Spotkanie „Gospodarka cyrkularna dla przyszłości regionu łódzkiego”

Gospodarka cyrkularna dla przyszłości regionu łódzkiego (SCREEN)

26 października 2018 r. odbyło się spotkanie projektowe GOSPODARKA CYRKULARNA DLA PRZYSZŁOŚCI REGIONU ŁÓDZKIEGO, które zorganizowaliśmy wspólnie z Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ.

Województwo Łódzkie w ramach projektu „Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkularnej” SCREEN wspólnie z regionami partnerskimi wypracowało Memorandum, którego celem jest testowanie modelowego rozwiązania dla realizacji międzynarodowych projektów w zakresie gospodarki cyrkularnej.

Wdrożenie Memorandum przyczyni się do większego zaangażowania regionalnych podmiotów, pozwoli na utworzenie transnarodowej sieci współpracy. Celem nadrzędnym jest wspólne opracowanie projektów międzynarodowych służących rozwojowi regionu łódzkiego. Przyjęcie ww. rozwiązania w województwie łódzkim jest jednym z zobowiązań jako partnera projektu „Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkularnej” SCREEN.

Dotychczas Memorandum zostało podpisane przez dwanaście z siedemnastu regionów europejskich: m.in. Lazzio, Włochy; Extramadura i Navarra, Hiszpania; Centro, Portugala; Limburg, Holandia; North-East region, Rumunia, oraz Crete, Grecja.

Memorandum podpisane przez Witolda Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego pozwala na wsparcie i wzmocnienie uczestnictwa regionalnych zainteresowanych stron w projektach międzynarodowych w dziedzinie badań i innowacji dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym, szczególnie projektów bazujących na międzyregionalnych synergiach. Memorandum przyczyni się do tworzenia miejsc pracy, wzrostu i konkurencyjności w zróżnicowanych regionach Europy. To także rozwiązanie umożliwiające przedsiębiorcom i samorządom dostęp do finansowania w przypadku projektów, których uczestnicy pochodzą z różnych regionów.
Porozumienie to stanowi korzyść dla gospodarki regionu, m.in. poprzez tworzenie narzędzi lepszego efektywnego wykorzystania funduszy europejskich w ramach programu ramowego Unii Europejskiej „Horyzont 2020”.

Przyjęty przez Województwo Łódzkie i inne regiony partnerskie mechanizm pozwala na finansowanie ze środków regionalnych projektów, które uzyskały wysoką ocenę w ramach naborów w programie ramowym Horyzont 2020, ale nie otrzymały dofinansowania z powodu braku środków.
Takie podejście pozwolili na wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu poprzez wymianę doświadczeń i współdziałanie z zagranicznymi podmiotami czy zdobywanie nowych rynków i kontrahentów, przyczyniając się do rozwoju firm z województwa łódzkiego. Pozwoli to na podniesienie konkurencyjności regionu na arenie europejskiej.

Wymiernym efektem współpracy będzie podejmowanie większej aktywności w pozyskiwaniu środków w ramach programu Horyzont 2020, a tym samym zwiększenie uczestnictwa podmiotów z regionu łódzkiego w projektach naukowo-badawczych, przyczyniających się do komercjalizacji wiedzy i zwiększenia poziomu innowacyjności gospodarki regionalnej.

Memorandum of Understending – wersja w języku polskim

Memorandum of Understending – wersja w języku angielskim