Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w regionach UE opartych na gospodarce węglowej (DeCarb)

O projekcie

Celem projektu DeCarb jest wsparcie regionów europejskich intensywnie wykorzystujących węgiel w przejściu na stosowanie czystej energii bez uszczerbku dla stabilności gospodarczej i społecznej poprzez:Ocenę regionalnych uwarunkowań (mocnych stron, słabości, możliwości i zagrożeń) w celu wypracowania polityki na rzecz rozwoju i innowacji do stymulowania wzrostu i osiągnięcia założonych celów w zakresie emisji CO2;
Analizę i ocenę specyfiki danego terytorium, a także zwiększenie wiedzy i możliwości władz publicznych na temat potencjalnych strategii w celu łagodzenia skutków dekarbonizacji;
Wsparcie w opracowywaniu planów inwestycji w sektorze czystej energii i pozyskiwaniu dotacji publicznych oraz inicjowaniu inwestycji w obrębie czystych technologii węglowych;
Promowanie publicznego dialogu w celu rozwiązywania konfliktów, budowania konsensu
i podniesienia świadomości w zakresie regionalnego wdrażania przejścia na czystą energię.

Partnerzy projektu

DeCarb skupia 9 partnerów z 9 krajów zainteresowanych przejściem na gospodarkę niskoemisyjną:

Bułgaria – Agencja Rozwoju Regionalnego Regionu Stara Zagora
Polska – Województwo Łódzkie
Węgry – ENEREA Eszak -Alfold Regionalna Agencja Energetyczna Non-profit
Rumunia – Agencja Rozwoju Regionalnego Południowo- Zachodniej Oltenii
Niemcy –  Ministerstwo Gospodarki i Energetyki kraju związkowego Brandenburgia
Dania – Dom Energii (klaster)
Grecja – Regionalne Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych Macedonii Zachodniej
Słowenia – Agencja Energetyczna Regionu  Savinjska, Saleska i Koroska
Hiszpania – Agencja Energetyczna Extremadura

Możliwość współpracy projektowej

Zapraszamy do współpracy przedstawicieli władz z regionu łódzkiego odpowiedzialnych za obszary polityki dotyczące energii, mobilności i gospodarki niskoemisyjnej; pracowników administracji publicznej zajmujących się tematyką  gospodarki energetycznej, zrównoważonego rozwoju itp.; regionalne agencje energetyczne; agencje rozwoju regionalnego; agencje ds. transportu i mobilności; regionalne agencje ds. środowiska; uczelnie, ośrodki wiedzy i instytuty badawcze; inne organy publiczne, podmioty podlegające prawu publicznemu lub podmioty prywatne o charakterze non-profit działające
w obszarze gospodarki niskoemisyjnej.

Uczestnicy projektu będą współpracować w regionalnych grupach interesariuszy i uczestniczyć w wizytach studyjnych w celu wymiany z partnerami doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie efektywności energetycznej.

Finansowanie

Projekt dofinansowany jest z środków programu Interreg Europe, Oś priorytetowa 3: „Gospodarka niskoemisyjna”
Wartość projektu wynosi: 1 807 739,00 EUR
W tym dofinansowanie z UE: 1 536 578,15 EUR
Budżet dla województwa łódzkiego: 167 956,00 EUR

Okres realizacji

czerwiec 2018 – maj 2023