Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w regionach UE opartych na gospodarce węglowej (DeCarb)

Cel projektu

Celem projektu DeCarb było wsparcie regionów europejskich intensywnie wykorzystujących węgiel w przechodzeniu na czystą energię bez uszczerbku dla stabilności społecznej i gospodarczej.

 

Rezultaty

W ramach projektu opracowano plan działań dla regionu łódzkiego, który zawiera opis charakteru działań, które powinny zostać wdrożone, ramy czasowe, zaangażowane podmioty, a także ewentualne koszty i źródła finansowania. Projekt przyczynił się do zwiększenia świadomości władz publicznych oraz pracowników Partnerów odnośnie potrzeby planowania z wyprzedzeniem nowego koszyka energetycznego (zmiana stopnia udziału różnych źródeł produkcji energii), a także popularyzacji prowadzenia dialogu publicznego w celu rozwiązania konfliktów i budowania porozumienia w sprawie transformacji wśród sektora energetycznego oraz zwiększenia wiedzy na temat planowania potrzeb przekwalifikowania siły roboczej i zagospodarowania terenu po zakończeniu wydobycia węgla.

 

Możliwość współpracy projektowej

Nie dotyczy – projekt zakończony

 

Wartość projektu/Finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków programu INTERREG EUROPE
Oś priorytetowa 3: „Gospodarka niskoemisyjna”
Wartość projektu wynosi: 1 807 739,00 euro
W tym dofinansowanie z UE dla Województwa Łódzkiego: 1 536 578,15 euro
Budżet dla Województwa Łódzkiego: 167 956,00 euro

Partnerzy projektu

1. Agencja Rozwoju Regionalnego Regionu Stara Zagora, Bułgaria
2. Województwo Łódzkie, Polska
3. ENEREA Eszak -Alfold Regionalna Agencja Energetyczna Non-profit, Węgry
4. Agencja Rozwoju Regionalnego Południowo- Zachodniej Oltenii, Rumunia
5. Ministerstwo Gospodarki i Energetyki kraju związkowego Brandenburgia, Niemcy
6. Dom Energii (klaster), Dania
7. Regionalne Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych Macedonii Zachodniej, Grecja
8. Agencja Energetyczna Regionu Savinjska, Saleska i Koroska, Słowenia
9. Agencja Energetyczna Extremadura, Hiszpania

DATY REALIZACJI

01.06.2018 – 31.05.2023