Rok 2017 w Komitecie Regionów pod hasłem gospodarki cyrkularnej i ochrony klimatu

Rok 2017 był kolejnym rokiem intensywnych prac Marszałka Województwa Łódzkiego – Witolda Stępnia w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. Marszałek skupił się w minionym roku na tematach takich jak: zmiany klimatu, gospodarka cyrkularna i wsparcie przedsiębiorczości, które są też obecnie traktowane jako priorytetowe dla rozwoju regionu łódzkiego.

Tematom tym Marszałek podporządkował cały program swoich aktywności w 2017 r., związanych z członkostwem w KR, w tym zarówno plan wydarzeń zagranicznych, w których wziął udział w gronie międzynarodowych ekspertów, jak również wydarzeń w regionie. Wśród tych drugich na szczególną uwagę zasługuje wizyta ekspercka Komisji Europejskiej i Komitetu Regionów w Województw Łódzkim, zorganizowanej w ramach działalności Platformy Wymiany Wiedzy (Knowledge Exchange Platform – KEP), która odbyła się w dniach 6-7 lipca.

Przedmiotem dyskusji podczas wizyty były między innymi możliwości rozwiązań w zakresie przeciwdziałania smogowi, co było też tematem rozmów w trakcie Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP 23), która odbyła się w dniach 11 – 13 listopada 2017 r. Bonn. Przeciwdziałanie powstawaniu smogu, który pojawia się w szczególności w miastach, gdzie w okresie zimowym następuje przekraczanie norm stężenia szkodliwych pyłów zawieszonych, jest obecnie kluczowym elementem prac na rzecz poprawy jakości powietrza. Powołany w regionie Zespół Antysmogowy stał się przykładem dobrej praktyki i zasygnalizował na arenie międzynarodowej proponowane rozwiązania w skali ponadregionalnej. Obecna na wizycie Yoomi Renstrom – przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej (SEDEC) chwaliła rozwiązania stosowane w łódzkim: „Z zadowoleniem stwierdzamy, że Województwo Łódzkie jest liderem jeśli chodzi o badania i rozwój w zakresie odnawialnych źródeł energii. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem tutejszych osiągnięć”.

Zaangażowanie w temat było bezpośrednio związane z planem działania UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Odejście od tradycyjnego modelu konsumpcji zasobów wymaga wielostronnej współpracy i zaangażowania wielu aktorów m.in. ustawodawców, biznesu, konsumentów czy systemu edukacji. Jak wskazują autorzy raportu „Gospodarka Cyrkularna w Europie” zmiana podejścia z linearnego na cyrkularne w sektorach takich jak żywność, transport i sektor budowalny do 2030 roku dałaby oszczędność rzędu 600 mln EURO dla 27 krajów UE. W województwie łódzkim prowadzony jest już szereg działań, służących realizacji zadań związanych z nowym modelem gospodarki – gospodarką cyrkularną. Można wśród nich wymienić projekt „Europejskie Regiony na rzecz gospodarki cyrkularnej” (SCREEN) finansowany ze środków programu „Horyzont 2020”, jak również stałe monitorowanie dostępnych źródeł, które posłużą do utworzenia w przyszłości elastycznych i dostosowanych do potrzeb MŚP mechanizmów finansowania eko-innowacji.

Zaangażowanie Marszałka Województwa Łódzkiego w europejską dyskusję na temat przyszłości modelu gospodarczego UE oraz zorientowanie regionu na kwestie priorytetowe z punktu widzenia całej UE przyczyniły się do tego, że Województwo Łódzkie zostało wybrane jako miejsce organizacji tegorocznego posiedzenia wyjazdowego Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Komitetu Regionów.