VI spotkanie Grupy Interesariuszy Regionalnych

W dniu 14 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zorganizowano spotkanie pn. „Inicjatywy cyrkularne na rzecz zrównoważonego rozwoju Województwa Łódzkiego”, podczas którego omawiano działania podejmowane we współpracy z Interesariuszami Regionalnymi w ramach projektów: LCA4Regions, GPP4Growth (Program INTERREG EUROPA), SCREEN (Horyzont 2020) oraz GREEN-HUB (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020). Ponadto, zaprezentowane zostały dotychczasowe rezultaty projektów realizowanych przez podmioty z województwa łódzkiego: WATERDRIVE (Program Region Morza Bałtyckiego) oraz REPAiR (Horyzont 2020).

Uczestnicy spotkania mieli również możliwość wysłuchania prelekcji nt. analizy cyklu życia (Life Cycle Assessment), poprowadzonej przez p. Dr Aleksandrę Ziemińską-Stolarską z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska na Politechnice Łódzkiej.

Dyskusja w gronie przedstawicieli instytucji publicznych, prywatnych oraz NGO dotyczyła także możliwości połączenia wysiłków podejmowanych w ramach realizowanych pro-ekologicznych projektów, oraz perspektywy podjęcia wspólnych działań w przyszłości.