Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw „ŁÓDZKIE GREEN HUB”

O PROJEKCIE

Celem projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw „ŁÓDZKIE GREEN HUB” jest umożliwienie przedsiębiorstwom z województwa łódzkiego stworzenia oferty produktów konkurencyjnych na rynku międzynarodowym w jednym z  kierunków globalnego rozwoju, którym jest gospodarka cyrkularna. Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej woj. łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich.

Projekt przyczyni się do  wzrostu konkurencyjności firm z regionu łódzkiego na rynku europejskim i włączenia przedsiębiorców w międzynarodowy nurt korzyści płynących z wdrażania rozwiązań gospodarki cyrkularnej. Pozwoli także na internacjonalizację działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego w ramach sieci współpracy gospodarczej poprzez aktywny w spotkaniach, seminariach, wizytach studyjnych, sesjach brokerskich z zakresu gospodarki cyrkularnej. Dzięki uczestnictwu w europejskich wydarzeniach branżowych, konferencjach, sympozjach i seminariach dotyczących tematyki gospodarki cyrkularnej możliwa będzie międzynarodowa wymiana doświadczeń i informacji najnowszych trendów. Udział w tego typu wydarzeniach pozwoli także na wymianę dobrych praktyk oraz, europejskich rozwiązań biznesowych. Dzięki uczestnictwu przedsiębiorców z regionu łódzkiego w spotkaniach w środowisku międzynarodowym możliwe będzie budowanie kontaktów biznesowych oraz sieci współpracy.

Docelową grupą odbiorców projektu będą mikro, mali i średni przedsiębiorcy z regionu łódzkiego zainteresowani wdrożeniem rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej, gotowi na zmianę modeli biznesowych z liniowych na cyrkularna i zainteresowanych rozwojem na skale międzynarodową.

FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu
Wartość projektu wynosi: 943 159,92 złotych
Wartość dofinansowania z UE: 710 884,14 złotych

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

  1. Budowanie bazy przedsiębiorców z regionu łódzkiego, działających w ramach regionalnych specjalizacji, zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej.
  2. Przeprowadzenie cyklu warsztatów dla przedsiębiorców z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych, zmierzających do wypracowania konkurencyjnych modeli biznesowych w oparciu o zasady gospodarki cyrkularnej. Doradztwo indywidualne w powyższym zakresie.
  3. Weryfikacja i doskonalenie wypracowanych rozwiązań i wdrożeń w ramach wydarzeń z zakresu gospodarki cyrkularnej o charakterze międzynarodowym, tworzenie warunków sprzyjających do włączania przedsiębiorców w partnerstwa projektowe.

 

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU

Zbudowanie bazy przedsiębiorców z regionu łódzkiego, działających w ramach regionalnych specjalizacji, zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej.

Opracowanie 1 metody badawczej i narzędzia oraz przeprowadzenie 60 wywiadów, przygotowanie raportu z badań i prezentacja wyników podczas konferencji podsumowującej pierwsze 12 miesięcy realizacji projektu,

Stworzenie nowego narzędzia IT do komunikacji z przedsiębiorcami,

Organizacja 9 warsztatów krajowych i udział w 9 wydarzeniach międzynarodowych,  o randze światowej w temacie gospodarki cyrkularnej, w tym zaproszenie do współpracy uznanych ekspertów z tej dziedziny,

Doradztwo indywidulane w powyższym zakresie dla 20 zakwalifikowanych przedsiębiorców z regionu,

2 seminaria/konferencje w Brukseli, dotyczące gospodarki cyrkularnej,

Tworzenie warunków sprzyjających do włączania przedsiębiorców w partnerstwa projektowe.

OKRES REALIZACJI

01 sierpnia 2019  – 30 czerwca 2023