Warsztaty dotyczące sprawozdawczości i monitorowania Zielonych Zamówień Publicznych

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele instytucji partnerskich projektu: Uniwersytetu w Patras (Grecja), Regionu Lombardia (Włochy), Prowincji Antwerpia (Belgia), Ministerstwa Środowiska i Planowania Przestrzennego Regionalnego Rządu Andaluzji (Hiszpania), Regionu Zemgale (Łotwa), Agencji Rozwoju Regionalnego regionu Stara Zagora (Bułgaria), Departamentu ds. Klimatu i Środowiska (Irlandia), Fundacji Dialogu i Rozwoju Regionalnego (Malta) oraz Województwa Łódzkiego.

Uczestnicy spotkania podzielili się wiedzą w zakresie systemów sprawozdawczości i monitorowania zielonych zamówień publicznych w poszczególnych krajach partnerskich projektu GPP4Growth, wymienili spostrzeżenia, omówili główne problemy w ich wdrażaniu. Elementem łączącym wszystkie prezentacje było postrzeganie zamówień publicznych jako ważnego elementu umożliwiającego wspieranie zrównoważonego – odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego, uwzględniającego zarówno potrzeby związane z podnoszeniem konkurencyjności gospodarki, jak również konieczność ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko czy zapewnienia odpowiednich warunków życia, godnej pracy, poszanowania praw człowieka, integrację społeczną i zawodową grup marginalizowanych społecznie, itp. Kwestie te znajdują odzwierciedlenie w samych procedurach zamówień publicznych, przewidują szereg rozwiązań i narzędzi, umożliwiających, a w niektórych przypadkach wręcz obligujących do uwzględnienia w zamówieniach publicznych celów innych polityk, w tym polityki środowiskowej.  Niektóre kraje, jak np. Łotwa czy Włochy wprowadzają horyzontalnie obowiązkowe ekologiczne kryteria wyboru ofert, inne, jak np. Hiszpania czy Polska, tam, gdzie jest to możliwe, pozwalają Zamawiającym na kształtowanie parametrów zamówień adekwatnie do potrzeb i możliwości. Pomimo przedstawionego różnego podejścia do implementowania unijnych dyrektyw w zakresie wdrażania zielonych zamówień publicznych, problemy i przeszkody w ich rozwijaniu wydają się pozostawać takie same. Wszyscy potwierdzili potrzebę większej liczby działań upowszechniających zagadnienie zielonych zamówień publicznych, promowania dobrych przykładów i organizacji szkoleń w tym zakresie.

Następnie, pracując w grupach warsztatowych, wspólnie tworzyli przykładowe „zielone” kryteria wyboru poszczególnych przedmiotów zamówienia, jak również pracowali nad sposobem ich weryfikacji i monitorowania.

Przygotowując zamówienia publiczne, warto korzystać z przykładowych zrealizowanych „zielonych” postępowań lub propozycji np. dodatkowych kryteriów wyboru, które są dostępne m. in. na stronach Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/zielone-zamowienia czy Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm, jak również w bazie „dobrych praktyk” na stronie Programu INTERREG EUROPA: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/.

Kolejne spotkanie w ramach projektu zaplanowano jesienią br. na Malcie, gdzie Partnerzy przedstawiać będą swoje Regionalne Plany Działań w zakresie rozwoju zielonych zamówień publicznych.