VI spotkanie Partnerów projektu FINCH, 23-24 października 2019 r.

W dniach 23 – 24 października 2019 r. Województwo Łódzkie gościło przedstawicieli instytucji partnerskich projektu FINCH z Włoch, Grecji, Finlandii, Hiszpanii, Niemiec i Rumunii, wraz z zaproszonymi interesariuszami regionalnymi – ekspertami zajmującymi się ochroną dziedzictwa kulturowego i jego finansowaniem.

Uczestnicy spotkania wspólnie poszukiwali nowych rozwiązań finansowania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Jako punkt wyjścia do dyskusji, gościom przedstawione zostały przykładowe rozwiązania i tzw. „dobre praktyki” funkcjonowania i zarządzania zabytkowymi obiektami w województwie łódzkim:

  • Filharmonia im. Artura Rubinsteina w Łodzi;
  • Park Kulturowy “Miasto Tkaczy” w Zgierzu;
  • Muzeum w Nieborowie i Arkadii;
  • Instytut Europejski w Łodzi;
  • MS1 – Muzeum Sztuki w Łodzi.

Podczas paneli dyskusyjnych omawiano dalsze możliwości rozwojowe poszczególnych instytucji, w odniesieniu do uwarunkowań i możliwości finansowych. W tym kontekście podkreślono duże znaczenie nawiązywania współpracy z podmiotami prywatnymi, np. w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Inwestycje w ochronę dziedzictwa kulturowego związane są nie tylko z rozwojem społeczno-gospodarczym i wzrostem zatrudnienia, ułatwiają dostrzeganie zmian społecznych i kulturowych zachodzących w społeczeństwie europejskim. Podstawą poznania i docenienia bogactwa i różnorodności europejskiego dziedzictwa kulturowego jest wdrażanie inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym.

Poza zwiększeniem finansowych możliwości korzystania z narzędzi ochrony i propagowania dziedzictwa kulturowego, jak m.in. Program „Kreatywna Europa”, Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, ERASMUS, biorąc pod uwagę powiązania rozwoju kultury z turystyką, polityką regionalną, młodzieżą oraz badaniami i rozwojem, ważne jest również zwiększanie możliwości współfinansowania tego obszaru tematycznego w ramach funduszy UE.

Duży potencjał w zakresie rozwoju terytorialnego ma turystyka kulturalna, której rozwój wyznaczony w dokumentach strategicznych (np. inteligentne specjalizacje) pozwala zaplanować oddziaływanie na zrównoważony rozwój obszarów lokalnych. Należy przy tym mieć na uwadze równowagę pomiędzy przydziałem środków na duże infrastrukturalne projekty oraz na działania wspierające aktywność artystyczną i kulturową w lokalnych i regionalnych społecznościach oraz dla MŚP.