Spotkanie Partnerów projektu – Walencja, 18-20 lipca 2018 r.

Spotkanie Partnerów projektu EUCIDIN, 18-20 lipca 2018 r.

Kolejne wydarzenie w ramach projektu finansowanego z programu Europa dla Obywateli pt. „EU city digital strategies for immigrants” (“Strategie cyfrowe miast europejskich na rzecz integracji imigrantów”), zorganizowała Fundacja Finnova – partner projektowy, w dniach 18-20 lipca 2018 r. w Walencji.
W wydarzeniu brali udział przedstawiciele jednostek partnerskich z 5 krajów europejskich: Łotwy, Hiszpanii, Włoch, Grecji oraz Polski.

Zorganizowane w ramach wydarzenia konferencja, wizyta studyjna oraz warsztaty dla partnerów projektowych umożliwiły podjęcie dyskusji wokół tematów europejskich, związanych z aktualnymi wyzwaniami w zakresie polityki integracyjnej w krajach członkowskich.

Przedstawiono projekty pilotażowe realizowane w celu integracji imigrantów:

– szkoły dzienne dla osób niepełnoletnich, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym imigrantów, w ramach których organizuje się zajęcia wyrównawcze z przedmiotów obowiązkowych, zajęcia sportowe oraz indywidualne konsultacje z psychologiem;
– trzy-etapowy projekt Agrosolidaris polegający na przeszkoleniu grupy imigrantów w tematyce produkcji żywności ekologicznej wraz z udostępnieniem terenów pod uprawę oraz kursy z zakresu sprzedaży wyprodukowanych warzyw i owoców. Dzięki zrealizowanym działaniom osoby objęte wsparciem uzyskały wiedzę, umiejętności praktyczne oraz możliwość podjęcia pracy zarobkowej. Uczestnicy wydarzenia w ramach wizyty studyjnej odwiedzili działkę rolną, na której osoby objęte wsparciem uczyły się uprawiania warzyw i owoców;
– działania społeczne polegające na organizacji szkoleń językowych, komputerowych oraz przedsięwzięć mających na celu przybliżenie społecznościom lokalnym kultury i tradycji imigrantów poprzez realizację wydarzeń takich jak Intercultural Days and Ruzafa Carnival.

Podczas warsztatów zorganizowanych na Politechnice w Walencji omówiono możliwości uzyskania dofinansowania z programów unijnych na działania związane m.in. z integracją imigrantów. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom komunikacji na etapie przygotowania oraz realizacji projektów. Nacisk postawiono na metody identyfikacji interesariuszy biorących udział w projekcie, kanały informowania o projekcie oraz innowacyjne metody realizacji projektów.