Ocena potencjału eksportowego przedsiębiorstwa

KWESTIONARIUSZ OCENY POTENCJAŁU EKSPORTOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
w ramach projekt „Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu”.

A. WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORSTWO

  1. Nazwa przedsiębiorstwa: *

  2. NIP:

  3. Kod PKD przedsiębiorstwa (główny):

  4. Rodzaj aktywności rynkowej przedsiębiorstwa:

  5. Rok założenia przedsiębiorstwa (przy uwzględnieniu ewentualnych poprzednich form prawnych):

  6. W którym roku przedsiębiorstwo podjęło pierwsze próby sprzedaży na rynki zagraniczne:

  7. Ilu pracowników zatrudnia przedsiębiorstwo?
  9 lub mniej10 do 49od 50 do 249powyżej 250

  8. Jaki procent pracowników posiada wyższe wykształcenie (orientacyjnie)?
  10% lub mniej11% do 50%od 51 do 90%powyżej 90%

  9. Proszę określić pochodzenie głównych dostawców Państwa przedsiębiorstwa
  regionalnekrajoweeuropejskieglobalne

  10. Proszę określić pochodzenie głównych nabywców Państwa przedsiębiorstwa
  regionalnekrajoweeuropejskieglobalne

  11. Proszę określić pochodzenie głównych dostawców (konkurencji) w branży
  regionalnekrajoweeuropejskieglobalne

  12. Proszę określić pochodzenie głównych nabywców (konkurencji) w branży
  regionalnekrajoweeuropejskieglobalne

  13. Proszę określić stopień zagrożenia pojawieniem się nowych konkurentów w branży:
  Niski 12345678910 Wysoki

  14. Proszę określić stopień zagrożenia pojawieniem się substytutów (produktów /usług zastępczych)
  w branży:
  Niski 12345678910 Wysoki

  15. Proszę określić udział eksportu w całkowitych przychodach przedsiębiorstwa
  a. w roku 2017: %
  b. w roku 2016: %
  c. w roku 2015: %

  16. Proszę określić, do jakich krajów eksportowało przedsiębiorstwo w ostatnich 3 latach:
  a. Kraj: % sprzedaży (orientacyjnie)
  b. Kraj: %
  c. Kraj: %
  d. Kraj: %
  e. Kraj: %

  17. Na jaki rynek kierowana jest obecnie oferta Państwa przedsiębiorstwa
  regionalnekrajoweeuropejskieglobalne

  18. Czy oferowany produkt/usługa posiadają certyfikaty i atesty wymagane na rynkach Unii Europejskiej:

  taknienie dotyczy.
  [group group-18]
  Wymień certyfikaty:

  [/group]

  19. Ile osób spośród kadry kierowniczej posługuje się językiem obcym w stopniu umożliwiającym komunikację handlową?
  angielskim osoby
  francuskim osoby
  niemieckim osoby

  20. Czy przedsiębiorstwo w okresie ostatnich 5 lat zdobywało międzynarodowe nagrody i wyróżnienia za oferowane za granicą produkty/usługi?
  taknie
  [group group-20]
  Jakie i za jakie produkty/usługi:
  [/group]

  21.Jakie w branży, w której działa przedsiębiorstwo można wskazać najważniejsze wydarzenia gospodarcze (targi, pokazy, etc.), odbywające się regularnie w krajach Unii Europejskiej?

  22. W przypadku nieuczestniczenia w powyższych wydarzeniach, jakie były tego główne przyczyny?
  Brak środków finansowychBrak kompetentnych pracownikówBrak czasu na uczestnictwo w tych wydarzeniachObawa, że oferowane produkty/usługi okażą się nietrakcyjneInnem jakie?
  [group group-22]

  [/group]

  23. Czy przedsiębiorstwo w okresie ostatnich 5 lat korzystało z instrumentów wsparcia publicznego wspierających działalność międzynarodową?
  taknie
  [group group-23]
  Jakich:
  [/group]

  24. Jak często przedsiębiorstwo uczestniczyło w okresie ostatnich 5 latach w targach lub misjach gospodarczych:
  1 raz2 razy3 razy4 razy5 razy6 i więcej razy

  25. Proszę wymienić targi branżowe lub misje, w których przedsiębiorstwo brało udział w okresie ostatnich 5 lat:

  26. Jakie w okresie ostatnich 5 lat podjęto w przedsiębiorstwie działania w kierunku wejścia na rynki międzynarodowe:

  27. Proszę opisać, dlaczego w Państwa opinii oferta przedsiębiorstwa ma szansę zdobyć rynki krajów Beneluksu:

  Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę (wymagane)

  Adres email (wymagane)