Cyfrowe strategie miast europejskich na rzecz integracji imigrantów (EUCIDIN)

O projekcie

Partnerzy projektu, 15 regionów z obszaru UE (15), miasta i organizacje społeczeństwa obywatelskiego z 8 krajów, mają obawy o przyszłość UE. W ciągu ostatnich 2 lat liczba osób ubiegających się o azyl wzrosła do miliona, co nie pozostaje niezauważalne w kontekście najbliższych lat. UE staje przed wyzwaniem, gdyż nie może sobie pozwolić na konsekwencje braku integracji imigrantów (w tym dużej grupy uchodźców). Państwa, które odniosły sukces, mogą tym samym wykorzystać potrójny potencjał w postaci wzrostu demokracji i PKB.
Wyzwanie dotyczy zdolności UE do radzenia sobie z problematyką pomocy i integracji imigrantów z krajami ich przyjmującymi.
Projekt koncentruje się na obszarze polityki, do tej pory słabo przebadanym.
Wykorzystywanie cyfrowych narzędzi w procesie integracji może mieć wpływ na imigrantów. Miasta będą służyć jako centra dla imigrantów i ośrodków innowacji w dziedzinie zarządzania cyfrowego.
Projekt będzie wspierać miasta uczestniczące w opracowywaniu tej strategii integracji cyfrowej zakładającej zmniejszenie przepaści cyfrowej i wspieranie wysiłków władz na rzecz integracji. Rozwój współpracy w ramach sieci tematycznej złożonej z lokalnych i regionalnych władz oraz NGO zostanie zapewniony poprzez zbudowanie sieci zaangażowania wirtualnego i integrację.

Finansowanie

Budżet projektu: 132.500 EUR
Budżet WŁ: 0,00 EUR

Wydarzenia projektowe

W trakcie realizacji projektu zaplanowano 6 imprez internacjonalizacyjnych z wykorzystaniem metod partycypacyjnych w oparciu o akty prawne, w tym: kick- off meeting w Korydallos (GR) – 09.2017 i 5 innych wydarzeń: Bucharest (RO) – 01.2018 – aktywna rola narzędzi cyfrowych w procesie integracji imigrantów, Castellon (ES) – 05.2018 – strategie cyfrowe w oparciu o bariery językowe i kulturowe, Vasto (It)- 09.208 – wypracowanie przez miasta zaufania do integracji, Radauti (RO) – 12.2018 – zwiększenie przez miasta dostępności sieci komórkowych i infrastruktury energetycznej, wydarzenie kończące w Korydallos (GR) – 03.2019 – zapewnienie dostępu do szkoleń, treści cyfrowych i usług dla imigrantów.

Kick- off meeting w Korydallos (GR)

Konferencja w Atenach została zorganizowana przez Sieć dla Zatrudnienia i Opieki Społecznej (the NETWORK FOR EMPLOYMENT & SOCIAL CARE- DAKM) w ramach projektu „Cyfrowe strategie miast europejskich na rzecz integracji imigrantów(EUCIDIN), finansowanego przez Program Europa dla Obywateli, komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, działanie Sieci miast, mające na celu zachęcanie do długoterminowej współpracy z innymi miastami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego (np.  organizacjami pozarządowymi), wymianę doświadczeń i  dzielenie się wiedzą.

Spotkanie odbyło się w terminie od 27 września do 29 września 2017 r w Korydallos, P. Faliro i Atenach. Uczestnicy wzięli udział w trzech wizytach studyjnych, spotkaniu inauguracyjnym oraz w różnych międzykulturalnych wydarzeniach. Spotkanie Projektowe rozpoczęło się krótkim spotkaniem partnerskim w dniu 27 września br., które było poprzedzone wizytą studyjną w obozie dla uchodźców w Atenach (Elaionas Refugee Camp)

W trakcie wizyty obserwowano życie codzienne uchodźców w obozie i przyjrzano się infrastrukturze, którą zapewniają miasto Ateny, organizacje pozarządowe i inne podmioty społeczeństwa obywatelskiego, zarówno międzynarodowe, jak i krajowe. Ciekawym punktem spotkania była dyskusja z Panią Y. Metheniti, pracownikiem socjalnym współpracującym z  gminą Korydallos, która przeanalizowała sytuację w obozie dla uchodźców i dynamikę zachodzących w nim zmian. Wieczorem uczestnicy spotkania mieli szansę dyskusji oraz możliwość omówienia odniesionych wrażeń.

Główne spotkanie partnerskie (28 września 2017r.) odbyło się w Ratuszu Miejskim Korydallos, podczas którego partnerzy dokonali wzajemnej prezentacji, zaś Lider Projektu przeanalizował cele przedsięwzięcia oraz przyszłe wydarzenia projektowe. Podczas spotkania przeprowadzono rozmowę poprzez Skype z przedstawicielami UN w Atenach.

Następnie przeprowadzono dwie wizyty studyjne w: 1) Nowym Cyfrowym Planetarium (Syngrou Ave. 387, P. Faliro), i 2) Centrum Kulturalnym the Stavros Niarchos (Syngrou Av.  364, P. Faliro). Dzień zakończył się wydarzeniem kulturalnym w pobliżu Parku Stavros Niarchos.

Trzeciego dnia (29 września), uczestnicy wydarzenia zwiedzali Starożytną Agorę (Stoa of Attalos). Poruszyli oni kwestie, które następnie zostały bardziej szczegółowo omówione, takie jak demokratyczne zasady jako podstawa kulturowa w walce z wyzwoleniem społecznym i politycznym, wykluczeniem, nietolerancją i dyskryminacją. Ostatnim elementem spotkania była dyskusja pomiędzy uczestnikami wydarzenia, będąca zwieńczeniem inspirującego i obiecującego spotkania inaugurującego.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć: www.dakm.gr