Taiex Eir Peer 2 Peer

TAIEX-EIR PEER 2 PEER - Nowe narzędzie łączące ekspertów w dziedzinie wdrażania polityki ochrony środowiska

W  lutym  2017  r.  Komisja  Europejska  przyjęła  pakiet przeglądu wdrażania polityki  ochrony środowiska. Oprócz komunikatu zawierającego  horyzontalne  wnioski  strategiczne, obejmuje on 28 sprawozdań krajowych, gdzie zamieszczono analizę stanu wdrożenia  unijnej  polityki  i  prawa ochrony  środowiska  przez  dane  państwo członkowskie. W proces wdrażania zaangażowanych jest na terenie UE wiele osób, posiadających ogromną wiedzę i know-how. Brakowało natomiast narzędzia wymiany dobrych praktyk – instrumentu skoncentrowanej wymiany partnerskiej między organami publicznymi  wdrażającymi  unijną  politykę  i prawo ochrony środowiska.

W takiej sytuacji Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej  podjęła inicjatywę  utworzenia  nowego  narzędzia partnerskiej wymiany wiedzy eksperckiej między organami zajmującymi się wdrażaniem unijnej polityki i prawa ochrony środowiska. Nazwano je partnerstwem TAIEX-EIR i oparto na już istniejącym instrumencie pomocy technicznej  i wymiany  informacji  TAIEX.

TAIE-EIR wspiera zatem administrację publiczną w zakresie zbliżania, stosowania i egzekwowania dorobku prawnego UE za pomocą partnerskiej wymiany między funkcjonariuszami publicznymi. Państwa członkowskie mogą skorzystać z tego narzędzia w celu wymiany dobrych praktyk dotyczących spełnienia wymogów na przykład w zakresie recyclingu odpadów, ochrony przyrody, poprawy jakości powietrza lub jakości wody i gospodarki wodnej.

Wsparcie partnerskie TAIEX-EIR finansuje wymiany między ekspertami  w zakresie unijnej polityki i prawa ochrony środowiska powiązane z kwestiami poruszanymi w raportach   krajowych z przeglądu lub dotyczących wspólnych wyzwań i pierwotnych przyczyn    występowania luk wdrożeniowych zidentyfikowanych w ramach przeglądu wdrażania  polityki ochrony środowiska. Wsparcie udzielane jest na wniosek instytucji publicznych zaangażowanych we wdrażanie unijnej polityki i prawa w dziedzinie ochrony środowiska w państwach członkowskich UE, na przykład:

 • urzędów i agencji krajowych, regionalnych i lokalnych,
 • organów koordynujących,
 • organów kontrolnych i audytowych,
 • organów wydających zezwolenia,
 • regionalnych lub lokalnych przedsiębiorstw w obszarze wdrażania polityki ochrony środowiska, którym powierzono zadanie publiczne i których wniosek poparty jest przez władze,
 • sieci ekspertów uczestniczących we wdrażaniu i egzekwowaniu, przepisów w dziedzinie ochrony środowiska.

W ramach partnerstw TAIEX-EIR można sfinansować:

 • Misje ekspertów – eksperci państw członkowskich UE mogą być oddelegowani do instytucji w innych państwach członkowskich w zakresie konkretnego zagadnienia;
 • Wizyty studyjne – pracownicy (max 3 osoby) z instytucji wnioskującej mogą być oddelegowani na wizytę roboczą do instytucji w innym państwie członkowskim, aby pozyskać wiedzę od partnerów i wymienić dobre praktyki. Wizyty studyjne mogą trwać od 2 do 5 dni;
 • Warsztaty – w instytucji wnioskującej można zorganizować warsztaty obejmujące jeden lub wiele krajów. Warsztaty trwają zwykle 2 dni.

