Komitet Regionów


Informacje ogólne

Komitet Regionów z siedzibą w Brukseli, jest organem doradczym składającym się z przedstawicieli europejskich władz regionalnych
i lokalnych, powołanym do życia w 1994 roku na mocy Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht. W skład Komitetu wchodzi 350 członków z 28 państw członkowskich UE.

Umożliwia on regionom Europy zabranie głosu w procesie kształtowania polityki i czuwa nad respektowaniem tożsamości, kompetencji
i potrzeb lokalnych. Rada i Komisja Europejska są zobowiązane zasięgać opinii Komitetu w sprawach, które dotyczą samorządu lokalnego lub regionalnego, takich jak polityka regionalna, środowisko, kształcenie i transport.

Około 75% przepisów unijnych wdrażanych jest na szczeblu lokalnym lub regionalnym, dlatego zasadnym jest by przedstawiciele samorządów lokalnych zabierali głos w procesie tworzenia nowych przepisów unijnych. Przedstawiciele wspólnot lokalnych posiadający mandat wyborczy znajdują się najbliżej obywateli Europy i spraw, które ich nurtują. Dzięki ich zaangażowaniu Komitet Regionów stanowi czynnik rozwoju demokracji w UE.

Sposób działania

Członkami Komitetu są posiadający mandat wyborczy politycy regionalni lub lokalni reprezentujący pełen zakres działań samorządu lokalnego i regionalnego w UE. Mogą oni być osobami stojącymi na czele regionów, posłami do parlamentów regionalnych, radnymi lub burmistrzami dużych miast. Wszyscy oni muszą zajmować w swoim kraju stanowisko polityczne. Rada mianuje członków Komitetu na okres pięciu lat
i mogą być oni mianowani ponownie. Komitet wyznacza spośród swych członków przewodniczącego na okres dwóch i pół roku.

Członkowie Komitetu mieszkają i pracują w swoich regionach. Spotykają się w Brukseli pięć razy w roku na sesjach plenarnych, na których określają politykę i przyjmują opinie. Prace Komitetu Regionów sesje plenarne przygotowuje sześć specjalistycznych komisji składających się
z członków Komitetu i obejmujących różne obszary polityki:

 • Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER)

Działalność Komisji dotyczy miedzy innymi współpracy terytorialnej, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, funduszami strukturalnymi, transportem oraz polityką miejską. Częścią Komisji jest Grupa robocza ds. Budżetu zajmująca się kwestiami finansowymi UE.   

 • Komisja Polityki Gospodarczej (ECON)

Działalność Komisji dotyczy miedzy innymi polityki gospodarczej, handlowej i pieniężnej oraz zagadnień rynku wewnętrznego. 

 • Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC)

Działalność Komisji dotyczy miedzy innymi polityki zatrudnienia, równości szans na rynku pracy i ochrony socjalnej, kultury, społeczeństwa cyfrowego i technologii mediów.

 • Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE)

Działalność Komisji dotyczy miedzy innymi zmian klimatu, energetyki i ochrony środowiska.

Pierwszym Wiceprzewodniczącym Komisji jest Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego.

 • Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX)

Działalność Komisji dotyczy miedzy innymi swobód obywatelskich, aktywności obywatelskiej, decentralizacji władzy oraz terroryzmu międzynarodowego i kontroli granic.

 • Komisja Zasobów Naturalnych (NAT)

Działalność Komisji dotyczy miedzy innymi rozwoju obszarów wiejskich, polityki morskiej, zdrowia publicznego, produkcji żywności oraz turystyki.

Członkowie Komitetu Regionów grupują się ponadto w ramach delegacji krajowych – po jednej delegacji na każde państwo członkowskie UE. Istnieją także grupy międzyregionalne, których celem jest wspieranie współpracy transgranicznej. Ponadto, istnieje pięć ugrupowań politycznych, do których należą poszczególni Członkowie.

Aktywność Marszałka Województwa Łódzkiego

Marszałek Województwa Łódzkiego bierze udział w pracach dwóch Komisji: ENVE oraz COTER.

1. Komisja ENVE

Marszałek pełni funkcję I Wiceprzewodniczącego komisji. W swojej pracy zwraca uwagę na priorytetowe, z punktu widzenia województwa, obszary działań:

 • energia odnawialna
 • ochrona zdrowia
 • gospodarka cyrkularna
 • programy ochrony środowiska

Marszałek przyjął funkcję sprawozdawcy dwóch opinii Komisji ENVE:

 • "Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii" - (ENVE - V/27)
 • "Śródokresowa ocena programu LIFE" - (ENVE-VI/016)

Ponadto, w 2012 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji w Uniejowie, którego gospodarzem był Pan Marszałek. Posiedzenie poświęcone było ukazaniu korzyści technicznych i ekonomicznych związanych z wykorzystaniem wód geotermalnych i biomasy do wytwarzania energii cieplnej.

