Kick off meeting

 

W dniach 30.09 -1.10.2019 odbyło się w Brukseli pierwsze organizacyjne spotkanie partnerów projektu LCA4Regions (kick off meeting). Celem spotkania było oficjalne rozpoczęcie realizacji projektu oraz omówienie etapów i działań do wykonania.

Projekt LCA4regions to międzynarodowy projekt współpracy na rzecz poprawy polityk regionów
w zakresie wdrażania gospodarki zasobooszczędnej. Ma on na celu pomóc regionom wykorzystywać zasoby naturalne w sposób bardziej wydajny, skutecznie wprowadzając w życie podejście oparte na LCA (ocenie cyklu życia). Istotą tej metody jest nastawienie nie tylko na ocenę wyniku końcowego danego procesu technologicznego, ale także oszacowanie i ocena konsekwencji całego procesu dla środowiska naturalnego. W przypadku projektu oczekuje się poprawy instrumentów polityki regionalnej w kontekście lepszego wykorzystania naturalnych surowców i zasobów.

W trakcie spotkania odbyły się prezentacje partnerów projektu oraz specyfiki ich regionów. Każdy z partnerów przedstawił w skrócie dotychczasowe doświadczenia z LCA. Określono także bloki tematyczne, na których będzie koncentrował się projekt:

  • Wdrażanie LCA w polityce ochrony środowiska i efektywnym gospodarowaniu zasobami – Litwa, Uniwersytet w Kownie
  • LCA w efektywnym gospodarowani zasobami – Hiszpania, Region Nawarra
  • LCA w przepływach odpadów i materiałów – Finlandia, Instytut Pyhajarvi
  • LCA w zamówieniach publicznych – Słowenia , Narodowy Instytut Chemii
  • Szkolenie i budowanie zdolności LCA – Polska, Województwo Łódzkie
  • LCA w monitorowaniu i ocenie – Włochy, Region Lombardia

Pozostałą część spotkania przeznaczono na sprawy organizacyjne. Omówiono m.in. kwestie administracyjne i finansowe, zakres poszczególnych szczebli zarzadzania projektem, wskazano rolę koordynatora projektu, omówiono działania związane z komunikacją w projekcie oraz rolą i znaczeniem interesariuszy oraz dobrych praktyk.

Do końca roku partnerzy zorganizują spotkania ze swoimi interesariuszami, podejmą działania upowszechniające projekt oraz przygotują wstępną regionalną analizę porównawczą dotyczącą LCA. Najbliższe spotkanie projektowe partnerów projektu przewidziane  jest  w styczniu 2020 na Litwie, na którym zostaną zaprezentowane m.in. dobre praktyki partnerów projektu oraz aktualna diagnoza sytuacji dotyczącej LCA w regionach partnerskich.