SCREEN

 

Cele projektu

Celem projektu „Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkularnej” w pierwszym etapie jest zbadanie potencjału i infrastruktury oraz możliwych połączeń pomiędzy przedsiębiorstwami w różnych sektorach (szczególnie w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji), a także analiza dostępnych instrumentów finansowych – zarówno w ramach funduszy strukturalnych, jak i funduszy inwestycyjnych, czy kredytów preferencyjnych.

W drugim etapie celem będzie ustanowienie nowych ram dla optymalnego wykorzystania funduszy na badania i innowacje na rzecz rozwoju gospodarki cyrkulacyjnej oraz stworzenie systemu wsparcia dla projektów, które uzyskały wysoką ocenę punktową w konkursach ogłaszanych w ramach Programu Horyzont 2020, ale nie uzyskały dofinansowania ze względu na limit środków.

Zgodnie z założeniami Projekt SCREEN przyczyni się do:

zaangażowania regionalnych podmiotów we wspólne działania mające na celu zwiększenie synergii w gospodarce cyrkulacyjnej
utworzenia transnarodowej sieci współpracy na rzecz rozwoju
maksymalizacji inwestycji poprzez wspieranie przedsiębiorczych inicjatyw.

Działania w ramach projektu

Działania w ramach SCREEN będą wykorzystywać rozwijające się gałęzie przemysłu, aby zachęcić regiony słabiej rozwinięte do wspierania nowopowstających innowacyjnych podmiotów oraz ich ekspansję na rynki międzynarodowe.
W konsorcjum działają podmioty m.in. z Francji, Włoch, Hiszpanii, Portugali, Grecji i Holandii.

Finansowanie i okres realizacji

Projekt dofinansowany jest z środków programu Horyzont 2020, w ramach tematu Industrial Leadership, typ projektu Coordination and suport action.
Wartość projektu wynosi: 1 771 865,00 EUR
W tym dofinansowanie z UE: 1 742 747,50 EUR
Budżet dla województwa łódzkiego: 101 000,00 EUR
Okres realizacji projektu: listopad 2016 – październik 2018

Możliwość współpracy projektowej

Naszym założeniem jest wypracowanie regionalnej sieci ekspertów w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, zarówno wywodzących się ze środowiska akademickiego, jak i praktyków. Do współpracy zapraszamy przedsiębiorców z branży recyklingu, sektora energii, przedstawicieli władz gmin z regionu łódzkiego oraz naukowców.