Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw „ŁÓDZKIE GREEN HUB”

cel projektu

Umożliwienie przedsiębiorstwom z województwa łódzkiego stworzenia oferty produktów konkurencyjnych na rynku międzynarodowym w jednym z  kierunków globalnego rozwoju, którym jest gospodarka cyrkularna, a także zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej woj. łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich.

planowane efekty

Projekt przyczyni się do  wzrostu konkurencyjności firm z regionu łódzkiego na rynku europejskim i włączenia przedsiębiorców w międzynarodowy nurt korzyści płynących z wdrażania rozwiązań gospodarki cyrkularnej. Pozwoli także na internacjonalizację działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego w ramach sieci współpracy gospodarczej poprzez aktywny udział w spotkaniach, seminariach, wizytach studyjnych, sesjach brokerskich z zakresu gospodarki cyrkularnej, umożliwiający międzynarodową wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz europejskich rozwiązań biznesowych, a także zbudowanie sieci współpracy.

wartość projektu

933 160,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich

712 791,50 PLN

 

daty REALIZACJI

01.08.2019  – 31.12.2023