Zielone zamówienia publiczne na rzecz zasobooszczędnego rozwoju regionalnego (GPP4Growth)

O projekcie

Województwo Łódzkie przystąpiło do projektu „Green public procurement for resource-efficient regional growth” – GPP4Growth w ramach Programu INTERREG EUROPE, Oś Priorytetowa IV: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

Głównym celem projektu jest poprawa wdrażania instrumentów polityki rozwoju regionalnego w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez promowanie zastosowania zielonych zamówień publicznych.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wymianę doświadczeń oraz próbę wdrożenia dobrych praktyk w zakresie stosowania zielonych zamówień publicznych do głównego nurtu polityki regionalnej partnerów projektu.

 

GPP4Growth Policy Briefs – projekt w pigułce

Działanie A1.1 Korzyści, bariery i możliwości związane z zielonymi zamówieniami publicznymi w regionach europejskich

Działanie A1.2 Najlepsze praktyki stosowania zielonych zamówień publicznych w Unii Europejskiej

Działanie A1.3 Najlepsze polityki, plany i kryteria dotyczące stosowania zielonych zamówień publicznych w Unii Europejskiej

Działanie A1.3b Zalecenie w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zastosowanie zielonych zamówień publicznych

Działanie A1.4 Czynniki oddziałujące na udział przedsiębiorstw z kluczowych sektorów GPP4Growth w zielonych zamówieniach publicznych i procedurach przetargowych

Działanie A2.1 Wnioski ze spotkań z kluczowymi interesariuszami

Działanie A2.1b Sprawozdanie podsumowujące spotkania Grup Interesariuszy Regionalnych GPP4Growth

Działanie A3.1 Podsumowanie warsztatów na temat różnych podejść do zielonych zamówień publicznych

Działanie A3.2 Raport z warsztatów na temat oznakowania ekologicznego w zamówieniach publicznych

Działanie A3.3 Monitorowanie zielonych zamówień publicznych

Działanie A3.4 Wizyta studyjna dotycząca dobrych praktyk w zakresie wdrażania zielonych zamówień publicznych Prowincja Antwerpia 27-28 marca 2019 r.

Działanie A3.4b Warsztaty w ramach projektu GPP4Growth: GPP w Irlandii

Działanie A3.5 GPP4Growth – Międzynarodowa konferencja: zielone zamówienia publiczne

Działanie A4.1 Koszt Cyklu Życia Produktu (Life Cycle Costing – LCC)

III Nabór do Grupy Interesariuszy Regionalnych w ramach projektów GPP4Growth

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane rozwijaniem zielonych zamówień publicznych w województwie łódzkim (podmioty prawa publicznego oraz instytucje okołobiznesowe z sektora non-profit) do współpracy w ramach Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu GPP4Growth.

Udział w pracach Grupy Interesariuszy Regionalnych pozwoli na jeszcze lepszą współpracę oraz wymianę informacji, m.in. w ramach planowanych szkoleń i konferencji tematycznych.

Chętne do współpracy w ramach projektu GPP4Growth instytucje zapraszamy do przesłania swojego Formularz zgłoszeniowy do Grupy Interesariuszy Regionalnych w ramach projektu GPP4Growth na adres e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl.

Nabór ma charakter ciągły.

 

GPP4Growth newsletter

Newsletter #1

Newsletter #2

Newsletter #3

Newsletter #4

Newsletter #5

Newsletter #6

 

GPP4Growth Podręcznik dobrych praktyk

Good Practice Guide on successful GPP cases

 

II Nabór do Grupy Interesariuszy Regionalnych w ramach projektów GPP4Growth

W związku z udziałem Województwa Łódzkiego w projekcie GPP4Growth, zapraszamy zainteresowane instytucje (podmioty prawa publicznego oraz instytucje okołobiznesowe z sektora non-profit) do współpracy w zakresie obszarów tematycznych objętych projektem.

Współpraca w ramach Grupy Interesariuszy Regionalnych pozwoli na jeszcze lepszą współpracę, m.in. w ramach planowanych szkoleń i konferencji tematycznych.

Chętne do współpracy w ramach projektu GPP4Growth  instytucje zapraszamy do przesłania swojego zgłoszenia wraz z krótkim opisem proponowanego merytorycznego wkładu do projektu do dnia 31 marca 2018 r. na adres e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl.

Wypełnij Kwestionariusz

Badanie czynników wpływających na wzrost Zielonych Zamówień Publicznych

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej zbadania czynników mających wpływ na zielone zamówienia publiczne zarówno po stronie Dostawców jak i Zamawiających:

Ankieta

Badanie ankietowe przeprowadzane jest w 9 regionach partnerskich w ramach projektu GPP4Growth, w ramach zadania 1.4 – zbadania czynników wpływających na wzrost udzielanych zielonych zamówień publicznych, jak i wzrost zainteresowania udziałem Oferentów w dostarczaniu „zielonych produktów”.

Wiedza uzyskana z badania ankietowego przyczyni się do lepszego planowania rozwoju zielonych zamówień publicznych i „eko-innowacji”.

Finansowanie

Projekt dofinansowany jest z środków programu INTERREG EUROPA
Wartość projektu wynosi: 1 734 769,00 EUR
W tym dofinansowanie z UE: 1 454 797,95 EUR Budżet dla województwa łódzkiego: 146 928,00 EUR

Okres realizacji

styczeń 2017 – grudzień 2021

Partnerzy

Do Partnerstwa projektowego (oprócz Województwa Łódzkiego) przystąpiły następujące instytucje:

Uniwersytet w Patras (Grecja) – Lider projektu
Region Lombardia (Włochy)
Prowincja Antwerpia (Belgia)
Ministerstwo Środowiska i Planowania Przestrzennego (Regionalny Rząd Andaluzji)
Region Zemgale (Litwa)
Agencja Rozwoju Regionalnego Stara Zagora (Bułgaria)
Departament Środowiska, Wspólnota Władz Lokalnych i Regionalnych (Irlandia)
Fundacja Rozwoju i Dialogu Regionalnego (Malta)