Zielone zamówienia publiczne na rzecz zasobooszczędnego rozwoju regionalnego (GPP4Growth)

Cel projektu

Celem projektu GPP4Growth był wzrost stosowania zielonych zamówień publicznych (ang. Green Public Procurement – GPP). W praktyce, działania projektu zmierzały do wzrostu wykorzystania pro-ekologicznych zapisów, których stosowanie umożliwia prawo zamówień publicznych, w tym m.in. kryterium kosztu życia produktu, oznakowania ekologicznego, itp., które służyły poprawie stanu środowiska naturalnego.

 

Rezultaty

W ramach projektu przygotowano analizę funkcjonowania systemu zamówień publicznych, w szczególności zielonych zamówień publicznych oraz opracowania przykładowych „zielonych” zamówień zrealizowanych w województwie łódzkim. W ramach projektu upowszechniano wzorcowe „zielone“ zamówienia publiczne z regionu, w tym demonstracyjny budynek basenu pasywnego w Sulejowie.

Projekt przyczynił się także do zwiększenia kompetencji pracowników administracji publicznej zaangażowanych w jego realizację w zakresie stosowania zielonych zamówień publicznych.

 

Możliwość współpracy projektowej

Nie dotyczy – projekt zakończony

 

Wartość projektu/Finansowanie

Projekt dofinansowany jest ze środków programu INTERREG EUROPE
Wartość projektu wynosi: 1 734 769,00 euro
W tym dofinansowanie z UE dla Województwa Łódzkiego: 1 454 797,95 euro
Budżet dla Województwa Łódzkiego: 146 928,00 euro

 

Partnerzy projektu

1. Uniwersytet w Patras, Grecja – Lider projektu
2. Region Lombardia, Włochy
3. Prowincja Antwerpia, Belgia
4. Ministerstwo Środowiska i Planowania Przestrzennego, Regionalny Rząd Andaluzji
5. Region Zemgale, Litwa
6. Agencja Rozwoju Regionalnego Stara Zagora, Bułgaria
7. Departament Środowiska, Wspólnota Władz Lokalnych i Regionalnych, Irlandia
9. Fundacja Rozwoju i Dialogu Regionalnego, Malta

 

Daty realizacji

01.01.2017 – 31.12.2021

 

Przedłużenie projektu

Projekt GPP4Growth w ramach Programu INTERREG EUROPA uzyskał dodatkowe wsparcie na działania związane z zapobieganiem negatywnym skutkom pandemii COVID-19 na gospodarkę i stan środowiska UE.
Realizacja projektu została przedłużona do 31 grudnia 2022 r.

Dodatkowy budżet dla Województwa Łódzkiego: 17 087,70 euro
(w tym wkład własny: 2 563,16 euro,
dofinansowanie z UE dla Województwa Łódzkiego: 14 524,55 euro).

 

Wydarzenia projektowe

II Spotkanie Partnerów projektu GPP4Growth, 14-16 listopada 2017 r.
III Spotkanie Obserwatorów Regionalnych, 25 kwietnia 2018 r.
III Spotkanie Partnerów Projektu GPP4Growth, 15-17 maja 2018 r
Wizyta studyjna dotycząca dobrych praktyk w obszarze zielonych zamówień publicznych Wexford (Irlandia) 2-4 października 2018 r.
Wizyta studyjna dotycząca praktycznego wykorzystania zielonych zamówień publicznych jako narzędzia do stopniowego budowania w pełni zrównoważonej prowincji Antwerpii ( 27-28 marzec 2019 r.)
Warsztaty dotyczące monitorowania zielonych zamówień publicznych, Jelgawa (Łotwa), 11-13 czerwca 2019 r.
VI spotkanie Grupy Interesariuszy Regionalnych
Międzyregionalna konferencja: Zielone zamówienia publiczne – Sliema, Malta 10-11.12.2019 r.
GPP4Growth w ramach konferencji w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” 11.12.2019 r.
„Cyrkularni w Biznesie”: Wdrażanie Regionalnego Planu Działań w Województwie Łódzkim – GPP4Growh
Spotkanie regionalne dotyczące budowania synergii z instrumentami finansowymi UE w celu zwalczania negatywnych skutków pandemii COVID-19
GPP4Growth: Synergiczne działania dotyczące promowania zielonych zamówień publicznych w czasie pandemii COVID-19
Warsztaty dotyczące monitorowania zielonych zamówień publicznych w regionach partnerskich projektu GPP4Growth w czasie pandemii COVID-19 i sytuacji kryzysowych, 27.06.2022 r.
II Spotkanie regionalne oraz dzień informacyjny, 29.06.2022 r.
GPP4Growth: Warsztaty dotyczące zielonych zamówień publicznych na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19 i sytuacji kryzysowych, Mediolan (Włochy), 7-8.07.2022 r.

Dokumenty opracowane w ramach projektu

Działanie A1.1 Korzyści, bariery i możliwości związane z zielonymi zamówieniami publicznymi w regionach europejskich
Działanie A1.2 Najlepsze praktyki stosowania zielonych zamówień publicznych w Unii Europejskiej
Działanie A1.3 Najlepsze polityki, plany i kryteria dotyczące stosowania zielonych zamówień publicznych w Unii Europejskiej
Działanie A1.3b Zalecenie w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zastosowanie zielonych zamówień publicznych
Działanie A1.4 Czynniki oddziałujące na udział przedsiębiorstw z kluczowych sektorów GPP4Growth w zielonych zamówieniach publicznych i procedurach przetargowych
Działanie A2.1 Wnioski ze spotkań z kluczowymi interesariuszami
Działanie A2.1b Sprawozdanie podsumowujące spotkania Grup Interesariuszy Regionalnych GPP4Growth
Działanie A3.1 Podsumowanie warsztatów na temat różnych podejść do zielonych zamówień publicznych
Działanie A3.2 Raport z warsztatów na temat oznakowania ekologicznego w zamówieniach publicznych
Działanie A3.3 Monitorowanie zielonych zamówień publicznych
Działanie A3.4 Wizyta studyjna dotycząca dobrych praktyk w zakresie wdrażania zielonych zamówień publicznych Prowincja Antwerpia 27-28 marca 2019 r.
Działanie A3.4b Warsztaty w ramach projektu GPP4Growth: GPP w Irlandii
Działanie A3.5 GPP4Growth – Międzynarodowa konferencja: zielone zamówienia publiczne
Działanie A4.1 Koszt Cyklu Życia Produktu (Life Cycle Costing – LCC)
Podręcznik dobrych praktyk
Newsletter #1
Newsletter #2
Newsletter #3
Newsletter #4
Newsletter #5
Newsletter #6