Ulepszenie instrumentów polityki dedykowanej rozwojowi systemu innowacji MŚP poprzez wdrożenie rozwiązań przemysłu 4.0 (INNOPROVEMENT)

O projekcie

Przemysł 4.0 wpływa w coraz większym stopniu na innowacyjność działań podejmowanych przez europejskie przedsiębiorstwa.  Brak dostosowania metod produkcji oraz jakości wykonywanych usług do zasad Przemysłu 4.0 przyczynia się do utraty klientów i zmniejszenia rynków zbytu. Projekt INNOPROVEMENT realizowany jest głównie z myślą o MŚP, aby pomóc im sprostać wyzwaniom jakie stawia przed nimi nowa rewolucja przemysłowa, a tym samym zwiększyć ich konkurencyjność.  Analiza przedmiotu projektu wskazuje, że instrumenty polityk regionalnych ukierunkowanych na innowacje w MŚP napotykają na trudności z wydajnym wspieraniem projektów związanych
z Przemysłem 4.0. Celem projektu INNOPROVEMENT jest poprawa istniejących instrumentów polityk regionalnych, które będą wykorzystywane na etapie tworzenia dokumentów programowych w ramach EFRR dotyczących MŚP otrzymujących wsparcie na działania związane z Przemysłem 4.0.

W drodze wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami biorącymi udział w projekcie zbadane zostaną następujące zagadnienia:

  • innowacje w rozwoju oprogramowania
  • efektywność wydatkowania publicznych środków na wsparcie badań i rozwoju w ramach przemysłu 4.0.
  • wprowadzanie przemysłu 4.0. do tradycyjnych gałęzi przemysłu
  • przemysł 4.0. w inicjatywach publicznych
  • metodologie oceny wartości rynkowej
  • dostosowywanie konkursów do wymagań koncepcji przemysłu 4.0.
  • definicja macierzy oceny dojrzałości przemysłu 4.0

Wymiana doświadczeń w powyższych tematach będzie głównym elementem działań projektowych. Korzystając z rezultatów partnerzy opracują plany działań w celu poprawy instrumentów polityki regionalnej.

KONTAKT
tel.: (42) 663 38 10, (42) 663 38 08
e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl

Finansowanie

Projekt dofinansowany jest z środków programu INTERREG EUROPA, Oś priorytetowa 1: „Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji”
Wartość projektu wynosi: 1 767 671,00 EUR
W tym dofinansowanie z UE: 1 481 043,45 EUR
Budżet dla województwa łódzkiego: 181 975,00 EUR

Okres realizacji

czerwiec 2018 – maj 2023

Partnerzy

Ministry of Finance (Węgry) – Lider Projektu
ICT Association of Hungary (Węgry)
Ministry of Industry and Trade (Czechy)
Region of Thessaly (Grecja)
Marche Region (Włochy)
Managing Authority of the Competitiveness and Internationalization Operational Programme -COMPETE 2020 (Portugalia)
Regional Council of Kainuu (Finlandia)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego