Doskonalenie polityk w zakresie ponownego wykorzystania wody dla oszczędzania zasobów w regionach europejskich (AQUARES)

Cel projektu

Celem Projektu AQUARES był rozwój i usprawnienie polityki regionów europejskich w zakresie ponownego wykorzystywania wody. Działania w Projekcie skupiały się m. in. na identyfikacji realnych strategii ponownego wykorzystania wody w celu przeciwdziałania nieefektywnemu wykorzystaniu wody, zabezpieczeniu ochrony zbiorników wodnych, zaangażowaniu niewykorzystanych narzędzi finansowania UE, a także promowaniu publicznego dialogu w celu przeciwdziałania sprzecznym interesom w sektorze ponownego wykorzystania wody.

 

Rezultaty

Głównym rezultatem projektu było udoskonalenie regionalnych instrumentów wsparcia w zakresie gospodarki wodnej oraz finansowania nowych projektów dotyczących ponownego wykorzystania wody i ogólnie pojętej zrównoważonej gospodarki wodnej. Projekt przyczynił się także do zwiększenia kompetencji pracowników administracji publicznej zaangażowanych w jego realizację w zakresie skutecznego wspierania polityki ponownego wykorzystania wody.

 

Możliwość współpracy projektowej

Nie dotyczy – projekt zakończony.

 

Wartość projektu/Finansowanie

Projekt dofinansowany był ze środków programu INTERREG EUROPE
Oś priorytetowa 4: „Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami”
Wartość projektu wynosiła: 1 835 546,00 euro
W tym dofinansowanie z UE dla Województwa Łódzkiego: 1 544 231,20 euro
Budżet dla Województwa Łódzkiego: 146 837,00 euro

Partnerzy projektu

1. Region Murcja, Hiszpania
2. Ministerstwo Rozwoju i Energii, Specjalny Sekretariat ds. Wody, Grecja
3. Województwo Łódzkie, Polska
4. Agencja Rozwoju Regionalnego Regionu Pardubice, Czechy
5. Agencja Energii i Wody, Malta
6. Lombardzka Fundacja dla Środowiska, Włochy
7. Zarząd Gospodarki Wodnej Oldenburga i Fryzji Wschodniej, Niemcy
8. Fundacja Euro-Śródziemnomorskiego Instytutu Wodnego, Hiszpania
9. Stowarzyszenie „Wybrzeże Bałtyckie”, Łotwa
10. Gmina Trebnje, Słowenia

 

Daty realizacji

01.06.2018 – 31.05.2023

 

Wydarzenia projektowe

Kick-off Meeting – Murcia, Hiszpania – 07-08.06.2018
Zaproszenie do Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu AQUARES
I Regionalne spotkanie w ramach Projektu AQUARES 10.09.2018
Newsletter nr 1 (grudzień 2018)
II Regionalne spotkanie Interesariuszy projektu AQUARES 26.04.2019
Newsletter nr 2 (maj 2019)
Dobre praktyki województwa łódzkiego dotyczące technologii odzysku i ponownego użycia wody (Wizyta studyjna 16-17.10.2019 r.)
Newsletter nr 3 (listopad 2019)
Informacja prasowa (kwiecień 2020)
Podsumowanie międzynarodowych warsztatów na temat technologii i standardów monitorowania jakości wody odzyskanej (Oldenburg, 3-5.03.2020)
Newletter nr 4 (maj 2020)
Informacja prasowa (październik 2020)
Newsletter nr 5 (listopad 2020)
Spotkanie interesariuszy projektu AQUARES, 23.06.2021
Regionalny Plan Działania
Informacja prasowa (listopad 2021)
Spotkanie partnerów projektu na Łotwie poświęcone implementacji regionalnych planów działań (17-18.05.2022 r.)