“LCAkcja dla Regionu” Cyrkularny wymiar rozwoju przedsiębiorstw 29 czerwca 2022 r.

 

29 czerwca 2022 r.  Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zorganizował wydarzenie informacyjno – promocyjne w formule on-line pn. „LCAkcja dla Regionu” – Cyrkularny wymiar rozwoju przedsiębiorstw. Celem spotkania było zaprezentowanie najważniejszych osiągnięć oraz działań podjętych w ramach trzech międzynarodowych projektów dofinansowanych ze środków programu INTERREG EUROPA realizowanych przez Województwo Łódzkie, a także przedstawienie obecnych i przyszłych możliwości finansowania innowacyjnych, ekologicznych projektów.

LCA4Regions, REPLACE, GPP4Growth to projekty koncertujące się na różnych aspektach gospodarki cyrkularnej: ochronie środowiska, efektywnym gospodarowaniu zasobami, ocenie cyklu życia produktów i usług (LCA) oraz zielonych zamówieniach publicznych. „LCAkcja dla Regionu” była doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowych rezultatów tych projektów, w tym zaprezentowania Regionalnych Planów Działań podejmowanych na bazie ich doświadczeń. Dokumenty te stanowią propozycje rozwiązań, które będą wspierać realizację efektywnych pro-środowiskowych i opłacalnych rynkowo przedsięwzięć. Koncentrują się one m.in. na wprowadzeniu odpowiednich zapisów do programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Działania te ułatwią pozyskanie dofinansowania dla projektów środowiskowych, opartych m.in. o LCA oraz umożliwią bezpośrednie wsparcie zainteresowanych podmiotów.

W trakcie spotkania, zaproszeni eksperci zaprezentowali tematykę cyrkularnego wymiaru rozwoju przedsiębiorstw.  Prof. Andrzej Marcinkowski (Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej) przybliżył ideę kooperacji na rzecz innowacji w systemie gospodarki zasobooszczędnej. Przedstawił propozycje projektów, badań, zastosowań oraz konsorcjów projektowych opartych o LCA
i metodologiach pokrewnych. Dr Piotr Milczarski (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego) opowiedział natomiast o konkretnych wdrożeniach i zastosowaniu metodologii powiązanych z cyklem życia i analizą śladu węglowego na przykładzie monitorowanej linii produkcyjnej w chłodnictwie i przetwórstwie spożywczym. Następnie Pan Michał Kaczmarek – koordynator Horyzontalnego Punktu Kontaktowego ds. Programu Horyzont Europa, nakreślił możliwości pozyskania dofinansowania na realizację projektów w obszarze rozwoju gospodarki cyrkularnej.

Pojawiające się wyzwania w zakresie zrównoważonej gospodarki i efektywności energetycznej sprawiają, iż należy uważniej analizować innowacyjne działania na rzecz minimalizacji oddziaływania szkodliwych czynników na środowisko oraz klimat. Sprzyja to jednoczesnej optymalizacji w gospodarowaniu ograniczonymi zasobami: energią i żywnością. Regionalne Plany Działania oraz możliwości dofinansowania projektów pro-środowiskowych stwarzają znakomitą okazję do realizowania tych zamierzeń.