Wniosek o wsparcie składa się za pomocą e-aplikacji na stronie https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/applicationForm

Dla wszystkich pracujących w instytucjach wymienionych powyżej, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem istnieje możliwość zarejestrowania się jako ekspert TAIEX za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/ExpertDatabase#/register

Żródło: https://ec.europa.eu/environment/eir/p2p_en.htm

W  lutym  2017  r.  Komisja  Europejska  przyjęła  pakiet przeglądu wdrażania polityki  ochrony środowiska. Oprócz komunikatu zawierającego  horyzontalne  wnioski  strategiczne, obejmuje on 28 sprawozdań krajowych, gdzie zamieszczono analizę stanu wdrożenia  unijnej  polityki  i  prawa ochrony  środowiska  przez  dane  państwo członkowskie. W proces wdrażania zaangażowanych jest na terenie UE wiele osób, posiadających ogromną wiedzę i know-how. Brakowało natomiast narzędzia wymiany dobrych praktyk – instrumentu skoncentrowanej wymiany partnerskiej między organami publicznymi  wdrażającymi  unijną  politykę  i prawo ochrony środowiska.

W takiej sytuacji Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej  podjęła inicjatywę  utworzenia  nowego  narzędzia partnerskiej wymiany wiedzy eksperckiej między organami zajmującymi się wdrażaniem unijnej polityki i prawa ochrony środowiska. Nazwano je partnerstwem TAIEX-EIR i oparto na już istniejącym instrumencie pomocy technicznej  i wymiany  informacji  TAIEX.

TAIE-EIR wspiera zatem administrację publiczną w zakresie zbliżania, stosowania i egzekwowania dorobku prawnego UE za pomocą partnerskiej wymiany między funkcjonariuszami publicznymi. Państwa członkowskie mogą skorzystać z tego narzędzia w celu wymiany dobrych praktyk dotyczących spełnienia wymogów na przykład w zakresie recyclingu odpadów, ochrony przyrody, poprawy jakości powietrza lub jakości wody i gospodarki wodnej.

Wsparcie partnerskie TAIEX-EIR finansuje wymiany między ekspertami  w zakresie unijnej polityki i prawa ochrony środowiska powiązane z kwestiami poruszanymi w raportach   krajowych z przeglądu lub dotyczących wspólnych wyzwań i pierwotnych przyczyn    występowania luk wdrożeniowych zidentyfikowanych w ramach przeglądu wdrażania  polityki ochrony środowiska. Wsparcie udzielane jest na wniosek instytucji publicznych zaangażowanych we wdrażanie unijnej polityki i prawa w dziedzinie ochrony środowiska w państwach członkowskich UE, na przykład:

 • urzędów i agencji krajowych, regionalnych i lokalnych,
 • organów koordynujących,
 • organów kontrolnych i audytowych,
 • organów wydających zezwolenia,
 • regionalnych lub lokalnych przedsiębiorstw w obszarze wdrażania polityki ochrony środowiska, którym powierzono zadanie publiczne i których wniosek poparty jest przez władze,
 • sieci ekspertów uczestniczących we wdrażaniu i egzekwowaniu, przepisów w dziedzinie ochrony środowiska.

W ramach partnerstw TAIEX-EIR można sfinansować:

 • Misje ekspertów – eksperci państw członkowskich UE mogą być oddelegowani do instytucji w innych państwach członkowskich w zakresie konkretnego zagadnienia;
 • Wizyty studyjne – pracownicy (max 3 osoby) z instytucji wnioskującej mogą być oddelegowani na wizytę roboczą do instytucji w innym państwie członkowskim, aby pozyskać wiedzę od partnerów i wymienić dobre praktyki. Wizyty studyjne mogą trwać od 2 do 5 dni;
 • Warsztaty – w instytucji wnioskującej można zorganizować warsztaty obejmujące jeden lub wiele krajów. Warsztaty trwają zwykle 2 dni.

Wniosek o wsparcie składa się za pomocą e-aplikacji na stronie https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/applicationForm

Dla wszystkich pracujących w instytucjach wymienionych powyżej, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem istnieje możliwość zarejestrowania się jako ekspert TAIEX za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/ExpertDatabase#/register

Żródło: https://ec.europa.eu/environment/eir/p2p_en.htm