GPP4Growth: Synergiczne działania dotyczące promowania zielonych zamówień publicznych w czasie pandemii COVID-19

 

W dniu 30 marca 2022 r. odbyły się warsztaty w ramach projektu GPP4Growth, podczas których partnerzy ww. projektu przedstawili podejmowane w ich regionach działania, związane z zapobieganiem negatywnym skutkom pandemii COVID-19 poprzez realizację prośrodowiskowych projektów współfinasowanych ze środków unijnych.

W spotkaniu on-line wzięło udział 21. przedstawicieli instytucji partnerskich projektu GPP4Growth oraz zaproszonych ekspertów z poszczególnych regionów:

 • K. Marousi z Uniwersytetu w Patras (Grecja) zaprezentowała projekt GRASPINNO PLUS, którego głównymi elementami są:
 • internetowa baza danych, zawierająca ogłoszenia o zielonych zamówieniach publicznych oraz oferty ekologicznych produktów i usług;
 • narzędzie wspierające przygotowanie zielonego zamówienia publicznego, które może być wykorzystane przez Zamawiających do przygotowania przetargu i uzyskania informacji na temat specyfikacji poszczególnych ekologicznych produktów;
 • narzędzie do obliczania kosztu cyklu życia (ang. Life Cycle Cost – LCC).
 • S. Savova, przedstawiciel Agencji Rozwoju Regionalnego w Starej Zagorze (Bułgaria) omówiła wyniki analizy stanu wdrażania zielonych zamówień publicznych podczas pandemii COVID-19 w poszczególnych regionach partnerskich projektu GPP4Growth. Analiza ta została przygotowana w oparciu o ankiety dotyczące m. in. zmian procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, sposobu, w jaki były formułowane proekologiczne zapisy w ww. zamówieniach. Przedstawione zostały również wzorcowe przykłady w tym zakresie.
 • M. Peggion z Regionu Lombardia (Włochy) przedstawiła doświadczenia swojej instytucji we wdrażaniu zielonych zamówień publicznych w działaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem cyfrowym oraz innowacyjnością, podejmowane w ramach realizacji Strategii Makroregionalnej dla Regionu Alpejskiego.
 • B. Sikora z Uniwersytetu Łódzkiego (Polska) opowiedziała o realizacji projektu HAEPPI, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu ERASMUS+. Celem projektu HAEPPI jest zwiększenie stosowania innowacyjnych zamówień publicznych prowadzących do rozwoju ekoinnowacji w dziedzinie e-zdrowia, poprzez:
 • opracowanie programów nauczania w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji innowacyjnych zamówień publicznych;
 • przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych Oferentów, w ramach których zdobędą oni umiejętności niezbędne do zrozumienia i skutecznego udziału w innowacyjnych przetargach publicznych.
 • M. Van den Acker, reprezentantka Rządu Flandrii (Belgia) przybliżyła uczestnikom spotkania projekt ProCirc (Program INTERREG Region Morza Północnego), w ramach którego promowane jest stosowanie cyrkularnych zamówień publicznych (m. in. poprzez przygotowywanie gotowych wzorów zamówień, merytoryczne publikacje).
 • S. Schaa z Fundacji Rozwoju i Dialogu Społecznego (Malta) zaprezentował podejmowane na Malcie działania dotyczące rozwoju cyrkularnej gospodarki wodnej, realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Programu LIFE, dotyczące:
 • uruchomienia trzech nowych oczyszczalni ścieków (projekt o wartości 100 milionów EUR, współfinansowany z EFRROW);
 • zwiększenia średniego rocznego zasilania warstwy wodonośnej (Program LIFE).

Więcej informacji o działaniach Partnerów projektu GPP4Growth, w tym merytoryczne opracowania związane z realizacją zielonych zamówień publicznych w UE , dostępnych jest na stronie: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/gpp4growth/ oraz https://tiny.pl/9xncs.