SCREEN

 

Cele projektu

Celem projektu “Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkularnej” w pierwszym etapie jest zbadanie potencjału i infrastruktury oraz możliwych połączeń pomiędzy przedsiębiorstwami w różnych sektorach (szczególnie w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji), a także analiza dostępnych instrumentów finansowych – zarówno w ramach funduszy strukturalnych, jak i funduszy inwestycyjnych, czy kredytów preferencyjnych.

W drugim etapie celem będzie ustanowienie nowych ram dla optymalnego wykorzystania funduszy na badania i innowacje na rzecz rozwoju gospodarki cyrkulacyjnej oraz stworzenie systemu wsparcia dla projektów, które uzyskały wysoką ocenę punktową w konkursach ogłaszanych w ramach Programu Horyzont 2020, ale nie uzyskały dofinansowania ze względu na limit środków.

Zgodnie z założeniami Projekt SCREEN przyczyni się do:

zaangażowania regionalnych podmiotów we wspólne działania mające na celu zwiększenie synergii w gospodarce cyrkulacyjnej
utworzenia transnarodowej sieci współpracy na rzecz rozwoju
maksymalizacji inwestycji poprzez wspieranie przedsiębiorczych inicjatyw.

Działania w ramach projektu

Działania w ramach SCREEN będą wykorzystywać rozwijające się gałęzie przemysłu, aby zachęcić regiony słabiej rozwinięte do wspierania nowopowstających innowacyjnych podmiotów oraz ich ekspansję na rynki międzynarodowe.
W konsorcjum działają podmioty m.in. z Francji, Włoch, Hiszpanii, Portugali, Grecji i Holandii.

Finansowanie i okres realizacji

Projekt dofinansowany jest z środków programu Horyzont 2020, w ramach tematu Industrial Leadership, typ projektu Coordination and suport action.
Wartość projektu wynosi: 1 771 865,00 EUR
W tym dofinansowanie z UE: 1 742 747,50 EUR
Budżet dla województwa łódzkiego: 101 000,00 EUR
Okres realizacji projektu: listopad 2016 – październik 2018

Możliwość współpracy projektowej

Naszym założeniem jest wypracowanie regionalnej sieci ekspertów w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, zarówno wywodzących się ze środowiska akademickiego, jak i praktyków. Do współpracy zapraszamy przedsiębiorców z branży recyklingu, sektora energii, przedstawicieli władz gmin z regionu łódzkiego oraz naukowców.

Wydarzenia projektowe

24-25 listopada 2016 – Bruksela – Kick-off Meeting
16-17 marca 2017 – Rzym – Pierwsze spotkanie projektowe – materiały
4 maja 2017 – Bruksela – Pierwsze spotkanie Policy Lab – materiały
28-29 czerwca 2017 – Mediolan – Pierwszy warsztat międzynarodowy materiały
14 września 2017 – Warsztaty regionalne w ramach projektu „Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkularnej – Synergic CirculaR Economy across European RegioNs (SCREEN)”
11 października 2017 – Bruksela – Drugie spotkanie Policy Lab  – materiały
21-22 listopada 2017 – Londyn – Warsztaty grupowe poświęcone przyszłym inicjatywom z Programu Horyzont 2020 – materiał nr 1  oraz materiał nr 2
18 grudnia 2017 – Łódź – Łódzka Gospodarka Cyrkularna Wyzwania i Możliwości – spotkanie w ramach projektu – zobacz
22 lutego 2018 – Bruksela – Międzynarodowy Warsztat Bariery i ułatwienia w zakresie gospodarki cyrkularnej – materiały
22 lutego 2018 – Bruksela – Trzecie spotkanie Policy Lab – materiały

Planowane:

Maj 2018 – Bruksela – Czwarte spotkanie Policy Lab
Czerwiec 2018 – Województwo Łódzkie – warsztaty dla interesariuszy regionalnych
Październik 2018 – Konferencja podsumowująca realizację projektu