V międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Województwo Łódzkie 28-30.09.2021 r.

 

Partnerzy projektu pt. „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej” – LCA4Regions (program Interreg Europe) spotkali się kolejny raz, aby wymienić się doświadczeniami i przedyskutować w jaki sposób można rozwijać potencjał metodologii cyklu życia.

Trzydniowe spotkanie online w autorskiej formule tzw. TLJ5 (ang. Transnational Learning Journey nr 5) zostało zorganizowane przez Województwo Łódzkie w dniach 28-30.09.2021 r. i dotyczyło systemu szkoleń i edukacji, budowania potencjału celem upowszechnienia metodologii oceny cyklu życia w gospodarce obiegu zamkniętego, nie tylko na poziomie regionów UE. Partnerem merytorycznym tego wydarzenia była Politechnika Łódzka oraz Politechnika Częstochowska.  Spotkanie było częścią Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

Podczas spotkania eksperci i praktycy metodologii LCA (ang. life cycle assessement) dyskutowali o roli nauki i edukacji, władz regionalnych oraz sektora biznesu w rozwoju LCA. Przedstawiono prezentacje i studia przypadków oraz najlepsze dobre praktyki wybrane przez partnerów z 7 krajów europejskich. Uczestnicy zgodzili się, że szersze rozpowszechnienie szkoleń tematycznych byłoby wskazane nie tylko w sektorze akademickim, ale także bardziej przekrojowo, zarówno w biznesie jak i sferze publicznej. Dotyczy to wszystkich regionów europejskich. Pożądane byłoby także wzmocnienie przekazu skierowanego do społeczeństwa, aby pokazać rzeczywiste korzyści płynące z praktycznych zastosowań LCA. Partnerzy projektu z uznaniem odnieśli się do profilu kształcenia wprowadzanego na Politechnice Łódzkiej, gdzie przedmiot LCA jest wprowadzany jako obowiązkowy dla większości studentów.  Idąc w ślad za tym partnerzy doszli do wniosku, że wszystkie regiony powinny zwrócić uwagę, aby tzw. „zielone kompetencje”  stawały się jeszcze bardziej atrakcyjne dla studentów, a myślenie oparte na cyklu życia było uwzględniane przekrojowo na wszystkich kierunkach. Dotyczy to zwłaszcza studentów inżynierii środowiska, którzy powinni być świadomi wpływu swoich decyzji na środowisko, klimat i społeczeństwo. Obecnie możliwości szkoleniowe w regionach są rozproszone, dlatego wskazano na potrzebę ich wzmocnienia poprzez tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych.  Przykładami międzynarodowych szkoleń i źródeł informacji są m.in. pakiet szkoleniowy Organizacji Narodów Zjednoczonych UNEP Life Cycle Assessment Training Kit dotyczący oceny cyklu życia, pakiet e-learningowy „Myślenie o cyklu życia” Life Cycle Thinking e-learning package, szkoły letnie FSLCI summer schools, centrum LCA UNESCO w Barcelonie UNESCO LCA centre in Barcelona oraz platforma UE ds. oceny cyklu życia EU Platform on Life Cycle Assessment. Zaprezentowane przez uczestników spotkania dobre praktyki w zakresie rozwoju LCA dostarczyły inspirujących przykładów tego, jak współpracować i angażować interesariuszy z sektora prywatnego w koncepcję szkoleń dotyczących tego zagadnienia. Przykładem tego mogą być szkolenia dotyczące cyklu życia w hiszpańskim regionie Navarra lub w fińskiej „Akademii na rzecz zrównoważonego zarządzania zamówieniami publicznymi” – KEINO. Zaawansowane rozwiązania przedstawiła także Politechnika w Kownie (Litwa), gdzie moduły ekoprojektowania i zrównoważonego rozwoju są zawarte w różnych programach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

V międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions było okazją dla Województwa Łódzkiego nie tylko do zaprezentowania swoich osiągnięć, ale także do zdobycia cennych doświadczeń od partnerów projektu. Następne spotkanie partnerów projektu LCA4regions odbędzie się w listopadzie br. w Lombardii we Włoszech i będzie dotyczyć sposobów oceny i monitorowania LCA. Zapis spotkania oraz prezentacje są dostępne na stronie internetowej LCA4Regions: http://www.interregeurope.eu/lca4regions/events/event/4683/training-and-capacity-building-in-lca/.