Kick-off Meeting – Murcia, Hiszpania – 07-08.06.2018

W dniach 07- 08.06.2018 r. w Murcii (Hiszpania) odbyło się spotkanie inicjujące projekt „AQUARES Doskonalenie polityk w zakresie ponownego wykorzystania wody dla oszczędzania zasobów w regionach europejskich”.

Uczestnikami spotkania byli: Lider projektu – Regionalny Rząd Murcji, Ministerstwo Wody, Rolnictwa, Zwierząt Gospodarskich i Rybołówstwa, Generalna Dyrekcja Wody (Hiszpania) oraz Partnerzy: Grecja – Ministerstwo Rozwoju i Energii, Specjalny Sekretariat ds. Wody, Polska – Województwo Łódzkie, Czechy – Agencja Rozwoju Regionalnego Regionu Pardubice, Malta – Agencja Energii i Wody, Włochy – Lombardia Fundacja dla Środowiska, Niemcy –  Zarząd Gospodarki Wodnej Oldenburga i Fryzji Wschodniej, Hiszpania – Fundacja Euro-Śródziemnomorskiego Instytutu Wodnego, Łotwa – Stowarzyszenie „Wybrzeże Bałtyckie”, Słowenia – Gmina Trebnje.

Główna tematyka spotkania dotyczyła  ponownego wykorzystanie wody w Regionach Europejskich dotkniętych jej deficytem jako kluczowy sposób zarówno efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi, jak i czerpania korzyści z  rozwijającego się rynku wodnego. Realizowane działania Projektu AQUARES wynikają ze Strategicznego planu realizacji europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wody ustanowionego przez Komisję Europejską w celu promowania i wspierania wydajnej gospodarki wodnej w Europie, gdzie niedobór wody dotyka 11% jej ludności. Projekt AQUARES będzie wspierał władze publiczne regionów partnerskich dotkniętych deficytem wody w zmianie polityki gospodarowania zasobami wodnymi poprzez zwiększenie świadomości i wiedzy na temat korzyści płynących z rozwiązań oszczędnego gospodarowania wodą i udoskonalenie instrumentów polityki regionalnej w zakresie ponownego wykorzystania wody.

Jedną z omawianych koncepcji  zarządzania gospodarką wodną było przesunięcie nacisku ze zwiększania podaży wody na ograniczenie popytu. Wymaga to zastosowania różnych strategii politycznych i praktyk. W ramach kick-off meetingu zaprezentowano przykłady rozwiązywania problemów związanych z nieefektywną ochroną wód powierzchniowych i gruntowych, adaptacją na rzecz zmian klimatycznych i ochrony przeciwpowodziowej.

Następne spotkanie grupy sterującej, którego organizatorem będzie Fundacja dla Środowiska (Włochy-Lombardia) zaplanowano na luty/marzec 2019 r. Jednocześnie ustalono, iż zostanie ono połączone z interregionalnymi warszatami dla Partnerów i Interesariuszy na temat różnych technologii ponownego wykorzystywania wody.