Warsztaty dotyczące monitorowania zielonych zamówień publicznych w regionach partnerskich projektu GPP4Growth w czasie pandemii COVID-19 i sytuacji kryzysowych

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na gospodarkę całej Unii Europejskiej (UE) oraz silnie obciążyła systemy opieki zdrowotnej poszczególnych krajów członkowskich. Z powodu zwiększonej liczby hospitalizacji, w krótkim czasie nastąpiło wzmożone zapotrzebowanie na przeszkolony personel medyczny oraz sprzęt ochronny, medyczny, laboratoryjny, itp. Instytucje publiczne, działające w oparciu o przepisy prawa, w tym prawa zamówień publicznych, zmuszone były w krótkim czasie zapewnić ogromne ilości produktów i usług zdrowotnych służące walce z pandemią. Władze krajowe i regionalne stanęły w obliczu konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości świadczenia usług publicznych, np. gospodarowania odpadami, dostaw energii, transportu czy edukacji. Ponadto problemy gospodarcze, będące wynikiem pandemii COVID-19, mogą wywrzeć negatywny wpływ na stan środowiska (stosowane podczas pandemii środki ochrony przyczyniają się do zwiększenia ilości odpadów (w tym medycznych)), powodując konieczność podejmowania dodatkowych działań w tym obszarze. Wobec nowej sytuacji, konieczne było podjęcie działań związanych z wprowadzeniem zmian proceduralnych, przyspieszających i ułatwiających zakup towarów i usług niezbędnych do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 lub ochrony zdrowia publicznego. Procedury te dotyczyły w szczególności zakupu sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej, czy preparatów do dezynfekcji. Monitorowanie przebiegu procesu udzielania zamówień publicznych w czasie kryzysu umożliwia podejmowanie odpowiednich działań, tak aby stosować zielone zamówienia publiczne jako efektywne narzędzie do kreowania „zielonego wzrostu”. Ważnym elementem jest wybór odpowiednich wskaźników, których interpretacja odzwierciedli aktualny zakres procesów zachodzących na rynku.

W dniu 27 czerwca 2022 r. w ramach projektu GPP4Growth zorganizowane zostały warsztaty w formule on-line, dotyczące systemów monitorowania i wskaźników dotyczących realizacji zielonych zamówień publicznych w czasie pandemii COVID-19 w regionach partnerskich ww. projektu. Partnerzy przedstawili organizację i procedury dotyczące monitorowania zamówień publicznych, w tym zielonych zamówień publicznych w swoich regionach. Omówiono również szczegółowo wybrane wskaźniki związane z realizacją prośrodowiskowych zamówień, w tym wskaźniki, które mogą być pomocne w zbadaniu zakresu i trendów w tym obszarze i ocenie wpływu pandemii COVID-19 na sytuację na rynku oraz na środowisko. Ponadto zorganizowano ćwiczenie w formule online, podczas którego dokonano porównania i wyboru wskaźników pozwalających najlepiej ocenić zmiany zachodzące w zamówieniach publicznych w określonym czasie, analizując 3 zakresy tematyczne: kryteria środowiskowe, kryteria „dobrego zarządzania” oraz kryteria „wdrożeniowe”. Wyniki ww. analizy zostaną podsumowane przez Fundację Rozwoju i Dialogu Regionalnego z Malty – Partnera ww. projektu – i mogą zostać udostępnione na życzenie.

Więcej informacji dotyczących zielonych zamówień publicznych, jak również szczegółowe sprawozdania z działań podejmowanych w ramach projektu GPP4Growth można znaleźć na stronach:
https://bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/zielone-zamowienia-publiczne-na-rzecz-zasobooszczednego-rozwoju-regionalnego/,
https://biznes.lodzkie.pl/nasze-projekty/,
https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/,
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/gpp4growth/.