II SPOTKANIE REGIONALNE ORAZ DZIEŃ INFORMACYJNY, 29.06.2022 r.

 

 

Pojawiające się wyzwania w zakresie gospodarki surowcowej i efektywności energetycznej sprawiają, że regiony Unii Europejskiej podejmują innowacyjne działania na rzecz minimalizacji oddziaływania na środowisko przy jednoczesnej optymalizacji gospodarowania ograniczonymi zasobami.

W dniu 29 czerwca 2022 r. Województwo Łódzkie zorganizowało wydarzenie informacyjno – promocyjne w formule on-line pn. „LCAkcja dla Regionu – Cyrkularny wymiar rozwoju przedsiębiorstw”. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli zarówno sektora publicznego jak i prywatnego.

Celem spotkania było zaprezentowanie najważniejszych osiągnięć oraz działań podjętych w ramach trzech międzynarodowych projektów dofinansowanych ze środków programu INTERREG EUROPA, promujących związane z rozwojem i promocją gospodarki cyrkularnej pro-środowiskowe rozwiązania na rzecz rozwoju zielonych innowacji, dotyczących odpowiednio:

  • GPP4Growth – wzrostu stosowania zielonych zamówień publicznych;
  • LCA4Regions – upowszechniania metod obliczania środowiskowego kosztu życia produktów i usług w cyklu ich życia;
  • REPLACE – promocji racjonalnego i ponownego wykorzystywania zasobów.

Ponadto, przedstawiono obecne i przyszłe możliwości pozyskania dofinansowania na realizację innowacyjnych i jednocześnie ekologicznych przedsięwzięć.

W kontekście projektu GPP4Growth, przedstawione zostały możliwości stosowania zielonych zamówień publicznych wynikające z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Omówiono działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu, związane z wdrażaniem zielonych zamówień publicznych w czasie pandemii COVID-19 – tzw. „zamówienia kryzysowe”. Zaprezentowano przykłady zastosowania zielonych zamówień publicznych przez Województwo Łódzkie oraz Partnerów projektu. Zwrócono również uwagę na negatywne oddziaływanie pandemii COVID-19 nie tylko na gospodarkę UE, lecz również na środowisko – m.in. na zwiększoną ilość odpadów (w tym medycznych) – na skutek dużego zapotrzebowania na środki ochrony osobistej w ww. czasie.

W spotkaniu wzięli udział także eksperci: prof. Andrzej Marcinkowski (Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej), który wygłosił prezentację o konieczności kooperacji sektorów nauki i biznesu na rzecz innowacji w systemie gospodarki zasobooszczędnej oraz przedstawił propozycje projektów, badań, zastosowań oraz konsorcjów projektowych opartych o LCA (ang. Life Cycle Assessment – Ocena Cyklu Życia) i metodologie pokrewne. Dr Piotr Milczarski (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego) opowiedział o konkretnych wdrożeniach z zastosowaniem metodologii powiązanych z cyklem życia – analizą śladu węglowego – na przykładzie linii produkcyjnej w chłodnictwie i przetwórstwie spożywczym. Następnie, Pan Michał Kaczmarek – koordynator Horyzontalnego Punktu Kontaktowego ds. Programu Horyzont Europa, nakreślił możliwości pozyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięć w obszarze rozwoju gospodarki cyrkularnej.

Więcej informacji dotyczących zielonych zamówień publicznych, jak również szczegółowe sprawozdania z działań podejmowanych w ramach projektu GPP4Growth można znaleźć na stronach:
https://bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/zielone-zamowienia-publiczne-na-rzecz-zasobooszczednego-rozwoju-regionalnego/,
https://biznes.lodzkie.pl/nasze-projekty/,
https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/,
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/gpp4growth/.