestrzennego Regionalnego Rządu Andaluzji (Hiszpania), Regionu Zemgale (Łotwa), Agencji Rozwoju Regionalnego regionu Stara Zagora (Bułgaria), Departamentu ds. Klimatu i Środowiska (Irlandia), Fundacji Dialogu i Rozwoju Regionalnego (Malta) oraz Województwa Łódzkiego wraz z zaproszonymi Interesariuszami Regionalnymi.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z systemem udzielania zamówień publicznych na Malcie, chrakteryzującym się silną centralizacją, co jest związane z uwarunkowaniami geograficzno-społecznymi tego kraju. Temat ten został zaprezentowany przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska, Zrównoważonego Rozwoju i Zmian Klimatycznych. Zielone zamówienia publiczne wdrażane są w ramach „Krajowego Planu Działania 2019-2025” („National Action Plan 2019-2025”), określającego strategiczne ramy działania oraz regulującego szczegółowo sposób postępowania w ramach procedowanych zamówień:

Misja: Zwiększenie funkcji zielonych zamówień publicznych, poszukując możliwości ograniczania negatywnego wpływu na środowisko, rozwijając rynek ekologicznych produktów i usług.

Wizja: Stopniowy wzrost do 90% udziału zielonych zamówień publicznych w rynku zamówień.

Cele:

  • Stałe angażowanie wykonawców, instytucji zamawiających i innych podmiotów, poprzez zapewnienie niezbędnych szkoleń i ustanowione kanały komunikacji;
  • Ułatwienie wdrażania zielonych zamówień publicznych poprzez zarządzanie interaktywnym narzędziem – prowadzenie krajowego portalu internetowego: gpp.gov.mt;
  • Zwiększenie świadomości wśród wykonawców i instytucji zamawiających na temat korzyści, jakie niesie wdrażanie zielonych zamówień publicznych, również tych wykraczających poza świadczenie usług i dostawy produktów;
  • Zwiększenie stosowania zielonych zamówień publicznych do 90%.

W ramach systemu wsparcia, dostępny jest również tzw. Helpdesk – punkt informacyjny w obszarze możliwości stosowania zielonych zamówień publicznych oraz tzw. GPP-Officer, – pracownik w ww. Ministerstwie, którego obowiązkiem jest sprawdzanie i zatwierdzanie zamówień pod kątem właściwego stosowania zielonych klauzul, przed rozpoczęciem ich procedowania.

Wiele przydatnych informacji w tym zakresie, jak również można znaleźć na stronie: www.gpp.gov.mt.

Dyskusja podczas konferencji toczyła się w ramach 4 paneli dyskusyjnych:

  1. Dobre praktyki w zielonych zamówieniach publicznych;
  2. Przeszkody i możliwości dla biznesu w zielonych zamówieniach publicznych;
  3. LCC w zielonych zamówieniach publicznych;
  4. Rynek produktów ekologicznych.

Uczestnicy podzielili się swoimi opiniami i spostrzeżeniami, oraz pomysłami, jak jeszcze bardziej można zwiększać udział zielonych zamówień publicznych w rynku.

Partnerzy projektu GPP4Growth przedstawili również projekty swoich Regionalnych Planów Działań, w ramach których zielone zamówienia publiczne będą wdrażane w poszczególnych regionach. Zaplanowane działania dotyczą m.in. lobbowania w zakresie lepszego ustawodawstwa (Łotwa), organizacji spotkań informacyjnych oraz przeprowadzenia szkoleń i warsztatów, zarówno dla przedstawicieli administracji, jak i biznesu (Polska, Hiszpania, Irlandia), czy wdrożenia platformy internetowej, promującej zagadnienie zrównoważonych zamówień publicznych (Bułgaria).