Zielone zamówienia publiczne na rzecz zasobooszczędnego rozwoju regionalnego (GPP4Growth)

O projekcie

Województwo Łódzkie przystąpiło do projektu „Green public procurement for resource-efficient regional growth” – GPP4Growth w ramach Programu INTERREG EUROPE, Oś Priorytetowa IV: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

Głównym celem projektu jest poprawa wdrażania instrumentów polityki rozwoju regionalnego w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez promowanie zastosowania zielonych zamówień publicznych.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wymianę doświadczeń oraz próbę wdrożenia dobrych praktyk w zakresie stosowania zielonych zamówień publicznych do głównego nurtu polityki regionalnej partnerów projektu.

GPP4Growth Policy Briefs – projekt w pigułce

Działanie A1.1 Korzyści, bariery i możliwości związane z zielonymi zamówieniami publicznymi w regionach europejskich

Działanie A1.2 Najlepsze praktyki stosowania zielonych zamówień publicznych w Unii Europejskiej

Działanie A1.3 Najlepsze polityki, plany i kryteria dotyczące stosowania zielonych zamówień publicznych w Unii Europejskiej

Działanie A1.3b Zalecenie w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zastosowanie zielonych zamówień publicznych

Działanie A1.4 Czynniki oddziałujące na udział przedsiębiorstw z kluczowych sektorów GPP4Growth w zielonych zamówieniach publicznych i procedurach przetargowych

Działanie A2.1 Wnioski ze spotkań z kluczowymi interesariuszami

Działanie A2.1b Sprawozdanie podsumowujące spotkania Grup Interesariuszy Regionalnych GPP4Growth

Działanie A3.1 Podsumowanie warsztatów na temat różnych podejść do zielonych zamówień publicznych

Działanie A3.2 Raport z warsztatów na temat oznakowania ekologicznego w zamówieniach publicznych

Działanie A3.3 Monitorowanie zielonych zamówień publicznych

Działanie A3.4 Wizyta studyjna dotycząca dobrych praktyk w zakresie wdrażania zielonych zamówień publicznych Prowincja Antwerpia 27-28 marca 2019 r.

Działanie A3.4b Warsztaty w ramach projektu GPP4Growth: GPP w Irlandii

Działanie A3.5 GPP4Growth – Międzynarodowa konferencja: zielone zamówienia publiczne

Działanie A4.1 Koszt Cyklu Życia Produktu (Life Cycle Costing – LCC)

III Nabór do Grupy Interesariuszy Regionalnych w ramach projektów GPP4Growth

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane rozwijaniem zielonych zamówień publicznych w województwie łódzkim (podmioty prawa publicznego oraz instytucje okołobiznesowe z sektora non-profit) do współpracy w ramach Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu GPP4Growth.

Udział w pracach Grupy Interesariuszy Regionalnych pozwoli na jeszcze lepszą współpracę oraz wymianę informacji, m.in. w ramach planowanych szkoleń i konferencji tematycznych.

Chętne do współpracy w ramach projektu GPP4Growth instytucje zapraszamy do przesłania swojego Formularz zgłoszeniowy do Grupy Interesariuszy Regionalnych w ramach projektu GPP4Growth na adres e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl.

Nabór ma charakter ciągły.

GPP4Growth newsletter

Newsletter #1

Newsletter #2

Newsletter #3

Newsletter #4

Newsletter #5

Newsletter #6

GPP4Growth Podręcznik dobrych praktyk

Good Practice Guide on successful GPP cases

II Nabór do Grupy Interesariuszy Regionalnych w ramach projektów GPP4Growth

W związku z udziałem Województwa Łódzkiego w projekcie GPP4Growth, zapraszamy zainteresowane instytucje (podmioty prawa publicznego oraz instytucje okołobiznesowe z sektora non-profit) do współpracy w zakresie obszarów tematycznych objętych projektem.

Współpraca w ramach Grupy Interesariuszy Regionalnych pozwoli na jeszcze lepszą współpracę, m.in. w ramach planowanych szkoleń i konferencji tematycznych.

Chętne do współpracy w ramach projektu GPP4Growth  instytucje zapraszamy do przesłania swojego zgłoszenia wraz z krótkim opisem proponowanego merytorycznego wkładu do projektu do dnia 31 marca 2018 r. na adres e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl.

Wypełnij Kwestionariusz

Badanie czynników wpływających na wzrost Zielonych Zamówień Publicznych

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej zbadania czynników mających wpływ na zielone zamówienia publiczne zarówno po stronie Dostawców jak i Zamawiających:

Ankieta

Badanie ankietowe przeprowadzane jest w 9 regionach partnerskich w ramach projektu GPP4Growth, w ramach zadania 1.4 – zbadania czynników wpływających na wzrost udzielanych zielonych zamówień publicznych, jak i wzrost zainteresowania udziałem Oferentów w dostarczaniu „zielonych produktów”.

