Kick-off Meeting – Stara Zagora, Bułgaria – 27-28.06.2018

W dniach 27-28.06.2018 r. w Starej Zagorze (Bułgaria) odbyło się spotkanie inicjujące Projekt DeCarb „Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w regionach UE opartych na gospodarce węglowej”.

Uczestnikami spotkania byli: Lider projektu – Stara Zagora Regional Economic Development Agency (Bułgaria) oraz wszyscy Partnerzy: Województwo Łódzkie (Polska), ENEREA Eszak -Alfold Regionalna Agencja Energetyczna Non-profit (Węgry), Agencja Rozwoju Regionalnego Południowo- Zachodniej Oltenii (Rumunia),  Ministerstwo Gospodarki i Energetyki kraju związkowego Brandenburgia (Niemcy), Dom Energii (Dania – klaster), Regionalne Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych Macedonii Zachodniej (Grecja), Agencja Energetyczna Regionu  Savinjska, Saleska i Koroska (Słowenia), Agencja Energetyczna Extremadura (Hiszpania).

Założenia Projektu DeCarb wynikają  ze zobowiązania Komisji Europejskiej do ograniczenia w Unii Europejskiej emisji CO2 o co najmniej 40% do 2030 r., poprzez modernizację sektora energetycznego w kierunku gospodarki niskoemisyjnej oraz Pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, który ma przyspieszyć przejście Unii Europejskiej na czystą energię, wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że transformacja wynikająca z powyższych decyzji musi być sprawiedliwa wobec regionów, sektorów i części społeczeństwa, które ucierpiały w największym stopniu.

Ministerstwo Gospodarki i Energetyki kraju związkowego Brandenburgia (Niemcy) przedstawiło doświadczenia w obszarze dekarbonizacji odwołując się do przykładu leżącego na południu Brandenburgii i w północno-wschodniej Saksonii łużyckiego okręgu węgla brunatnego. Dzięki zamknięciu dużej części kopalń odkrywkowych węgla brunatnego i elektrowni, nowej budowie i gruntownej modernizacji zakładów Brandenburgia, w znacznym stopniu przyczyniła się do wypełnienia międzynarodowych zobowiązań Niemiec w zakresie ochrony klimatu od czasu zmian politycznych w 1990 roku. Z drugiej strony wiązało się to z utratą 90 proc. miejsc pracy w tym sektorze. W celu zminimalizowania  w całym regionie zakłóceń społecznych w Brandenburgii podjęto różne działania zaradcze m.in: w ramach pilotażowego projektu skierowano część zwolnionych pracowników do zakładów wytwarzających energię z wykorzystaniem odnawialnych źródeł celem przekwalifikowania.

Projekt DeCarb stawia sobie za cel wspieranie władz publicznych w wycofywaniu się z gospodarki węglowej i przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną w Regionach Europejskich. W procesie udoskonalania instrumentów polityki danego regionu Partnerzy będą  bazować na wynikach badań prowadzonych w Projekcie poświęconym dekarbonizacji. Zapewni to komplementarność planów działań w stosunku do potrzeb i możliwości danego regionu.

Kolejne spotkanie grupy sterującej, którego organizatorem będzie Agencja Energetyczna Extremadura (Hiszpania) zaplanowano na marzec 2019 r. Ponadto ustalono, iż zostanie ono połączone z interregionalnymi warszatami dla Partnerów i Interesariuszy na temat wprowadzenia na szeroką skalę odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym partnerów.