„Innowacyjny ekosystem w zakresie inteligentnej opieki nad osobami starszymi” (i-care smart)

 

 

O projekcie

Celem projektu I –CARE-SMART jest budowanie i wzmacnianie współpracy z organizacjami, które są w stanie dostarczać najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie opieki zdrowotnej i opieki społecznej dla osób starszych.
Projekt stanowi odpowiedź na wyzwania regionu dotyczące starzejącego się społeczeństwa i niewystarczającej oferty dla seniorów. Obecność samorządu województwa przyczyni się do wspierania innowacyjności i tworzenia nowych rozwiązań poświęconych rozwojowi „srebrnej gospodarki”. W ramach projektu stworzona zostanie ponadnarodowa otwarta platforma innowacji dla inteligentnej opieki nad osobami starszymi m.in. systemu powiadamiania służb ratunkowych, opieki koordynowanej, teleopieki i innych rozwiązań biznesowych dostosowanych do potrzeb seniorów z regionu łódzkiego.

I–CARE-SMART umożliwi nawiązanie partnerstw między władzami publicznymi, uniwersytetami, przedsiębiorstwami, podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze i opiekunami. Projekt przyczyni się do wypracowania skutecznych rozwiązań, aby odpowiedzieć na niezaspokojone wcześniej potrzeby osób starszych, w obszarze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Osoby starsze, często także samotne i niepełnosprawne, wymagają specjalistycznego wsparcia. Istniejące rozwiązania takie jak elektroniczna wymiana danych o pacjencie, e-zdrowie, opaski monitorujące funkcje życiowe i czujniki upadku oraz sprzęt medyczny nie pozwalają całkowicie poprawić jakość życia osób starszych oraz zaspokoić wszelkie potrzeby zdrowotne tych osób. Z tego powodu tak istotne jest dostosowanie oferty usług dedykowanych seniorom. Partnerzy i interesariusze projektu ocenią możliwości zastosowania nowych rozwiązań i zaproponują środki do ich wdrożenia przez system opieki społecznej i zdrowotnej.

Finansowanie

Projekt dofinansowany jest z środków programu Interreg Europa Środkowa
Oś priorytetowa 1: Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności
Wartość projektu wynosi: 2.593.039,34 EUR
W tym dofinansowanie z UE: 2.147.160,18 EUR
Budżet dla województwa łódzkiego: 199.468,96 EUR

Partnerzy projektu

I-CARE-SMART skupia 13 partnerów z 7 krajów :
Skład partnerstwa:
1. Municipality of Újbuda (Budapest, 11th district), Węgry
2. Budapest University of Technology and Economics, Węgry
3. Województwo Łódzkie, Polska
4. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
5. European Grouping of Territorial Cooperation Via Carpatia, Słowacja
6. Technical University of Kosice, Słowacja
7. Liguria Region, Włochy
8. SI4life Science and Business together to improve the quality of life for Seniors and People with Disabilities, Włochy
9. Institute of Social Services Prague, Czechy
10. SPEKTRA, manufacturing cooperative, Czechy
11. City of Graz, Austria
12. NOWA Training Counselling Project management, Austria
13. University of Applied Sciences for Economy, Technics and Culture, Niemcy
Partnerem stowarzyszonym, współpracującym z Województwem Łódzkim jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej.

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ

Zapraszamy do współpracy przedstawicieli władz z regionu łódzkiego odpowiedzialnych za obszary „srebrnej ekonomii”, przedsiębiorstwa, podmioty prywatne o charakterze non-profit działające w obszarze usług opiekuńczych.
Uczestnicy projektu będą współpracować w regionalnych grupach interesariuszy i uczestniczyć w wizytach studyjnych w celu wymiany z partnerami doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wsparcia osób starszych.

W celu zgłoszenia do w/w grupy prosimy wypełnić formularz (pobierz TUTAJ) i przesłać go na adres e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl.
Nabór ma charakter ciągły.

OKRES REALIZACJI

maj 2019 – kwiecień 2022