Seminaria i mentoring dla instytucji partnerskich z województwa łódzkiego

 

W projekcie „Arrival Regions” zaplanowano szkolenia i mentoring dla instytucji z województwa łódzkiego. Metodologię opracowano wspólnie z ekspertami innych partnerów projektu podczas spotkania w Pilźnie (Republika Czeska) 20-22 listopada 2019 roku, a następnie przygotowano wspólną strategię, z którą można się zapoznać TU 

Pierwsze seminarium pt. „Dialog międzykulturowy” odbyło się w SkyHUB w Łodzi 10 stycznia 2020 r. W spotkaniu uczestniczyło 26 uczestników. Większość grupy reprezentowała podmioty publiczne takie jak urzędy pracy, jednostki organizacyjne Miasta Łodzi i Województwa łódzkiego, Uniwersytet Łódzki, a także kilka innych organizacji, np. małe i średnie firmy, organizacje pozarządowe czy uczelnie prywatne. Ważną częścią warsztatów była praca w grupach nad definicjami: stereotypu, integracji kulturowej i dialogu międzykulturowego. Stereotyp został wyjaśniony jako uproszczony sposób postrzegania innych narodowości; łatwa koncepcja przekazywana w procesie socjalizacji i wychowania, wynikająca z doświadczeń historycznych. Kolejna grupa pracowała nad zagadnieniem integracji kulturowej rozumianej jako tolerancja i akceptacja innej kultury, ale nie asymilacja. Trzecia grupa powiązała z pojęciem dialogu międzykulturowego takie zjawiska i wartości, jak: zrozumienie i szacunek, chęć uczenia się, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturowym, a także pokonywanie barier językowych. Druga część seminarium związana była z istniejącymi dobrymi praktykami lub propozycjami aktywności: potrzebie zorganizowania w urzędzie pracy spotkania, na którym uczestnicy dowiedzą się, jakie sprawy są załatwiane w tym miejscu; w przypadku przychodni – jak zostać pacjentem, jak zapisać się na wizytę, a w jakich sytuacjach należy raczej wezwać pogotowie. Uczestnicy podkreślali również istotną rolę bezpłatnych kursów językowych.

Pandemia koronawirusa spowodowała przerwę w realizacji cyklu spotkań z partnerami regionalnymi. Seminarium „Innowacje społeczne. Edukacja dla integracji” odbyło się 31 sierpnia 2020 r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii i uczestniczyło w nim 13 osób. Wśród uczestników znalazły się osoby reprezentujące jednostki z województwa łódzkiego tj. z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, jednostek podległych Samorządu Województwa Łódzkiego (polityka społeczna), władz miejskich Kutna, uczelnie, organizacje pozarządowe. Trenerzy szczegółowo zajęli się pojęciem innowacji społecznej, z tym jakie są rodzaje innowacji, a także w jaki sposób należy badać ich efektywność. Innowacja społeczna jest skupiona na potrzebie społecznej, może przybrać formę produktu, usługi lub modelu, spełnia cechę nowości z punktu widzenia branży, regionu lub użytkownika, a ponadto bardzo ważnym czynnikiem jest testowanie rozwiązania. Uczestniczy i trenerzy podawali przykłady działań innowacyjnych, z którymi wcześniej się spotkali, np.: nowe produkty i technologie wspomagające ludzi niepełnosprawnych (np. syntezatory głosu); nowe usługi typu mikrokredyty lub bankowość mobilna w Kenii, nowe procesy współpracy peer-to-peer, crowdsourcing, Fair Trade. Ciekawą formę miał także warsztat dla uczestników szkolenia, w czasie którego uczestnicy zmierzyli się z zadaniem opracowania innowacji społecznej, odpowiadającej na potrzeby grupy migrantów tj. dorosłych i dzieci z Ukrainy. Powstały trzy koncepcje: przewodnika po kraju oczami dziecka, opracowania wielojęzycznych instrukcji i opisów procedur w urzędzie, aplikacji i strony internetowej dla cudzoziemców.

Ostatnie szkolenie pt. „Przedsiębiorczość migrantów” odbyło się 26 października 2020 r. i tym razem z uwagi na ograniczenia w organizacji wydarzeń w czasie pandemii zrealizowane zostało w formie online. Wśród uczestników znalazły się osoby reprezentujące indywidualnych przedsiębiorców z województwa łódzkiego, jednostki podległe samorządowi (polityka społeczna), powiatowe urzędy pracy, organizacje pozarządowe, a także firma świadcząca usługi dla biznesu. Wśród tematów podejmowanych na spotkaniu znalazły się: uwarunkowania i specyfika przedsiębiorczości migrantów w kontekście różnic kulturowych, specyfika polskiej przedsiębiorczości – kulturowe uwarunkowania tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, biznes plan, model biznesowy Canvas, metodologia Design Thinking, narzędzia i formy wsparcia przedsiębiorczości migrantów, przedsiębiorczość społeczna i różnice między przedsiębiorczością społeczną a działalnością gospodarczą. Cykl szkoleń uzupełniony był o mentoring, w którym każdy z uczestników mógł skorzystać z pomocy trenerów w przygotowaniu wniosków, wyjaśnieniu pojęć w zakresie podejmowanej tematyki czy przedyskutować swoje koncepcje działań na rzecz migrantów.