Wiedza uzyskana z badania ankietowego przyczyni się do lepszego planowania rozwoju zielonych zamówień publicznych i „eko-innowacji”.

Wydarzenia projektowe

Zadania zaplanowane w ramach projektu, którego czas trwania to 5 lat, obejmują m.in. nawiązanie współpracy z grupą interesariuszy w regionach partnerskich, wymianę doświadczeń w ramach tematycznych seminariów, warsztatów oraz wizyt studyjnych, stworzenie regionalnych planów działań.

II Spotkanie Partnerów projektu GPP4Growth, 14-16 listopada 2017 r.
III Spotkanie Obserwatorów Regionalnych, 25 kwietnia 2018 r.
III Spotkanie Partnerów Projektu GPP4Growth, 15-17 maja 2018 r.
Wizyta studyjna dotycząca dobrych praktyk w obszarze zielonych zamówień publicznych Wexford (Irlandia) 2-4 października 2018 r.
Wizyta studyjna dotycząca praktycznego wykorzystania zielonych zamówień publicznych jako narzędzia do stopniowego budowania w pełni zrównoważonej prowincji Antwerpii ( 27-28 marzec 2019 r.)
Warsztaty dotyczące monitorowania zielonych zamówień publicznych, Jelgawa (Łotwa), 11-13 czerwca 2019 r.
VI spotkanie Grupy Interesariuszy Regionalnych
Międzyregionalna konferencja: Zielone zamówienia publiczne – Sliema, Malta 10-11.12.2019 r.
GPP4Growth w ramach konferencji w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” 11.12.2019 r.
„Cyrkularni w Biznesie”: Wdrażanie Regionalnego Planu Działań w Województwie Łódzkim – GPP4Growh
Spotkanie regionalne dotyczące budowania synergii z instrumentami finansowymi UE w celu zwalczania negatywnych skutków pandemii COVID-19
GPP4Growth: Synergiczne działania dotyczące promowania zielonych zamówień publicznych w czasie pandemii COVID-19
Warsztaty dotyczące monitorowania zielonych zamówień publicznych w regionach partnerskich projektu GPP4Growth w czasie pandemii COVID-19 i sytuacji kryzysowych, 27.06.2022 r.
II Spotkanie regionalne oraz dzień informacyjny, 29.06.2022 r.
GPP4Growth: Warsztaty dotyczące zielonych zamówień publicznych na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19 i sytuacji kryzysowych, Mediolan (Włochy), 7-8.07.2022 r.

Raport - Analiza Możliwości Rozwoju Zielonych Zamówień Publicznych w Województwie Łódzkim

Raport – Analiza Możliwości Rozwoju Zielonych Zamówień Publicznych w Województwie Łódzkim

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ GPP4GROWTH

GPP4Growth Regionalny Plan Działań
GPP4Growth Regional Action Plan

Finansowanie

Projekt dofinansowany jest z środków programu INTERREG EUROPA
Wartość projektu wynosi: 1 734 769,00 EUR
W tym dofinansowanie z UE: 1 454 797,95 EUR Budżet dla województwa łódzkiego: 146 928,00 EUR

Okres realizacji

styczeń 2017 – grudzień 2021

Przedłużenie projektu

Projekt GPP4Growth w ramach Programu INTERREG EUROPA uzyskał dodatkowe wsparcie na działania związane z zapobieganiem negatywnym skutkom pandemii COVID-19 na gospodarkę i stan środowiska UE.

Celem dodatkowych działań jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 oraz sytuacji kryzysowych na gospodarkę i stan środowiska UE poprzez promowanie stosowania zielonych zamówień publicznych.

Realizacja projektu została przedłużona do 31.12.2022 r.

Zaplanowano dodatkowe zadania oraz przydzielono na nie budżet. Dodatkowy budżet dla WŁ: 17 087,70 EUR (w tym wkład własny: 2 563,16 EUR, dofinansowanie z UE: 14 524,55 EUR). Działania, które zostały zaplanowane do realizacji związane są z organizacją 3. międzynarodowych oraz realizacją 2. regionalnych warsztatów, dotyczących możliwości stosowania zielonych zamówień publicznych w czasie pandemii, zorganizowaniem „wydarzenia promocyjnego” oraz przygotowaniem analizy porównawczej działań podejmowanych w tym zakresie w poszczególnych regionach partnerskich projektu.

Newsletter #1
Newsletter #2

Partnerzy

Do Partnerstwa projektowego (oprócz Województwa Łódzkiego) przystąpiły następujące instytucje:

Uniwersytet w Patras (Grecja) – Lider projektu
Region Lombardia (Włochy)
Prowincja Antwerpia (Belgia)
Ministerstwo Środowiska i Planowania Przestrzennego (Regionalny Rząd Andaluzji)
Region Zemgale (Litwa)
Agencja Rozwoju Regionalnego Stara Zagora (Bułgaria)
Departament Środowiska, Wspólnota Władz Lokalnych i Regionalnych (Irlandia)
Fundacja Rozwoju i Dialogu Regionalnego (Malta)