Doskonalenie polityk w zakresie ponownego wykorzystania wody dla oszczędzania zasobów w regionach europejskich (AQUARES)

Cele projektu

Celem Projektu AQUARES jest rozwój i usprawnienie polityki regionów europejskich w zakresie ponownego wykorzystywania wody.
Powyższy cel realizowany jest poprzez następujące działania:

1. Zwiększenie zdolności administracji publicznej do planowania i wdrażania polityki promującej innowacyjne technologie i modele biznesowe
w celu ponownego wykorzystania wody oraz wzmocnienia efektywnej gospodarki wodnej,

2. Zwiększanie świadomości i wiedzy na temat korzyści płynących z rozwiązań w zakresie ponownego wykorzystania wody i oszczędnego nią gospodarowania dla zrównoważonego rozwoju środowiska i przedsiębiorstw rolniczychoraz przemysłowych na terytorium UE,

3. Ułatwianie przedsiębiorstwom i konsumentom wdrażania technik i procesów ponownego wykorzystania wody do produkcji lub konsumpcji,

4. Uwolnienie inwestycji regionalnych, które mogą prowadzić do realizacji projektów dotyczących ponownego wykorzystania wody,

5. Poprawę koordynacji i współpracy między administracjami publicznymi w celu wspierania spójności ich polityk oraz norm jakości dotyczących ponownego wykorzystania wody.

Możliwość współpracy projektowej

Zapraszamy do współpracy przedstawicieli władz z regionu łódzkiego odpowiedzialnych za jakość środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, pracowników administracji publicznej zajmujących się tematyką regulowania rynku wody i promowania oczyszczania ścieków w celu wspierania innowacji ekologicznych w zakresie ponownego wykorzystania wody, przedsiębiorców z branży gospodarki wodnej, rolniczej, a także agencje rozwoju regionalnego; agencje ds. środowiska; podmioty wspierające przedsiębiorstwa oraz organizacje reprezentujące MŚP/kręgi biznesowe; uczelnie wyższe, ośrodki wiedzy, instytuty badawcze i instytuty szkolnictwa wyższego; podmioty prywatne o charakterze non-profit zaangażowane w efektywne gospodarowanie zasobami.
Uczestnicy projektu będą brać udział w regionalnych grupach interesariuszy i wizytach studyjnych w celu wymiany z partnerami swoich doświadczeń z obszaru reagowania na inicjatywy polityczne w zakresie wsparcia dla ponownego wykorzystania wody. Będą również konsultować się z partnerami w sprawie środków politycznych, które należy uwzględnić w ich działaniach.

Partnerzy projektu

AQUARES skupia 10 partnerów z 9 krajów odpowiedzialnych i zaangażowanych w działania na rzecz jakości środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, w tym efektywnego gospodarowania wodą poprzez ponowne jej wykorzystanie oraz zapewnienie ochrony akwenów wodnych.
Hiszpania – Region Murcia
Grecja – Ministerstwo Rozwoju i Energii, Specjalny Sekretariat ds. Wody
Polska – Województwo Łódzkie
Czechy – Agencja Rozwoju Regionalnego Regionu Pardubice
Malta – Agencja Energii i Wody
Włochy – Lombardzka Fundacja dla Środowiska
Niemcy – Zarząd Gospodarki Wodnej Oldenburga i Fryzji Wschodniej
Hiszpania – Fundacja Euro-Śródziemnomorskiego Instytutu Wodnego
Łotwa – Stowarzyszenie „Wybrzeże Bałtyckie”.
Słowenia – Gmina Trebnje

Finansowanie i okres realizacji

Projekt dofinansowany jest z środków programu Interreg Europe, Oś priorytetowa 4: „Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami”
Wartość projektu wynosi: 1 835 546,00 EUR
W tym dofinansowanie z UE: 1 544 231,20 EUR
Budżet dla województwa łódzkiego: 146 837,00 EUR
Okres realizacji projektu: czerwiec 2018 – maj 2023