2. Komisja COTER

Marszałek angażuje się w szczególności w prace związane z:

 • polityką miejską
 • transportem
 • współpracą terytorialną

W ramach swojego zaangażowania podejmuje m.in. następujące działania:

 • brał udział w VI Europejskim Szczycie Regionów i Miast w Atenach - 6-9 marca 2014 r.
 • brał udział w VII Europejskim Szczycie Regionów i Miast w Bratysławie - 8 lipca 2016 r. w ramach, którego brał udział w pracach nad kształtem Deklaracji Bratysławskiej poświęconej zwiększeniu inwestycji w Europie w celu stymulowania spójności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w miastach i regionach
 • brał udział w Forum Komitetu Regionów na temat programu UE dla miast - w Amsterdamie - 30-31 maja 2016 r. 
 • brał udział w Światowym Szczycie Regionów "World Summit Climate and Territories", w ramach, którego brał udział w pracach nad wspólną deklaracją uczestników szczytu w zakresie transportu - Lyon - 1-2 lipca 2015 r.

3. Inne działania

Oprócz pracy w Komisjach, Marszałek jest także członkiem dwóch grup międzyregionalnych Komitetu Regionów:

 • Międzyregionalnej Grupy Regionów Słabiej Rozwiniętych
 • Międzyregionalnej Grupie ds. Zdrowia

Ponadto, uczestniczy także w Platformie Wymiany Wiedzy (Knowledge Exchange Platform - KEP), która jest rodzajem współpracy między Europejskim Komitetem Regionów a Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD). Ma na celu prezentację nowych rozwiązań z dziedziny badań i rozwoju, innowacyjnych produktów oraz najlepszych praktyk w odpowiedzi na wyzwania społeczne, w obliczu których stoją władze lokalne i regionalne w Europie. Tematami wydarzeń organizowanych w 2017 r. będą energia
i innowacje w sektorze publicznym.  Platforma wymiany wiedzy działa m.in. za pośrednictwem cyklicznych:

 • seminariów tematycznych organizowanych w Brukseli przez Komitet i DG RTD
 • wydarzeń partnerskich odbywających się w regionach, organizowanych na szczeblu lokalnym przez członka Komitetu Regionów

 

Archiwum posiedzeń

Sesja plenarna 22 - 23 marca 2017

Najważniejszymi punktami obrad 122 sesji plenarnej Komitetu Regionów, z pkt widzenia interesów Województwa Łódzkiego, było:

 • przyjęcie wspólnych wniosków ENVE-VI/017 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji
  i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów
  i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu,
 • przyjęcie rezolucji w sprawie praworządności w UE z perspektywy lokalnej i regionalnej (RESOL-VI/020)

Ponadto, Marszałek Województwa Łódzkiego wziął udział w posiedzeniu Międzyregionalnej Grupy ds. Zdrowia, podczas którego poruszono sprawy dotyczące:

 • opinii Komitetu: „Integracja, współdziałanie i wydajność systemów opieki zdrowotnej” (NAT-VI/017)
 • Europejskiej Agendy poświęconej ochronie zdrowia,
 • Równowagi systemów ochrony zdrowia - wyzwań, możliwości oraz prawodawstwa z tym związanego

Marszałek Województwa Łódzkiego 24 marca wziął także udział w seminarium „Innovative Energy Solutions for European Regions and Cities” w ramach Platformy Wymiany Wiedzy, podczas której wygłosił krótkie wystąpienie, w którym podkreślił rolę, jaką odgrywa energia odnawialna w województwie łódzkim - regionie który odpowiada za produkcję 20% energii w skali kraju. Pan Marszałek wskazał, że kluczem do stałego zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w jej produkcji jest wsparcie ze środków unijnych funduszy strukturalnych i tworzenie partnerstw z przemysłem.       

Planowane posiedzenia w 2017 roku
 • 24 kwietnia - posiedzenie komisji ENVE w Brukseli
 • 11 - 12 maja - sesja plenarna Komitetu w Brukseli
 • 17 maja - posiedzenie komisji COTER w Brukseli
 • 16 czerwca - spotkanie Europejskiej Partii Ludowej w Brindisi (Włochy)
 • 28 czerwca - posiedzenie komisji COTER w Brukseli
 • 12 - 13 lipca - sesja plenarna Komitetu w Brukseli
 • 18 września - posiedzenie komisji ENVE w Brukseli
 • 9 - 11 października - sesja plenarna Komitetu w Brukseli
 • 22 listopada - posiedzenie komisji ENVE w Brukseli
 • 30 listopada - 1 grudnia - sesja plenarna Komitetu w Brukseli
Dokumenty do pobrania

Demo content